Uchwały - 2004 rok

Uchwała Nr XV/91/2004 z dnia 20 maja 2004 r.

 
Uchwała Nr XV/91/2004
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 20 maja 2004 roku
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, 9 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art. 109,110, 116, 124, 128 ust. 2 pkt 1, 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami)  u c h w a l a  się, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr XI/58/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok, zmienionej uchwałą Nr XII/71/2004 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 05 lutego 2004 roku, uchwałą Nr XIII/79/2004 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 marca 2004 roku, uchwałą Nr 186/2004 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2004 roku i uchwałą Nr XIV/86/2004 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 kwietnia 2004 roku,   w p r o w a d z a    się następujące zmiany:
 
1)    w § 1 ust. 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę                                      1.043.865,-
do kwoty                                 24.692.204,-
 
2)    w § 2 ust. 1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę                                       843.865,-
do kwoty                                 27.402.356,-
 
3)    w § 2 ust. 2 pkt 1
zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę                                     653.865,-
do kwoty                             24.438.926,-
 
4)    w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. "a"
zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
o kwotę                                     98.858,-
do kwoty                              15.353.431,-
 
5)    w § 2 ust. 2 pkt 2
zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę                                   190.000,-
do kwoty                              2.963.430,-
 
6)    w § 4
zmniejsza się deficyt budżetu powiatu
o kwotę                                   200.000,-
do kwoty                             2.710.152,-
 
7)    w § 8 pkt 2
zwiększa się rezerwę celową
o kwotę                                 87.350,-
do kwoty                             285.825,-
 
§ 2. Po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, załączniki Nr 1, 2, 3 i 5 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                           PRZEWODNICZĄCY RADY
                              /-/ mgr Małgorzata Fertała
 
 
Załączniki do uchwały dostępne są w Biurze Rady Powiatu Średzkiego
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.
tel. /0-61/ 285-80-51 wew. 200
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
Do Uchwały Nr XV/91/2004
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 20 maja 2004 roku
 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok
 
I Dochody
 
Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę              + 1.043.865,-
 
Powyższa kwota jest wynikiem:
1.    zwiększenia dochodów własnych Powiatu
w rozdziale:
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami              + 1.197.000,-
Zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego z tytułu sprzedaży gruntów w Kijewie, oznaczonych geodezyjnie nr 55, 67, 68, 75/1, 75/2, 82, 83, 140, 142/2, 142/3, 167 o łącznej powierzchni 34,3600 ha. Sprzedaży dokonano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego spółce z o.o. Lena Lighting.
 
75020 - Starostwa powiatowe          + 51.200,-
Zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego z uwagi na wprowadzoną zmianę sposobu klasyfikacji wpływu refundacji części poniesionych kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne, osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. Powyższe wpływy stanowią dochód własny Powiatu.
 
75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa            - 308.000,-
Zmniejsza się dochody Starostwa Powiatowego z tytułu należnego powiatowi udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ realizacja na dzień 30.04.2004 roku wynosi 25,5% planu - winna wynieść 33,3%. Wobec powyższego zmniejszenie jest dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.
 
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne           + 17.031,-
Zwiększa się dochody Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z tytułu wpływu dofinansowania z PFRON, wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego.
 
2.    zwiększenia dochodów budżetu Powiatu o środki przyznane przez Ministra Finansów, pismem Nr ST3-4822-4/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 roku, w rozdziale:
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego              + 86.634,-
Powyższe środki pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej i przeznaczone są na uzupełnienie dochodów powiatów, po zmianie systemu finansowania zadań pomocy społecznej w zakresie organizowania opieki w rodzinach zastępczych.
 
II Wydatki    
 
Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę             + 843.865,-
 
1.    Zwiększa się rezerwy w rozdziale 75818 o kwotę   + 87.350,-
w tym rezerwę celową o kwotę 87.350,-
 
2.    Dokonuje się zmian wydatków w następujących rozdziałach:
75020 - Starostwa powiatowe           + 51.200,-
Zwiększenie wydatków Starostwa Powiatowego wynikające ze zmiany sposobu klasyfikacji refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla tych osób.
 
80130 - Szkoły zawodowe                  + 190.000,-
Zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych z przeznaczeniem na zakup ciągnika rolniczego klasy 150 koni mechanicznych (180.000,-) i zakup orkanu (10.000,-), w celu nieodpłatnego przekazania ZSR Gospodarstwu Pomocniczemu w Kijewie.
 
85111 - Szpitale ogólne                        + 450.000,-
Zwiększenie wydatków Starostwa Powiatowego stanowi dotacje z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., z przeznaczeniem na realizację "Programu profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych i wczesnej rehabilitacji chorych po udarze mózgu". Beneficjentami programu będą mieszkańcy powiatu średzkiego, w pierwszej kolejności osoby dotknięte udarem mózgu.
Usługi medyczne proponowane w ramach powyższego programu, nie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Program realizowany będzie w oparciu o zasoby SPZOZ-u.
 
85333 - Powiatowe urzędy pracy               + 48.284,-
Zwiększenie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na:
-    kwota 31.284,- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, m.in. w związku z zatrudnieniem od dnia 01 maja 2004 roku zastępcy kierownika urzędu
-    kwota 12.000,- zakup usług remontowych, kwota 5.000,- zakup usług pozostałych.
 
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne                                + 17.031,-
Zwiększenie wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika niepełnosprawnego, w związku ze zmiana sposobu klasyfikacji otrzymywanego dofinansowania z PFRON.
 
3.    Zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem o kwotę 98.858,- w rozdziałach:
75020 - Starostwa Powiatowe            + 51.200,-
85333 - Powiatowe urzędy pracy        + 31.284,-
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne          + 16.671,-
92116 - Biblioteki                               - 297,-
 
4.    Zwiększa się wydatki majątkowe ogółem o kwotę 190.000,- w rozdziale:
80130 - Szkoły zawodowe                             + 190.000,-
 
III Deficyt
 
Zmniejsza się deficyt o kwotę              - 200.000,-
 
Zmniejsza się deficyt budżetu powiatu w wyniku zwiększenia dochodów Powiatu z tytułu sprzedaży gruntów w Kijewie.
Wprowadza się w rozchodach kwotę 200.000,-, stanowiącą pożyczkę z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia wobec byłych pracowników z tytułu niezrealizowanej ustawy "203" w roku 2003.
 
 
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w realizacji studium wykonalności projektu: "Wielkopolska platforma usług publicznych on line" oraz zawarcia porozumienia w tej sprawie ...
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu na przejazd w podróży służbowej przez radnego pojazdem samochodowym nie będącym własnością powiatu oraz ...
w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie przyjęcia środków finansowych z Gminy Krzykosy na działalność Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. w 2005 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia od Gminy Nowe Miasto nad Wartą środków finansowych przeznaczonych na budowę szkoły ponadgimnazjalnej przy istniejącym gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą w 2005 i 2006 roku oraz przyjęcia pomocy rzeczowej.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Średzki pomocy finansowej z budżetu Gminy Nowe Miasto n/Wartą w 2005 roku i zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Średzkim a Gminą Nowe Miasto n/Wartą.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów o sfinansowanie Projektu pn. "Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji uczniów z powiatu średzkiego".
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu pn. "Przebudowa i wyposażenie bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni w SP ZOZ w Środzie Wlkp."
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Średzki zadania z zakresu administracji rządowej i zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Średzkim a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.
w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2002 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok.
w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Średzkiego do składu Powiatowej Rady Edukacji.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, ...
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Średzkiego".
w sprawie zawarcia porozumienia przez Powiat Średzki z Miastem Poznań dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków na jego utrzymanie.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Średzki pomocy finansowej z budżetu Gminy Zaniemyśl w 2005 roku i zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Średzkim a Gminą Zaniemyśl.
w sprawie przyjęcia środków finansowych z Gminy Dominowo i Gminy Środa Wlkp. na działalność Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. w 2005 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie przyjęcia z Gminy Nowe Miasto nad Wartą środków finansowych przeznaczonych na budowę szkoły ponadgimnazjalnej przy istniejącym gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą w 2005 i 2006 roku oraz przyjęcia pomocy rzeczowej.
w sprawie przyjęcia środków finansowych z Gminy Nowe Miasto n/Wartą i Gminy Zaniemyśl na działalność Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. w 2005 roku.
zmieniająca uchwały w sprawach regulujących przyjęcie środków finansowych na działalność Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. w 2004 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Średzkim, a miastem Prostějov w Czechach.
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005".
w sprawie podjęcia działań w kierunku poprawy sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok.
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów socjalnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Średzki.
w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2002 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Średzkim, a miastem Prostějov w Czechach.
w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata - 2004 - 2007".
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
uchylająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania dotacji celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zlecanych zadań.
w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2002 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia woli realizacji przedsięwzięć dotyczących podniesienia jakości usług zdrowotnych świadczonych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok.
w sprawie nadania statutów: Zespołowi Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp., Zespołowi Szkół Rolniczych im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Średzki pomocy finansowej z budżetów Gminy Dominowo oraz Gminy Środa Wlkp.
w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004.
w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Średzkiego".
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok.
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Średzki pomocy finansowej z budżetu Gminy Zaniemyśl w 2004 roku i zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Średzkim a Gminą Zaniemyśl.
w sprawie ustalenia istniejącego przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2003 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za 2003 rok.
w sprawie przekształcenia dotychczasowego technikum na podbudowie programowej szkoły zasadniczej oraz dotychczasowych szkół ponadpodstawowych dla dorosłych prowadzonych przez Powiat Średzki w technika uzupełniające dla młodzieży i dorosłych oraz ...
w sprawie zaciągnięcia w roku 2004 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na realizację zobowiązań SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie powołania Powiatowej Rady Edukacji.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez Powiat Średzki innym jednostkom samorządu terytorialnego i zawarcia w tej mierze porozumień.
w sprawie przyjęcia środków finansowych z Gminy Krzykosy, Gminy Nowe Miasto n/Wartą, Gminy Środa Wlkp. i Gminy Zaniemyśl na działalność Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. w 2004 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok.
w sprawie wyrażenia woli budowy szkoły ponadgimnazjalnej przy istniejącym gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą oraz jej współfinansowania, w równych częściach, przez Powiat Średzki i gminę Nowe Miasto nad Wartą.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym.
w sprawie zmiany wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie nie uwzględnienia skargi na uchwałę Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.