Uchwały - 2006 rok

Uchwała Nr XXXIV/238 /2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 r.

 
Uchwała Nr XXXIV/238 /2006
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 czerwca 2006 roku
 
 
w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury.
 
 
            Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:
 
 
§ 1 Określa się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
 
§ 2. 1. Informacja, o przebiegu wykonania budżetu powiatu, sporządzana jest w formie pisemnej, obejmującej część opisową i tabelaryczną.
2.  Część tabelaryczna obejmuje wykonanie dochodów i wydatków w podziale na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.
3.  Część opisowa obejmuje uzasadnienie wykonania bądź niewykonania dochodów i wydatków.
 
§ 3. 1. Informacja o wykonaniu planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej sporządzana jest w formie pisemnej, obejmującej część opisową i tabelaryczną.
2  Część tabelaryczna obejmuje plan i wykonanie przychodów i kosztów jednostki
3. Część opisowa obejmuje objaśnienia do danych określonych w ust 2 oraz informacje w zakresie:
- stanu należności na dzień 30 czerwca,
- stanu zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca.
 
 
§ 4.  1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury sporządzana jest w formie pisemnej, obejmującej część opisową i tabelaryczną.
 2. Część tabelaryczna obejmuje dane dotyczące wykonania planu przychodów i kosztów jednostki, w szczegółowości nie mniejszej, niż w planie finansowym.
 
             3. Część opisowa obejmuje objaśnienia do danych określonych w ust. 2 oraz informację w zakresie:
-    stanu należności na dzień 30 czerwca,
-    stanu zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca.
 
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Środzie Wielkopolskiej.
 
 
§ 6. Traci moc uchwała Nr X/39/99 Rady Powiatu w Środzie Wlkp. z dnia 17 czerwca 1999 roku w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku.
 
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ mgr Małgorzata Fertała
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/238/2006
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 czerwca 2006 roku
 
 
w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury.
 
 
Zgodnie z art. 198 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego. Zakres i formę takiej informacji określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Ponadto organ stanowiący określa zakres i formę informacji składanej przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz samorządowe instytucje kultury.
Dotychczas jednostki te nie przedstawiały takiej informacji, zatem konieczne stało się podjęcie stosownej uchwały, zgodnie z obowiązującym brzmieniem przepisów ustawy
o finansach publicznych.
            W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest prawnie i faktycznie uzasadnione.
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego 2006.
w sprawie rozpatrzenia skargi Firmy ......... * z siedzibą w ..............*, z dnia 29 listopada 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2006 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do Związku Powiatów Polskich.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006.
w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu na przejazd w podróży służbowej przez radnego pojazdem samochodowym ...
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty.
w sprawie wyboru Starosty.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/248/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 roku w sprawie określenia trybu prac na projektem uchwały budżetowej.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004 - 2007".
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek na rok 2007, dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki.
w sprawie założenia szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Środa Wlkp. nieruchomości przeznaczonych pod drogi.
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007".
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/218/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 02 lutego 2006 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2006 długoterminowego kredytu bankowego na realizację inwestycji.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/239/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie wyrażenia woli współfinasowania budowy hali widowiskowo -sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą w równych częściach przez Powiat Średzki i Gminę Nowe Miasto nad Wartą.
w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Średzki w roku szkolnym 2006/2007.
w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007.
w sprawie zatwierdzenia projektu "Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji studentów z powiatu średzkiego" w ramach działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR ...
w sprawie zatwierdzenia projektu "Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji uczniów z powiatu średzkiego" w ramach działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR ...
w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji
w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie nadania statutu Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia Powiatu Średzkiego do Stowarzyszenia skupiającego gminy, powiaty i województwa leżące wokół drogi S 11.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.