Uchwały - 2006 rok

Uchwała Nr XXXI/216/2006 z dnia 2 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością

 Traci moc na podstawie Uchwały Nr XL/236/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 maja 2010 r. - http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/prawo/uchwaly-rady-powiatu/bip/prawo/uchwaly-rady-powiatu/uchwaly-2010-rok.html?pid=2782

Uchwała Nr XXXI/216/2006
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 2 lutego 2006 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na realizację zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz § 9 ust. 2 uchwały Nr XX/139/2004 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego Rada Powiatu Średzkiego u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Załącznik do uchwały Nr XIII/78/2004 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na realizację zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., zmieniony uchwałami Nr XXIII/164/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. oraz Nr XXV/170/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r., otrzymuje nowe brzmienie, określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 Przewodniczący Rady
/-/ Małgorzata Fertała
Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXI/216/2006
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 2 lutego 2006 roku
 zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na realizację zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
Uchwałą Nr XIII/78/2004 z dnia 25 marca 2004 r., Rada Powiatu Średzkiego wyraziła zgodę na udzielenie poręczenia w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego. W związku z dokonanymi podziałami oraz planami związanymi z przekazaniem niżej opisanych działek na rzecz Gminy Środa Wlkp. oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, zaistniała konieczność aktualizacji załącznika.W związku z powyższym wykaz został pomniejszony o działki nr:
- 30/4 o powierzchni 0,0050 ha,
- 30/6 o powierzchni 0,0277 ha,
- 32/4 o powierzchni 0,0206 ha,
- 32/6 o powierzchni 0,0833 ha,
- 41/4 o powierzchni 0,1377 ha,
- 41/6 o powierzchni 0,5978 ha,
przeznaczone na poszerzenie drogi krajowej S11, o łącznej powierzchni 0,8721 ha i łącznej wartości: 8 721 zł,
oraz o działki nr:
- 32/5 o powierzchni 1,0470 ha, która została podzielona decyzją Nr GiGP 7430/50/2005 z dnia 22.07.2005 r. na  działki nr:
-  32/8 o powierzchni 0,0388 ha - z przeznaczeniem na darowiznę na rzecz Gminy Środa Wlkp.(droga)- 32/9 o powierzchni 1,0082 ha -pozostaje w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. - Gospodarstwo Pomocnicze   w Kijewie
Działka  nr 32/9 o powierzchni 1,0082 ha, została podzielona decyzją Burmistrza GiGP 7430/82/05/05 z dnia 10.01.2006 r. na działki nr:
- 32/10 o powierzchni 0,0465 ha - z przeznaczeniem na darowiznę na rzecz Gminy Środa Wlkp.,
-  32/11 o powierzchni 0,9617 ha - pozostaje  w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.  - Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie
-  41/10 o powierzchni 5,3354 ha, która została podzielona zaświadczeniem Burmistrza Nr GiGP 7323/152/2005 z dnia 26.08.2005 r. na działki:
-  41/11 o powierzchni 0,4674 ha - z przeznaczeniem na lądowisko dla śmigłowca ratunkowego
- 41/12 o powierzchni 4,8680 ha - pozostaje w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. - Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie.
Biorąc pod uwagę powyższe zmiany, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego 2006.
w sprawie rozpatrzenia skargi Firmy ......... * z siedzibą w ..............*, z dnia 29 listopada 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2006 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do Związku Powiatów Polskich.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006.
w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu na przejazd w podróży służbowej przez radnego pojazdem samochodowym ...
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty.
w sprawie wyboru Starosty.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/248/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 roku w sprawie określenia trybu prac na projektem uchwały budżetowej.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004 - 2007".
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek na rok 2007, dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki.
w sprawie założenia szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Środa Wlkp. nieruchomości przeznaczonych pod drogi.
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007".
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/218/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 02 lutego 2006 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2006 długoterminowego kredytu bankowego na realizację inwestycji.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/239/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie wyrażenia woli współfinasowania budowy hali widowiskowo -sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą w równych częściach przez Powiat Średzki i Gminę Nowe Miasto nad Wartą.
w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Średzki w roku szkolnym 2006/2007.
w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007.
w sprawie zatwierdzenia projektu "Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji studentów z powiatu średzkiego" w ramach działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR ...
w sprawie zatwierdzenia projektu "Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji uczniów z powiatu średzkiego" w ramach działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR ...
w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji
w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie nadania statutu Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia Powiatu Średzkiego do Stowarzyszenia skupiającego gminy, powiaty i województwa leżące wokół drogi S 11.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.