Uchwały - 2006 rok

Uchwała Nr XXXI/217/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 lutego 2006 r.

 
Uchwała Nr XXXI/217/2006
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia  02 lutego 2006 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
 
Na podstawie art.12 pkt 5, 8 lit. d, 9 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku   o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art.165, 166, 173,184,188 ust.2 pkt.1,195 ust.2 ustawy z dnia 30  czerwca 2005 roku ( Dz. U. Nr 249 , poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr XXX/208/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 
1.  w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu powiatu  o kwotę  178.817,-
do kwoty    29.385.087,-
 
2.  w § 1 ust.2 pkt.2
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
o kwotę 110.960,-
 do kwoty              125.110,-
 
3. w § 1 ust.2 pkt.6
zwiększa się dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)  między  jednostkami samorządu terytorialnego  o kwotę   19.707,-
do kwoty     412.126,-
 
4.  w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę    412.817,-
do kwoty    34.669.992,-
 
5.  w § 2 ust.2 pkt.1)                     zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 232.817,-
do kwoty                                                   28.678.445,-
 
6.  w § 2 ust.2 pkt.1) lit. a) zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
o kwotę   114.708,-
do kwoty   17.687.436,-
 
7.  w § 2 ust.2 pkt.1) lit. c)zwiększa się wydatki realizowane z dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę         110.960,-
 do kwoty            125.110,-
 
8.  w § 2 ust.2 pkt.1 lit. f)  zwiększa się wydatki realizowane z dotacji celowych
otrzymanych z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę  19.707,-
do kwoty      412.126,-
 
9.  w § 2 ust.2 pkt.1) dodaje się lit. m) w brzmieniu: § "2.2.1).m) dotacja podmiotowa  z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej tworzonego przez
 jednostkę samorządu terytorialnego  w wysokości      54.000,- zgodnie z załącznikiem 2 ł"
 
10.  w § 2 ust.2 pkt.2) zwiększa się wydatki majątkowe   o kwotę           180.000,-
do kwoty  5.991.547,-
 
11.  w § 3 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 4
 
12. w § 4
 załącznik nr  5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5
 
13. w § 5
 zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę        234.000,- 
do  kwoty             5.284.905,-
 
§ 2. Po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, załączniki nr 1,1b,1f,2,2b,2e,3,4,5,6 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami 1,1a,1b,2,2a,2b,2c,3,4,5,6 do niniejszej uchwały.  
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.   
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Przewodniczący Rady
/-/ Małgorzata Fertała
 
 
Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXI/217/2006
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 02 lutego 2006 roku
 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok
 
 
I Dochody
 
Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę                              178.817,-
Powyższa kwota jest wynikiem:
1. Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 na podstawie zawartej umowy Nr 1.6/1.6 SPO RZL/878/260 4.03.2005 z dnia 29 lipca 2005 roku oraz aneksu nr 7/1.6/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. pomiędzy Ministerstwem Gospodarki i Pracy a Powiatowym Urzędem Pracy w Środzie Wlkp. - na kwotę  110.960,- w rozdziale 15011 - Rozwój przedsiębiorczości.
 
2. Zwiększenia dochodów budżetu powiatu w związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wprowadza możliwość zawierania umów na roboty publiczne w Powiatowym Urzędzie Pracy w 2006 roku oraz zmiany zapisu o "finansowaniu " z Funduszu Pracy dodatków dla pracowników PUP  - o kwotę 48.150,- w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy.
 
3. Zwiększenia dochodów na stypendia dla uczniów  - niewykorzystane środki z I transzy na realizację projektu w roku szkolnym 2005/2006  - o kwotę 19.707 ,- w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.
 
II Wydatki
 
Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę                                    412.817,-
w tym:
1. Zwiększa się wydatki, które są odzwierciedleniem wprowadzonej zmiany po stronie dochodów, dotacji celowej w rozdziale 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - 110.960,-
 
2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 180.000,-  na zakup ciągnika  o mocy 155 KM  w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe - dla Zespołu Szkół Rolniczych , który będzie przekazany do Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie.
 
3. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne  o kwotę 54.000,-   dotacja celowa  na dokończenie prac remontowych dachu w budynku szpitalnym SPZOZ w Środzie Wlkp.
 
4. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 48.150,- na realizacje wydatków związanych z zatrudnieniem osób na roboty publiczne w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 
5. Zwiększa się wydatki  o kwotę 19.707,-  w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - na wypłatę stypendiów oraz na wydatki związane z realizacją projektu " Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji uczniów z powiatu średzkiego".
 
6. Zwiększa  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , które nie mają wpływu na zwiększenie ani zmniejszenie budżetu powiatu - ogółem o kwotę 114.708,-  w tym w rozdziałach:
15011 - Rozwój przedsiębiorczości                                 27.840,-
60002 - Infrastruktura kolejowa                                     42.618,-
85333 - Powiatowe urzędy pracy                                   48.150,-
85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne        -   3.900,-
 
7. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 234.000,- do kwoty 5.284.905,-.
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego 2006.
w sprawie rozpatrzenia skargi Firmy ......... * z siedzibą w ..............*, z dnia 29 listopada 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2006 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do Związku Powiatów Polskich.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006.
w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu na przejazd w podróży służbowej przez radnego pojazdem samochodowym ...
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty.
w sprawie wyboru Starosty.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/248/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 roku w sprawie określenia trybu prac na projektem uchwały budżetowej.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004 - 2007".
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek na rok 2007, dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki.
w sprawie założenia szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Środa Wlkp. nieruchomości przeznaczonych pod drogi.
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007".
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/218/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 02 lutego 2006 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2006 długoterminowego kredytu bankowego na realizację inwestycji.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/239/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie wyrażenia woli współfinasowania budowy hali widowiskowo -sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą w równych częściach przez Powiat Średzki i Gminę Nowe Miasto nad Wartą.
w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Średzki w roku szkolnym 2006/2007.
w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007.
w sprawie zatwierdzenia projektu "Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji studentów z powiatu średzkiego" w ramach działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR ...
w sprawie zatwierdzenia projektu "Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji uczniów z powiatu średzkiego" w ramach działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR ...
w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji
w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie nadania statutu Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia Powiatu Średzkiego do Stowarzyszenia skupiającego gminy, powiaty i województwa leżące wokół drogi S 11.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.