Uchwały - 2005 rok

Uchwała Nr XXIV/167/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r.

  
UCHWAŁA Nr XXIV/167/2005
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 10 czerwca 2005 roku
 
w sprawie przyjęcia projektu wzoru herbu i flagi Powiatu Średzkiego.
 
 
         Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Przyjmuje projekt wzoru herbu i flagi Powiatu Średzkiego, tj.:
 
1) Projekt herbu, zgodnie z następującym opisem: tarcza herbowa o konstrukcji i kroju tarczy późnogotyckiej. W czerwonym polu tarczy orzeł srebrny o złotym dziobie i złotych szponach, ze złotą półksiężycową przepaską u góry piersi. Na piersi orła, środkiem, tarcza sercowa, w której czerwonym polu znajduje się lew wspięty złoty, patrzący.
 
2) Projekt flagi powiatowej (terytorialnej), zgodnie z następującym opisem: samorządową flagę powiatową (terytorialną) powszechnego stosowania, stanowi poziomy, prostokątny płat materii o proporcji szerokości (wysokości) do jej długości, co się ma jak: 5 : 8. Poziomy prostokątny płat tkaniny składa się z trzech poziomych pasów: z pasa szerokiego - górnego, oraz z dwóch pasów identycznych - wąskich, a to z pasa środkowego i z pasa dolnego. Każdy z wąskich pasów materii, środkowy jak i dolny, mieści się w wysokości (szerokości) całego płata materii, siedmiokrotnie. W pasie szerokim górnym - każdy z w/w pasów - tak środkowy jak i dolny, mieści się pięciokrotnie. Wobec powyższego:
Wysokość (szerokość) pasów płata tkaniny uzyskujemy, dzieląc prostokąt płata materii - na siedem jednakowej wysokości (szerokości) pasów - dolnego i środkowego. Pas górny jest barwy srebrnej. Pas środkowy jest barwy złotej. Pas dolny jest barwy czerwonej.
 
3) Projekt flagi urzędowej, zgodnie z następującym opisem: samorządową flagę urzędową (z herbem powiatu), stanowi poziomy, prostokątny płat materii o proporcji szerokości (wysokości) do jej długości, co się ma jak: 5 : 8. Poziomy, prostokątny płat tkaniny składa się z trzech poziomych pasów: z pasa szerokiego - górnego, oraz z dwóch pasów identycznych - wąskich, a to z pasa środkowego i z pasa dolnego.
 
 
Każdy z wąskich pasów materii, środkowy jak i dolny, mieści się w wysokości (szerokości) całego płata materii, siedmiokrotnie. W pasie szerokim górnym - każdy z w/w pasów - tak środkowy jak i dolny, mieści się pięciokrotnie. Wobec powyższego: Wysokość (szerokość) pasów płata tkaniny uzyskujemy, dzieląc prostokąt płata materii - na siedem jednakowej wysokości (szerokości) pasów - dolnego lub środkowego. Pas górny jest barwy srebrnej. Pas środkowy jest barwy złotej. Pas dolny jest barwy czerwonej. Tarcza z herbem powiatu, winna znajdować się na pasie górnym, srebrnym, w obszarze kantonu flagi (to jest - w miejscu we fladze najbardziej zaszczytnym), w jej górnym lewym obszarze, a więc w prostokącie, jaki od góry tworzy - linia skraju górnego flagi, a od masztu - linia skraju czoła flagi. Aby wprowadzić do flagi tarczę z herbem powiatu średzkiego, dzielimy poziomy prostokąt materii trzema prostymi - prostopadłymi (abstrakcyjnymi) do jego poziomego biegu - uzyskując podział płata na cztery (abstrakcyjne) pionowe słupy (pasy). Przez pierwszą prostą (abstrakcyjną) od linii skraju czoła płata materii (od masztu), prowadzimy tarczę tak, aby ta prosta pionowa (abstrakcyjna) przechodziła przez ostry koniec podstawy tarczy (dzieląc ją w pionie {w słup} na dwie równe części).
 
2. Projekt wzoru herbu i flagi, o których mowa w ust. 1, wraz z ich szczegółowym opisem, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
 
§ 2. Przyjmuje heraldyczne, weksylologiczne i historyczne uzasadnienie zaprojektowania wzoru herbu i flagi, wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1-3, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.
 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu, który wystąpi do Komisji Heraldycznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji o zaopiniowanie przyjętego projektu wzoru herbu i flagi.
 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
  /-/ mgr Małgorzata Fertała
 
 
 
Załącznik nr 1 do uchwały - Projekt wzoru herbu i flagi Powiatu Średzkiego:
 
 
 
Załączniki do uchwały prezentowane są w plikach pdf.
 
 
 
Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIV/167/05
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 10 czerwca 2005 roku
 
w sprawie przyjęcia projektu herbu i flagi Powiatu Średzkiego.
 
 
Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym do wyłącznej kompetencji rady powiatu należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu. Procedurę ustanowienia herbu i flagi określa ustawa o odznakach i mundurach. W myśl tej ustawy wzory herbów i flag jednostek samorządu terytorialnego ustanawiane winny być w zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscowej tradycji historycznej. W tym celu przed ich ustanowieniem wymagana jest opinia ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
Organem opiniodawczo-doradczym Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie opiniowania wzorów herbów i flag jest Komisja Heraldyczna.
W związku z przygotowaniem projektu wzoru herbu i flagi Powiatu Średzkiego przez artystę plastyka Pana Michała Marciniaka-Kożuchowskiego, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały, gdyż umożliwia to uruchomienie dalszej, formalnej procedury, zmierzającej do ustanowienia symboli Powiatu Średzkiego.
 
 
 
 
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2006 długoterminowego kredytu bankowego na realizację inwestycji.
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego 2005.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie zmiany uchwały określającej szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006".
w sprawie uchwalenia "Karty współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi".
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek na rok 2006, dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie sprostowania błędów rachunkowych w uchwale Nr XXVII/193/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 września 2005 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania i przekazywania przez powiat średzki stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Średzki.
uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu strategicznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp."
zmieniająca uchwałę Nr XXV/177/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie wyrażenia woli nabycia w trybie bezprzetargowym na własność Powiatu Średzkiego, nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej, przy ul. Żwirki i Wigury 3.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów o sfinansowanie Projektu nr Z/2.30/II/2.2.1/23/05 pn. "Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji uczniów z powiatu średzkiego" oraz o sfinansowanie Projektu nr Z/2.30/
w sprawie sprawowania mecenatu nad zabytkami, wpisanymi do rejestru zabytków, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, znajdującymi się na terenie Powiatu Średzkiego, a nie będącymi własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004 - 2007"
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Średzkim, a Miastem Hoyerswerda w Republice Federalnej Niemiec.
zmieniająca uchwałę Nr XXI/148/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2005 długoterminowego kredytu bankowego na realizację inwestycji.
w sprawie wyrażenia opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Średzki.
w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006.
w sprawie przystąpienia do opracowania w ramach działania 2.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu stypendialnego dla uczniów z powiatu średzkiego.
w sprawie przystąpienia do opracowania w ramach działania 2.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu stypendialnego dla studentów z powiatu średzkiego.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 r.
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Środa Wlkp. części nieruchomości przeznaczonej pod drogę.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2005 roku dla Gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy odcinka kolektora sanitarnego przebiegającego w ulicy 20 Października w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004 - 2007".
w sprawie nadania statutów Zespołowi Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp., Zespołowi Szkół Rolniczych im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Środzie Wlkp. i Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Łęknie.
w sprawie zmiany wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na realizację zobowiązań SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie zbycia środków trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z MENiS na dofinansowanie budowy hali sportowej w Środzie Wlkp. w formie weksla "in blanco".
w sprawie przyjęcia projektu wzoru herbu i flagi Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia projektu dla Działania 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych - w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich,
w sprawie zatwierdzenia projektu dla Działania 1.2 - Perspektywy dla młodzieży, schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy - w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na realizację zobowiązań SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez Powiat Średzki.
w sprawie założenia Centrum Kształcenia Ustawicznego i włączenia go do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie.
w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2005-2006 ".
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za 2004 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i internatów funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie sprostowania błędu rachunkowego w uchwale Nr XX/141/2004 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2004 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok.
w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników oraz szczegóło
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia z Gminy Nowe Miasto nad Wartą środków finansowych przeznaczonych na budowę szkoły ponadgimnazjalnej przy istniejącym gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą w 2005 i 2006 roku oraz przyjęcia pomocy rzeczowej.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli budowy szkoły ponadgimnazjalnej przy istniejącym gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą oraz jej współfinansowania, w równych częściach, przez Powiat Średzki i gminę Nowe Miasto nad Wartą.
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Środa Wlkp. nieruchomości przeznaczonej pod drogę.
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2005 długoterminowego kredytu bankowego na realizację inwestycji.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004-2007".
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek na rok 2005, dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki.
w sprawie założenia szkół policealnych i przekształcenia dotychczasowych szkół policealnych prowadzonych przez powiat średzki w szkoły policealne.