Uchwały - 2006 rok

Uchwała Nr III/20/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 r.

 
 
 
Uchwała Nr III /20/2006
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 grudnia 2006 r.
  
w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
 
        Na podstawie art. 420 w związku z art. 401 ust. 1, ust.14, art.402 ust. 1 i ust. 6, art.403, art.404, art.405, art.406 ust. 1 pkt.1-11, art.407 i art.408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902), art.4 ust. 1 pkt 12, pkt 13 i art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Zatwierdza się Zestawienie Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r. , stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od  1 stycznia 2007 r.
 
 
Przewodniczący Rady
/-/ mgr Andrzej Gniotowski
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr/20/2006
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 14 grudnia 2006 r.
 
w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
 
Zgodnie z art.420 ustawy Prawo ochrony środowiska Zarząd Powiatu do 15 stycznia przedstawia Radzie Powiatu projekt zestawienia przychodów i wydatków na dany rok powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Powyższe wymaganie zapisano również w obowiązującym Regulaminie gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp., który został przyjęty przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXXV/241/2006 z dnia 21 września 2006 r.
Gospodarowanie środkami PFOŚiGW w Środzie Wlkp. odbywa się na podstawie:
-    uchwały budżetowej, w której plan funduszu stanowi jeden z jej załączników, (przygotowanej w trybie ustawy o finansach publicznych),
-    niniejszej uchwały, stanowiącej zestawienie przychodów i wydatków w ujęciu zadaniowym (przygotowanej w trybie ustawy Prawo ochrony środowiska).
Poniżej przedstawiono uzasadnienie merytoryczne do poszczególnych zadań przewidzianych po stronie wydatków PFOŚiGW w 2007 r.:
1.    Utylizacja odpadów medycznych - SP ZOZ Środa Wlkp.
-    Kontynuacja zadania realizowanego w 2006 r. ze środków PFOŚiGW, w ramach którego realizowany jest odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w  SP ZOZ w Środzie Wlkp., przez specjalistyczną firmę.
-    Zdanie zgodne z celami wydatkowania powiatowych funduszy ochrony środowiska, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.406 ust.1 pkt 6 (przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi).
-    Efekt ekologiczny - Prowadzenie właściwych zasad gospodarowania odpadami, poprzez ograniczanie ilości odpadów oraz przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powierzchni ziemi.
 
2.    Zakup i montaż pieca gazowego - SP ZOZ Środa Wlkp.
-    Piec gazowy o mocy 90 kW będzie przeznaczony na potrzeby klimatyzacji na bloku operacyjnym oraz na wspomaganie instalacji centralnego ogrzewania.
-    Zadanie zgodne z celami wydatkowania powiatowych funduszy ochrony środowiska, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.406 ust.1 pkt 7 (przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza).
-    Efekt ekologiczny - W wyniku zamontowania pieca gazowego nastąpi znaczne ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów (tlenki azotu, tlenki węgla, dwutlenek siarki), które wprowadzane są obecnie przez kotłownię miałową.
 
3.    Budowa sieci gazowej w m.Jaszkowo - Gmina Zaniemyśl
-    Zadanie to stanowi współudział powiatu w finansowaniu zadań własnych gmin i jest dotacją dla gminy Zaniemyśl.
-    Zdanie zgodne z celami wydatkowania powiatowych funduszy ochrony środowiska, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.406 ust.1 pkt 7 (przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza).
-    Efekt ekologiczny - Ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów (tlenki azotu, tlenki węgla, dwutlenek siarki), które wprowadzane są obecnie przez kotłownie lokalne.
 
4.    Modernizacja instalacji ciepłowniczej - Liceum Ogólnokształcące Środa Wlkp.
-    Modernizacja instalacji c.o. polegać będzie na wymianie tej instalacji wraz z elementami grzejnymi w całym budynku LO.
-    Zdanie zgodne z celami wydatkowania powiatowych funduszy ochrony środowiska, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.406 ust.1 pkt 7 (przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza).
-    Efekt ekologiczny - Przedsięwzięcie można zakwalifikować do grupy zadań teremomodernizacyjnych. W wyniku realizacji zadania nastąpi zmniejszenie zużycia energii cieplnej, co z kolei wpłynie na zmniejszenie emisji szkodliwych gazów i pyłów takich jak: tlenki azotu, tlenki węgla, dwutlenek siarki.
 
5.    Urządzanie terenów zielonych wokół budynku sali gimnastycznej - Liceum Ogólnokształcące Środa Wlkp.
-    W ramach tego zadania przewidziano zakupy i zasadzenie krzewów oraz zakupy ziemi, torfu, kory.
-    Zdanie zgodne z celami wydatkowania powiatowych funduszy ochrony środowiska, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.406 ust.1 pkt 5 (przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków).
-    Efekt ekologiczny - Zwiększenie powierzchni tzw. terenów zielonych.
 
6.    Utylizacja odpadów niebezpiecznych -   Wydział Środowiska Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
-    Kontynuacja zadania realizowanego w 2006 r. ze środków PFOŚiGW, w ramach którego realizowany jest odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w jednostkach powiatowych, przez specjalistyczną firmę.
-    Zdanie zgodne z celami wydatkowania powiatowych funduszy ochrony środowiska, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.406 ust.1 pkt 6 (przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi).
-    Efekt ekologiczny - Prowadzenie właściwych zasad gospodarowania odpadami, poprzez ograniczanie ilości odpadów oraz przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powierzchni ziemi.
 
7.    Zakup sprzętu na potrzeby magazynu przeciwpowodziowego - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Obywateli Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
-    Kontynuacja zadania realizowanego w 2006 r. ze środków PFOŚiGW, w ramach którego dokonywane są zakupy sprzętu niezbędnego do magazynu przeciwpowodziowego.
-    Zdanie zgodne z celami wydatkowania powiatowych funduszy ochrony środowiska, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.406 ust.1 pkt 4 (realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej).
-    Efekt ekologiczny -  Stworzenie warunków do zorganizowania właściwej ochrony przeciwpowodziowej.
 
8.    Zakup worków i rękawic w ramach akcji "Sprzątanie świata" - Wydział Środowiska Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
-    Kontynuacja zadania realizowanego w latach poprzednich  ze środków PFOŚiGW. Worki i rękawice będą przekazane dla szkół, które wyrażą chęć uczestnictwa w corocznej akcji "Sprzątanie świata".
-    Zdanie zgodne z celami wydatkowania powiatowych funduszy ochrony środowiska, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.406 ust.1 pkt 1 (edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju) oraz art.406 ust.1 pkt 6 (przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi).
-    Efekt ekologiczny - Podniesienie świadomości ekologicznej wśród uczniów w ramach tzw. edukacji ekologicznej oraz pozbieranie śmieci i uporządkowanie terenów.
 
9.    Zakup nagród na konkursy - Wydział Środowiska Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
-    Kontynuacja zadania realizowanego w latach poprzednich ze środków PFOŚiGW.  Wydział Środowiska co roku organizuje bardzo dużo różnorodnych konkursów o tematyce ekologicznej, które adresowane są zarówno do dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych jak i do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
-    Zdanie zgodne z celami wydatkowania powiatowych funduszy ochrony środowiska, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.406 ust.1 pk1 (edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju).
-    Efekt ekologiczny - Podniesienie świadomości ekologicznej wśród uczniów  szkół powiatu średzkiego.
 
10.  Wyposażenie w książki i prasę Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej - Wydział Środowiska Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
-    Kontynuacja zadania realizowanego w latach poprzednich ze środków PFOŚiGW.     W 2004 r. przy Wydziale Środowiska utworzono Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej, którego głównym celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do informacji i literatury fachowej o stanie środowiska oraz koordynowanie i organizowanie ekologicznych działań edukacyjnych w powiecie.
-    Zdanie zgodne z celami wydatkowania powiatowych funduszy ochrony środowiska, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.406 ust.1 pkt 1 (edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju).
-    Efekt ekologiczny - Podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców powiatu średzkiego.
 
11.  Zakup drzew i krzewów dla szkół na Dzień Ziemi - Wydział Środowiska Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
-    Kontynuacja zadania realizowanego w latach poprzednich ze środków PFOŚiGW. Drzewa i krzewy będą zakupione zgodnie z potrzebami szkół i posadzone na terenach przyszkolnych.
-    Zdanie zgodne z celami wydatkowania powiatowych funduszy ochrony środowiska, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.406 ust.1 pkt 1 (edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju) oraz art.406 ust.1 pkt 5 (przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków).
-    Efekt ekologiczny - Podniesienie świadomości ekologicznej wśród uczniów w ramach tzw. edukacji ekologicznej oraz urządzanie terenów wokół szkół.
 
12.  Szkolenia i prelekcje - Wydział Środowiska Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
-    Kontynuacja zadania realizowanego w latach poprzednich ze środków PFOŚiGW.  Środki finansowe będą przeznaczone na sfinansowanie kosztów szkoleń merytorycznych oraz na koszty prelekcji, wygłaszanych przez specjalistów z zakresu ochrony środowiska, leśnictwa i przyrody, które w ciągu całego roku będą zorganizowane przez Wydział Środowiska.
-    Zdanie zgodne z celami wydatkowania powiatowych funduszy ochrony środowiska, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.406 ust.1 pk1 (edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju).
-    Efekt ekologiczny - Podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców powiatu.
 
13.  Wycieczki edukacyjne - Wydział Środowiska Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
-    Kontynuacja zadania realizowanego w latach poprzednich ze środków PFOŚiGW.  Środki finansowe będą przeznaczone na sfinansowanie kosztów wycieczek o charakterze ekologicznym.
-    Zdanie zgodne z celami wydatkowania powiatowych funduszy ochrony środowiska, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.406 ust.1 pkt 1 (edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju).
-    Efekt ekologiczny - Podniesienie świadomości ekologicznej wśród uczniów.
 
14.  Likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Powiatu Średzkiego - Wydział Środowiska Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
-    Środki finansowe na to zadanie zostały wprowadzone do planu funduszu, z uwagi na konieczność szybkiego ich uruchomienia, w przypadku sytuacji awaryjnych, wymagających podjęcia natychmiastowych działań w celu ochrony środowiska naturalnego (np. awarie środków transportu przewożących paliwo, skażenia gleby, skażenia ujęć wód podziemnych itp.).
-    Zdanie zgodne z celami wydatkowania powiatowych funduszy ochrony środowiska, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.406 ust.1 pkt 6 (przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochrona powierzchni ziemi), art.406 ust.1 pkt 7 (przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza), art.406 ust.1 pkt 7a (przedsięwzięcia związane z ochroną wód).
-    Efekt ekologiczny - Indywidualnie, określony dla każdego zadania.
 
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego 2006.
w sprawie rozpatrzenia skargi Firmy ......... * z siedzibą w ..............*, z dnia 29 listopada 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2006 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do Związku Powiatów Polskich.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006.
w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu na przejazd w podróży służbowej przez radnego pojazdem samochodowym ...
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty.
w sprawie wyboru Starosty.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/248/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 roku w sprawie określenia trybu prac na projektem uchwały budżetowej.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004 - 2007".
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek na rok 2007, dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki.
w sprawie założenia szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Środa Wlkp. nieruchomości przeznaczonych pod drogi.
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007".
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/218/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 02 lutego 2006 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2006 długoterminowego kredytu bankowego na realizację inwestycji.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/239/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie wyrażenia woli współfinasowania budowy hali widowiskowo -sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą w równych częściach przez Powiat Średzki i Gminę Nowe Miasto nad Wartą.
w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Średzki w roku szkolnym 2006/2007.
w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007.
w sprawie zatwierdzenia projektu "Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji studentów z powiatu średzkiego" w ramach działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR ...
w sprawie zatwierdzenia projektu "Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji uczniów z powiatu średzkiego" w ramach działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR ...
w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji
w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie nadania statutu Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia Powiatu Średzkiego do Stowarzyszenia skupiającego gminy, powiaty i województwa leżące wokół drogi S 11.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.