Uchwały - 2005 rok

Uchwała Nr XXI/147/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r.

 
Uchwała Nr XXI/147 /2005
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 stycznia 2005 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok
 
        Na podstawie art.12 pkt 5, 8 lit. d, 9 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity z 2001 roku, ( Dz. U. Nr 142 poz.1592 ze zmianami), art.109, 110, 116, 124, 128 ust. 2 pkt 1, 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 roku, Dz.U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami)  uchwala  się,
co następuje:
 
      § 1. W uchwale Nr XX/132/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok, wprowadza się następujące zmiany :
 
1)    w § 1 ust. 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę                      455.949,-
do kwoty              27.561.171,-
 
2)    w § 1 ust. 2 pkt.1
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat  
o kwotę                            33.507,-
do kwoty                     3.733.279,-
 
3)    w § 1 ust.2 dodaje się pkt.6) w brzmieniu:
" § 1.2.6)  dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i  zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zgodnie z
załącznikiem nr 1f"
w wysokości                        84.632,-
 
4)    w § 1 ust. 2 dodaje się pkt. 7) w brzmieniu:
" § 1.2.7) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 1 g)" 
w wysokości                             340.920,-                        
 
5)    w § 2 ust 1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu 
o kwotę                              763.870,-
do kwoty                      39.939.717,-
 
6)    w § 2 ust.2 pkt.1
zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę                             409.079,-
do kwoty                     26.466.147,-
 
7)    w § 2 ust.2 pkt.1 lit. a
zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
o kwotę                           214.582,-
do kwoty                     17.103.046,-
 
8)    w § 2 ust.2 lit. b
zwiększa się  wydatki realizowane z dotacji celowych  otrzymanych z 
budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę                          33.507,-
do kwoty                   3.733.279,-
 
9)    w § 2 ust..2 pkt.1) dodaje się lit.j) w brzmieniu:
" § 2.2.1). j)  wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych
od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 2j"
w wysokości                   340.920,-
 
10)  w § 2 ust.2 pkt.2
zwiększa się wydatki majątkowe 
o kwotę                        354.791,-
do kwoty                13.473.570,-
 
11)  w § 2 ust.2 pkt.2 dodaje się lit d) w brzmieniu:
 " § 2.2.2d) wydatki realizowane z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
zgodnie z załącznikiem 2k"   w wysokości            84.362,-
 
12)    po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:
"§3.3a określa się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 9"
 
13)  w § 4 zwiększa się deficyt budżetu powiatu
o kwotę                                    307.921,-
do kwoty                             12.378.546,-
 
14)  w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
" § 5.2 dochodów własnych jednostek budżetowych"
 
15)  w § 7 pkt 1
zwiększa się rezerwę ogólną                                                                              
o kwotę                 90.992,-
do kwoty             140.992,-
 
16)  w § 7 pkt. 2
zmniejsza się rezerwę celową                                                            
o kwotę                      629.330,-
do kwoty                     17.660,-
 
17)  w § 7 pkt.2 dodaje się lit.a) i b) w brzmieniu:
" § 7.2a)  rezerwa celowa oświatowa  dział 801, 854 w kwocie 13.800,-"
 "§ 7.2b) rezerwa celowa na realizację programu on line w kwocie 3.860,-"
 
        § 2. Po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, załączniki nr 1, 1a, 1f, 1g, 2, 2a, 2j, 2k, 3, 4, 5,7,9  otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami 1,1a,1b, 1c, 2, 2a, 2b,2c,3,4,5,6,7 do niniejszej uchwały
 
        § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   
 
 
                                                           PRZEWODNICZĄCY  RADY
                                                             (-) mgr Małgorzata Fertała
 
 
Załączniki do uchwały dostępne są w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. w  Biurze Rady
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.
tel. /0-61/ 285-80-51 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2006 długoterminowego kredytu bankowego na realizację inwestycji.
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego 2005.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie zmiany uchwały określającej szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006".
w sprawie uchwalenia "Karty współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi".
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek na rok 2006, dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie sprostowania błędów rachunkowych w uchwale Nr XXVII/193/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 września 2005 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania i przekazywania przez powiat średzki stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Średzki.
uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu strategicznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp."
zmieniająca uchwałę Nr XXV/177/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie wyrażenia woli nabycia w trybie bezprzetargowym na własność Powiatu Średzkiego, nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej, przy ul. Żwirki i Wigury 3.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów o sfinansowanie Projektu nr Z/2.30/II/2.2.1/23/05 pn. "Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji uczniów z powiatu średzkiego" oraz o sfinansowanie Projektu nr Z/2.30/
w sprawie sprawowania mecenatu nad zabytkami, wpisanymi do rejestru zabytków, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, znajdującymi się na terenie Powiatu Średzkiego, a nie będącymi własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004 - 2007"
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Średzkim, a Miastem Hoyerswerda w Republice Federalnej Niemiec.
zmieniająca uchwałę Nr XXI/148/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2005 długoterminowego kredytu bankowego na realizację inwestycji.
w sprawie wyrażenia opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Średzki.
w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006.
w sprawie przystąpienia do opracowania w ramach działania 2.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu stypendialnego dla uczniów z powiatu średzkiego.
w sprawie przystąpienia do opracowania w ramach działania 2.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu stypendialnego dla studentów z powiatu średzkiego.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 r.
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Środa Wlkp. części nieruchomości przeznaczonej pod drogę.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2005 roku dla Gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy odcinka kolektora sanitarnego przebiegającego w ulicy 20 Października w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004 - 2007".
w sprawie nadania statutów Zespołowi Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp., Zespołowi Szkół Rolniczych im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Środzie Wlkp. i Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Łęknie.
w sprawie zmiany wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na realizację zobowiązań SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie zbycia środków trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z MENiS na dofinansowanie budowy hali sportowej w Środzie Wlkp. w formie weksla "in blanco".
w sprawie przyjęcia projektu wzoru herbu i flagi Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia projektu dla Działania 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych - w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich,
w sprawie zatwierdzenia projektu dla Działania 1.2 - Perspektywy dla młodzieży, schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy - w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na realizację zobowiązań SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez Powiat Średzki.
w sprawie założenia Centrum Kształcenia Ustawicznego i włączenia go do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie.
w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2005-2006 ".
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za 2004 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i internatów funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie sprostowania błędu rachunkowego w uchwale Nr XX/141/2004 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2004 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok.
w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników oraz szczegóło
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia z Gminy Nowe Miasto nad Wartą środków finansowych przeznaczonych na budowę szkoły ponadgimnazjalnej przy istniejącym gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą w 2005 i 2006 roku oraz przyjęcia pomocy rzeczowej.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli budowy szkoły ponadgimnazjalnej przy istniejącym gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą oraz jej współfinansowania, w równych częściach, przez Powiat Średzki i gminę Nowe Miasto nad Wartą.
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Środa Wlkp. nieruchomości przeznaczonej pod drogę.
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2005 długoterminowego kredytu bankowego na realizację inwestycji.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004-2007".
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek na rok 2005, dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki.
w sprawie założenia szkół policealnych i przekształcenia dotychczasowych szkół policealnych prowadzonych przez powiat średzki w szkoły policealne.