Uchwały - 2006 rok

Uchwała Nr XXXIV/235/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 r.

Traci moc na podstawie:
 
Publikacja uchwały:
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 01.08.2006 r. Nr 118, poz. 2938.
 
Uchwała Nr XXXIV/235/2006
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 czerwca 2006 roku
 
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
 
Na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiegouchwala:
 
 
Statut
Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej
 
Rozdział I. Postanowienia ogólne
 
§ 1. Jednostka budżetowa zwana dalej Jednostką nosi nazwę Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
 
§ 2. 1. Siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy jest miasto Środa Wielkopolska.
            2. Jednostka działa na terenie powiatu średzkiego.
 
           § 3. Podstawę prawną funkcjonowania Jednostki stanowią:
1)    art. 20-22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami),
2)    ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.  z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 ze zmianami),
3)    ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami),
4)    ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami).
 
§ 4. Jednostka wykonuje zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy do których należy:
1) opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach;
  2)  pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;
  3)  udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
  4)  rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;
  5)  inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy;
  6)  inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;
  7)  inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy;
  8)  inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych;
  9)  opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia;
10)  inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
11)  współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;
12)  współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów;
13)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
14)  wydawanie decyzji o:
a)  uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
b)przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,
c)  obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,
d)    odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy oraz należności z tytułu zwrotu refundacji podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego  lub przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności,
15)  realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych;
16)  realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES, w tym świadczenie usług EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem województwa, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców;
17)  badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca;
18)  organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy;
19)  opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania.
 
Rozdział II. Gospodarka finansowa
 
§ 5. Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie
o finansach publicznych.
 
§ 6. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Jednostki ponoszą Dyrektor Jednostki
i w zakresie mu powierzonym - Główny Księgowy Jednostki.
 
Rozdział III. Organizacja i zasady funkcjonowania jednostki.
 
§ 7. 1. W skład Jednostki wchodzą następujące komórki organizacyjne:
- Dział Informacji i Ewidencji Świadczeń,
- Dział Organizacyjno - Administracyjny,
- Dział Usług Rynku Pracy i Instrumentów Rynku Pracy,
- Dział Finansowo-Księgowy   .
                  2. Na czele komórek organizacyjnych stoją kierownicy.
                  3. Komórki organizacyjne dzielą się na zespoły i stanowiska pracy.
                  4. Podziału komórek organizacyjnych na zespoły i stanowiska pracy dokonuje Dyrektor Jednostki.
                  5. Strukturę organizacyjną Jednostki przedstawia schemat organizacyjny stanowiący
załącznik do niniejszego statutu.
                  6. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Jednostki określa regulamin organizacyjny Jednostki uchwalany przez Zarząd Powiatu w Środzie Wlkp.
 
§ 8. 1. Jednostką kieruje Dyrektor, wyłoniony w drodze konkursu, którego powołuje i odwołuje Starosta.
                   2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Starosta.
                   3. Dyrektor jednostki powołuje swojego Zastępcę.
 
§ 9. 1. Do zadań Dyrektora Jednostki należy w szczególności:
1) reprezentowanie Jednostki na zewnątrz,
2) racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Jednostki,
3) opracowywanie planów działania Jednostki i przekładanie sprawozdań z ich wykonania,
4) przekazywanie Staroście informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Jednostki.
                  2. Dyrektor w imieniu Jednostki dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa wobec pracowników Jednostki.
 
§ 10. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Jednostki określają przepisy odrębne.
 
Rozdział IV. Postanowienia końcowe
 
§ 11. Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Powiatu.
 
§ 12. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ mgr Małgorzata Fertała
  
 
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXIV/235/2006
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 czerwca 2006 roku
 
 
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Środzie Wielkopolskiej
 
 
Nowa ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) wprowadziła obowiązek nadania statutów jednostkom budżetowym, które statutów nie posiadają. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. jest jedną z powiatowych jednostek budżetowych nieposiadających statutu. Kompetencja do nadania statutu jednostce budżetowej należy do Rady Powiatu Średzkiego. Statut powinien być nadany w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o finansach publicznych, tj. do 30 czerwca 2006 r.
 
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest konieczne.
        
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego 2006.
w sprawie rozpatrzenia skargi Firmy ......... * z siedzibą w ..............*, z dnia 29 listopada 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2006 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do Związku Powiatów Polskich.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006.
w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu na przejazd w podróży służbowej przez radnego pojazdem samochodowym ...
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty.
w sprawie wyboru Starosty.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/248/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 roku w sprawie określenia trybu prac na projektem uchwały budżetowej.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004 - 2007".
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek na rok 2007, dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki.
w sprawie założenia szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Środa Wlkp. nieruchomości przeznaczonych pod drogi.
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007".
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/218/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 02 lutego 2006 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2006 długoterminowego kredytu bankowego na realizację inwestycji.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/239/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie wyrażenia woli współfinasowania budowy hali widowiskowo -sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą w równych częściach przez Powiat Średzki i Gminę Nowe Miasto nad Wartą.
w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Średzki w roku szkolnym 2006/2007.
w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007.
w sprawie zatwierdzenia projektu "Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji studentów z powiatu średzkiego" w ramach działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR ...
w sprawie zatwierdzenia projektu "Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji uczniów z powiatu średzkiego" w ramach działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR ...
w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji
w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie nadania statutu Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia Powiatu Średzkiego do Stowarzyszenia skupiającego gminy, powiaty i województwa leżące wokół drogi S 11.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.