Uchwały - 2005 rok

Uchwała Nr XXIX/204/2005 z dnia 8 grudnia 2005 r.

                                                                                                         
UCHWAŁA Nr XXIX /204/ 2005
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 8 grudnia 2005 r.
 
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006".
 
 
 
            Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) w związku z art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
         § 1. Uchwala się "Program współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
         §  2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
        
         §  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Przewodniczący Rady
/-/ Małgorzata Fertała
 
 
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIX /204/ 2005
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 8 grudnia 2005 r.
 
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006".
 
         Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego, w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.
         Współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:
1) zlecania organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.
         Zgodnie z art. 5 ust. 3 cytowanej ustawy rada powiatu ma obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
         24 października br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i działającymi na terenie powiatu średzkiego, w trakcie którego przedstawiono i uzgodniono przedmiotowy program.
         Podjęcie niniejszej uchwały jest zatem w pełni uzasadnione.
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do uchwały Nr XXIX /204/2005
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 8 grudnia 2005 r.
 
 
 
 
 
PROGRAM WSPÓŁPRACY
POWIATU ŚREDZKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO na rok 2006
 
 
 
      Akcja "Przejrzysta polska"
 
 
 
Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym odbywa się dwojako, albo poprzez powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub poprzez wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.
Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym jest finansowane ze środków własnych powiatu. Wysokość środków przewidzianych na realizację zadań przez organizacje pozarządowe zostanie określona w uchwale budżetowej Powiatu Średzkiego na 2006 r.
 
W 2006 r. Powiat Średzki zaproponuje organizacjom pozarządowym realizację niżej wymienionych zadań publicznych:
 
I. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
w formie powierzenia:
1.    Letnie kino plenerowe i karaoke - zadanie polega na zorganizowaniu cyklicznych seansów kina plenerowego oraz wieczorów karaoke. Termin realizacji zadania czerwiec - sierpień 2006 r.
 
w formie wsparcia:
 
1.    Publikacja w niekomercyjnym, niskonakładowym wydawnictwie, artykułów i materiałów poświęconych atrakcjom turystycznym, ludziom i instytucjom, które promują Powiat Średzki, a także wydarzeniom kulturalnym, które miały miejsce na terenie Powiatu. Termin realizacji zadania - 2006 r.
 
2.       Organizacja "Festiwalu Sztuk Wszelakich". Realizacja imprezy będzie polegać na konfrontacji różnych form działalności artystycznej. Mieszkańcy będą mogli zobaczyć jak pracują artyści rzeźbiarze, malarze, muzycy i inni. Termin realizacji zadania - czerwiec 2006 r.
 
3.    Organizacja konkursu pn.: "Wielkie małe dzieło". Celem tego przedsięwzięcia jest zorganizowanie na Starym Rynku w Środzie otwartego konkursu rzeźbiarskiego. Konkurs będzie miał na celu ukazanie sztuki na ulicy, ośmielenie dzieci do działań otwartych oraz pozostawienie pamiątki na ulicach miasta. Termin realizacji zadania - kwiecień 2006 r.
 
 
 
II. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
w formie wsparcia:
 
1.    Rozbudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych. Zadanie ma na celu polepszenie dostępności bazy sportowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Termin realizacji zadania - 2006 r.
 
III. W zakresie ochrony, promocji i profilaktyki zdrowia.
w formie wsparcia:
 
1.    Zorganizowanie akcji pod hasłem "Popularyzacja wiedzy o pomocy przedmedycznej". Zadanie ma przybliżyć wiedzę o zasadach udzielania pomocy przedmedycznej (ulotki, plakaty) i nauczyć, przez uprawnione i odpowiednio przygotowane osoby określone grupy adresatów jej udzielania (pokazy, ćwiczenia praktyczne). Termin realizacji zadania kwiecień - maj 2006 r.
 
  1. Zorganizowanie akcji pod hasłem: "Propagowanie szeroko rozumianej wiedzy na temat zasad profilaktyki nowotworowej". Zadanie to powinno mieć formę szerokiej akcji informacyjnej, prelekcji i wykładów, ukierunkowanych na konkretną, wybraną grupę odbiorców (np. związaną z określoną grupą zachorowań). Przekazywaniem wiedzy z tego zakresu powinny zajmować się osoby o odpowiednim przygotowaniu teoretycznym i praktycznym w danej dziedzinie. Termin realizacji zadania wrzesień -październik 2006 r.
 
  1. Opracowanie i realizacja programu profilaktycznego z zakresu ochrony, promocji i profilaktyki zdrowia. Program ten powinien być skierowany dla określonej grupy odbiorców (np. związanych z określoną grupą zachorowań). Termin realizacji zadania - wrzesień - październik 2006 r.
Realizacja zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych odbywa się w innym trybie, niż określony w art. 11 ust. 2 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, a mianowicie na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776  ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 ze zmianami) określa zadania, o które dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe.
Ze środków PFRON mogą być finansowane zadania: sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych.
O dofinansowanie wymienionych zadań mogą ubiegać się organizacje prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku, które:
- udokumentują  zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków funduszu.
Wniosek o dofinansowanie składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. ul. Szkolna 2, w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. Wysokość dofinansowania wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.
 
 
 
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ w roku 2006
PODEJMOWANYCH PRZEZ SAMORZĄD POWIATOWY WE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
 
 
Lp.
Działanie
Termin
Wykonawca
1.
w sferze ogólnej podejmowane będą następujące działania:
a) utworzenie i prowadzenie serwisu informacyjnego dla organizacji pozarządowych na stronie internetowej Powiatu Średzkiego.
 
I kwartał
2006 r.
 
Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
 
b) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach Zespołu opiniującego oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Średzkiego.
 
 
I kwartał 2006 r.
 
Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp
c) działania informacyjno - szkoleniowe dotyczące możliwości korzystania przez organizacje pozarządowe z funduszy strukturalnych,
 
 
cały rok
Zespół opiniodawczo - doradczy oraz pomocniczy dla Zarządu Powiatu
d)robocze spotkania z organizacjami pozarządowymi celem określenia zadań publicznych na 2007 rok, które zostaną przez Powiat zlecone do realizacji w trybie otwartego konkursu ofert,
 
e)przeprowadzenie konsultacji dotycz. opracowania programu współpracy na 2007 r.
 
 
III kwartał
2006 r.
 
 
wrzesień
2006 r.
 
Wydział Polityki Społecznej, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Środzie Wlkp.
 
2.
W sferze dotyczącej upowszechniania kultury fizycznej i sportu
- sporządzenie kalendarza imprez sportowych w powiecie średzkim,
- pomoc w organizacji imprez sportowych przez organizacje pozarządowe w oparciu o kalendarz imprez sportowych.
 
 
październik 2006 r.
 
cały rok
 
Powiatowy Szkolny Ośrodek Sportowo - Turystyczny
w Środzie Wlkp.
3.
w sferze dotyczącej pomocy społecznej i pomocy osobom niepełnosprawnym:
1) organizacja szkolenia nt.: Rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu powiatu w myśl przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
 
2) pomoc w organizowaniu zajęć sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych dla osób niepełnosprawnych
 
 
 
 
III kwartał 2006 r.
 
cały rok
 
 
 
 
 
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Środzie Wlkp.
 
4.
w sferze dotyczącej wspierania przedsiębiorczości
- współpraca w zakresie szkoleniowo - informacyjnym dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania środków z programów rządowych i Unii Europejskiej.
 
 
 
 
cały rok
 
Wydział Promocji i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego
6.
w sferze promocji i ochrony zdrowia
- promowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności lokalnej oraz wspieranie działań organizacji pozarządowych w tym zakresie.
 
cały rok
Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp..
 
 
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2006 długoterminowego kredytu bankowego na realizację inwestycji.
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego 2005.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie zmiany uchwały określającej szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006".
w sprawie uchwalenia "Karty współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi".
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek na rok 2006, dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie sprostowania błędów rachunkowych w uchwale Nr XXVII/193/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 września 2005 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania i przekazywania przez powiat średzki stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Średzki.
uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu strategicznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp."
zmieniająca uchwałę Nr XXV/177/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie wyrażenia woli nabycia w trybie bezprzetargowym na własność Powiatu Średzkiego, nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej, przy ul. Żwirki i Wigury 3.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów o sfinansowanie Projektu nr Z/2.30/II/2.2.1/23/05 pn. "Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji uczniów z powiatu średzkiego" oraz o sfinansowanie Projektu nr Z/2.30/
w sprawie sprawowania mecenatu nad zabytkami, wpisanymi do rejestru zabytków, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, znajdującymi się na terenie Powiatu Średzkiego, a nie będącymi własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004 - 2007"
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Średzkim, a Miastem Hoyerswerda w Republice Federalnej Niemiec.
zmieniająca uchwałę Nr XXI/148/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2005 długoterminowego kredytu bankowego na realizację inwestycji.
w sprawie wyrażenia opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Średzki.
w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006.
w sprawie przystąpienia do opracowania w ramach działania 2.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu stypendialnego dla uczniów z powiatu średzkiego.
w sprawie przystąpienia do opracowania w ramach działania 2.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu stypendialnego dla studentów z powiatu średzkiego.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Średzkiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 r.
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Środa Wlkp. części nieruchomości przeznaczonej pod drogę.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2005 roku dla Gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy odcinka kolektora sanitarnego przebiegającego w ulicy 20 Października w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004 - 2007".
w sprawie nadania statutów Zespołowi Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp., Zespołowi Szkół Rolniczych im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Środzie Wlkp. i Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Łęknie.
w sprawie zmiany wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na realizację zobowiązań SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie zbycia środków trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z MENiS na dofinansowanie budowy hali sportowej w Środzie Wlkp. w formie weksla "in blanco".
w sprawie przyjęcia projektu wzoru herbu i flagi Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia projektu dla Działania 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych - w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich,
w sprawie zatwierdzenia projektu dla Działania 1.2 - Perspektywy dla młodzieży, schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy - w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na realizację zobowiązań SP ZOZ w Środzie Wlkp.
w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez Powiat Średzki.
w sprawie założenia Centrum Kształcenia Ustawicznego i włączenia go do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie.
w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2005-2006 ".
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za 2004 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i internatów funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie sprostowania błędu rachunkowego w uchwale Nr XX/141/2004 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2004 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2004 rok.
w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu tych wyników oraz szczegóło
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia z Gminy Nowe Miasto nad Wartą środków finansowych przeznaczonych na budowę szkoły ponadgimnazjalnej przy istniejącym gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą w 2005 i 2006 roku oraz przyjęcia pomocy rzeczowej.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli budowy szkoły ponadgimnazjalnej przy istniejącym gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą oraz jej współfinansowania, w równych częściach, przez Powiat Średzki i gminę Nowe Miasto nad Wartą.
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Środa Wlkp. nieruchomości przeznaczonej pod drogę.
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2005 długoterminowego kredytu bankowego na realizację inwestycji.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2005 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004-2007".
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek na rok 2005, dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki.
w sprawie założenia szkół policealnych i przekształcenia dotychczasowych szkół policealnych prowadzonych przez powiat średzki w szkoły policealne.