Uchwały - 2005 rok

Uchwała Nr XXV/177/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r.

 
Publikacja uchwały:
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 sierpnia 2005 r.
Nr 117, poz. 3170
 
Zmiana:
 
 
Uchwała Nr XXV/177/2005 r.
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 czerwca 2005 roku
 
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. 
 
Na podstawie art. 12 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§1. Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych:
1.    za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajęcie za 1 m2 powierzchni jezdni:
a)    przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie    3,00 zł;
b)   przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości włącznie 5,00 zł;
c)    przy zajęciu jezdni pow. 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni.  8,00 zł;
2. za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach, zatokach
    postojowych i autobusowych, ścieżkach rowerowych i ciągach  pieszych za zajęcie 1 m2     3,00 zł;
3.    za prowadzenie robót na pozostałych elementach pasa drogowego
         (rowy, pasy zieleni) za zajęcie 1 m     2,00 zł;
 
 
§2.Ustala się następujące stawki dzienne za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:
 
1.    za 1 m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub usługowego     2,00 zł;
2.    za 1 m2 rzutu poziomego innych obiektów   3,00 zł;
3.    za 1 m2 powierzchni reklam   2,00 zł;
 
 
§3. 1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi zajętej przez rzut poziomy urządzeń:
 
1)    na drogowym obiekcie inżynierskim     200,00 zł; (tj. most, przepust, kładka, tunel, wiadukt, itp.)                            
2)    poza drogowym obiektem inżynierskim   30,00 zł;
 
2. Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stawki określone w ust.1 pkt. 1 pomniejsza się o 50%.
 
§4. Ustala się następujące stawki dzienne za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż określone w §1, §2 i §4 :
 
1.    za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni
1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie     6,00 zł;
2) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości włącznie    10,00 zł;
3) przy zajęciu jezdni pow. 50% szerokości  do całkowitego
    zajęcia jezdni.    16,00 zł;
2.    za zajęcie 1 m2 poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych    6,00 zł;
3.    za zajęcie 1 m2 pozostałych elementów pasa drogowego
          (rowy, pasy zieleni)     3,00 zł;
 
§5. Przez dzień zajęcia pasa drogowego o którym mowa w §1, §2 i §4 rozumie się również zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.
 
§6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§7. Traci moc uchwała nr XI/60/03 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2003r.
 
§8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ mgr Małgorzata Fertała
 
 
 
 
Uzasadnienie
do uchwały nr XXV/177/2005
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 czerwca 2005 roku
 
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
 
Podjęcie uchwały jest wypełnieniem delegacji zawartej w art. 40 ust.8 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami) zgodnie, z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały ustala dla dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
Przepisy w/w ustawy przy ustalaniu stawek opłat pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną zobligowały do uwzględnienia:
-    kategorii drogi;
-    rodzaju elementu zajętego pasa drogowego;
-    procentowej wielkości zajmowanej szerokości jezdni;
-    rodzaju zajęcia pasa drogowego;
-    rodzaju urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.
Biorąc pod uwagę powyższe przyjęto opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg w wysokości:
-    80 % maksymalnej stawki dla najwyższej przyjętej stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na: prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności;
-    100 % maksymalnej stawki dla najwyższej przyjętej stawki opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
-    Minimalną obliczoną opłatę ustaloną na podstawie przyjętych stawek za zajęcie pasa drogowego.
Przyjęcie wysokości powyższych stawek podyktowane zostało chęcią ujednolicenia stawek w regionie obejmującym Powiat Średzki i sąsiadujące powiaty.
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2006 długoterminowego kredytu bankowego na realizację inwestycji.
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego 2005.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie zmiany uchwały określającej szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006".
w sprawie uchwalenia "Karty współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi".
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek na rok 2006, dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie sprostowania błędów rachunkowych w uchwale Nr XXVII/193/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 września 2005 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania i przekazywania przez powiat średzki stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Średzki.
uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu strategicznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp."
zmieniająca uchwałę Nr XXV/177/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie wyrażenia woli nabycia w trybie bezprzetargowym na własność Powiatu Średzkiego, nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej, przy ul. Żwirki i Wigury 3.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów o sfinansowanie Projektu nr Z/2.30/II/2.2.1/23/05 pn. "Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji uczniów z powiatu średzkiego" oraz o sfinansowanie Projektu nr Z/2.30/
w sprawie sprawowania mecenatu nad zabytkami, wpisanymi do rejestru zabytków, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, znajdującymi się na terenie Powiatu Średzkiego, a nie będącymi własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004 - 2007"
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Średzkim, a Miastem Hoyerswerda w Republice Federalnej Niemiec.
zmieniająca uchwałę Nr XXI/148/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2005 długoterminowego kredytu bankowego na realizację inwestycji.
w sprawie wyrażenia opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Średzki.
w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006.
w sprawie przystąpienia do opracowania w ramach działania 2.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu stypendialnego dla uczniów z powiatu średzkiego.
w sprawie przystąpienia do opracowania w ramach działania 2.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu stypendialnego dla studentów z powiatu średzkiego.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 r.
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Środa Wlkp. części nieruchomości przeznaczonej pod drogę.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2005 roku dla Gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy odcinka kolektora sanitarnego przebiegającego w ulicy 20 Października w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004 - 2007".
w sprawie nadania statutów Zespołowi Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp., Zespołowi Szkół Rolniczych im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Środzie Wlkp. i Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Łęknie.
w sprawie zmiany wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na realizację zobowiązań SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie zbycia środków trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z MENiS na dofinansowanie budowy hali sportowej w Środzie Wlkp. w formie weksla "in blanco".
w sprawie przyjęcia projektu wzoru herbu i flagi Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia projektu dla Działania 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych - w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich,
w sprawie zatwierdzenia projektu dla Działania 1.2 - Perspektywy dla młodzieży, schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy - w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na realizację zobowiązań SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez Powiat Średzki.
w sprawie założenia Centrum Kształcenia Ustawicznego i włączenia go do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie.
w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2005-2006 ".
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za 2004 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i internatów funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie sprostowania błędu rachunkowego w uchwale Nr XX/141/2004 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2004 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok.
w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników oraz szczegóło
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia z Gminy Nowe Miasto nad Wartą środków finansowych przeznaczonych na budowę szkoły ponadgimnazjalnej przy istniejącym gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą w 2005 i 2006 roku oraz przyjęcia pomocy rzeczowej.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli budowy szkoły ponadgimnazjalnej przy istniejącym gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą oraz jej współfinansowania, w równych częściach, przez Powiat Średzki i gminę Nowe Miasto nad Wartą.
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Środa Wlkp. nieruchomości przeznaczonej pod drogę.
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2005 długoterminowego kredytu bankowego na realizację inwestycji.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004-2007".
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek na rok 2005, dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki.
w sprawie założenia szkół policealnych i przekształcenia dotychczasowych szkół policealnych prowadzonych przez powiat średzki w szkoły policealne.