Uchwały - 2003 rok

Uchwała Nr XI/65/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku

 
Uchwała Nr XI/65/2003
 
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 grudnia 2003 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
 
 
            Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 d ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art. 109, 110, 111 ust. 2 pkt 5, 116, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. Nr 15, poz.148 ze zmianami) uchwala  się, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr II/21/2002 z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok zmienioną uchwałą Nr III/25/2003 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 13 lutego 2003 roku, uchwałą Nr IV/31/2003 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 marca 2003 roku, uchwałą Nr 40/2003 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2003 roku, uchwałą Nr 51/2003 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 maja 2003 roku, uchwałą Nr VII/42/2003 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 czerwca 2003 roku, uchwałą Nr VIII/44/2003 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 11 września 2003 roku, uchwałą Nr 91/2003 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2003 roku, uchwałą Nr IX/49/2003 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 października 2003 roku i uchwałą Nr 129/2003 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 grudnia 2003 roku   w p r o w a d z a   się następujące zmiany:
 
    w § 1 ust. 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę                                   14.477,-
do kwoty                         24.368.962,-
 
    w § 2 ust. 1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę                                  14.477,-
do kwoty                         25.402.962,-
 
    w § 2 ust. 2 pkt 1
zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę                                  14.477,-
do kwoty                         23.543.652,-
 
    w § 4 pkt 1
załącznik Nr 15 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3
 
    w § 4 pkt 2
załącznik Nr 16 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4
 
    w § 6
załącznik Nr 18 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5
 
§ 2. Po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, załączniki Nr 1 i 8 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
    Przewodniczący Rady
/-/ mgr Małgorzata Fertała
 
Załączniki do uchwały dostępne są do wgladu w Biurze Rady Powiatu Średzkiego
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok.
w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w
w sprawie wyboru nowego członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w sprawie zaciągnięcia w roku 2003 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w sprawie dostosowania Statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie odwołania z pełnienia funkcji członka Zarządu Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz innym osobom biorącym udział w jej pracach.
w sprawie określenia trybu udzielania dotacji celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych - Program SAPARD na realizację inwestycji pod nazwą Remont drogi powiatowej nr 32562 Pięczkowo-Witowo
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitachi Zawodowej i Zatrudnienia oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w Publicznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie oraz określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli tej Plac
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie majątku trwałego SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej w nieodpłatne użytkowanie na rzecz SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Średzkiego".
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2002 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za 2002 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
w sprawie opinii dotyczącej likwidacji linii kolejowej Mieszków - Czempiń
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego
w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do Związku Powiatów Polskich
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli...
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych