Uchwały - 2006 rok

Uchwała Nr XXXIV/230/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 r.

                                              
Uchwała Nr XXXIV/230/2006
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 czerwca 2006 roku
 
w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia Powiatu Średzkiego do Stowarzyszenia skupiającego gminy, powiaty i województwa leżące wokół drogi S 11.
 
         Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. f) ust. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami ) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
         § 1. Wyraża wolę utworzenia i przystąpienia Powiatu Średzkiego do Stowarzyszenia skupiającego gminy, powiaty i województwa leżące wokół drogi S 11, które reprezentowałoby je w działaniach mających na celu uwzględnienie przebudowy drogi krajowej nr S 11 do kategorii drogi ekspresowej, zwanego dalej "Stowarzyszeniem".
 
         § 2. Upoważnia Starostę Średzkiego do:
1)    podpisania listu intencyjnego deklarującego chęć utworzenia Stowarzyszenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały,
2)    składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Średzkiego w sprawach związanych z utworzeniem i przystąpieniem do Stowarzyszenia oraz na Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.
 
         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ mgr Małgorzata Fertała
 
 
Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIV/230/2006
 Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 czerwca 2006 r.
 
w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia Powiatu Średzkiego do Stowarzyszenia skupiającego gminy, powiaty i województwa leżące wokół drogi S 11.
 
 
         Do Starosty Średzkiego wpłynęło pismo Wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Ziółkowskiego w sprawie podjęcia wspólnej inicjatywy utworzenia Stowarzyszenia skupiającego gminy, powiaty i województwa leżące wokół drogi S 11, które reprezentowałoby je w działaniach mających na celu uwzględnienie realizacji inwestycji, polegającej na budowie drogi S 11 w parametrach drogi ekspresowej, w dokumentach planistycznych i doprowadzenie do jak najszybszego zrealizowania tej inwestycji.
         Do ww. pisma załączony został projekt statutu Stowarzyszenia.
         Tworzenie i przystępowanie do Stowarzyszeń przypisane jest do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu, stąd konieczność podjęcia niniejszej uchwały.
 
 
  
Załącznik
do uchwały Nr XXXIV/230/2006
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 czerwca 2006 roku
 
 
LIST INTENCYJNY
 
W SPRAWIE UTWORZENIA STOWARZYSZENIA NA RZECZ PRZEBUDOWY DROGI KRAJOWEJ NR S11 DO KATEGORII DROGI EKSPRESOWEJ
 
W imieniu Powiatu Średzkiego deklaruję poparcie dla realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi S11 w parametrach drogi ekspresowej w przebiegu przewidzianym aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2004 r. nr 128 poz. 1334).
Realizacja tej inwestycji pozwoli na uaktywnienie gmin wokół niej zlokalizowanych i przyczyni się do ożywienia sytuacji społeczno - ekonomicznej na terenach zapóźnionych gospodarczo, a jednocześnie wpisze się trwale w system międzynarodowych sieci połączeń infrastrukturalnych umożliwiając powstanie nowego, dogodnego połączenia północ - południe.
Trasa ta, jako najkrótsze połączenie na linii Bałtyk - Śląsk oraz podstawowa oś komunikacyjna Wielkopolski, wzmocni pozycję Polski jako kraju tranzytowego, ułatwi wymianę handlową oraz stworzy nowe możliwości kształtowania stosunków gospodarczych.
W celu realizacji niniejszego przedsięwzięcia Powiat Średzki wyraża wolę utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia na rzecz przebudowy drogi krajowej nr S11 oraz ustalenia siedziby ww. stowarzyszenia w Poznaniu - mieście położonym pośrodku przebiegu drogi ekspresowej S11. Jednocześnie, Powiat Średzki zobowiązuje się do podjęcia stosownych kroków prawnych, które umożliwią taką formę współpracy.
Powiat Średzki akceptuje współpracę stron w następujących obszarach:
1.    promowanie idei przebudowy drogi krajowej S11 do kategorii drogi ekspresowej
2.    lobbing na rzecz realizacji ww. inwestycji
3.    uzyskiwanie pomocy z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji
4.    wspólne opracowanie materiałów reklamowych i promocyjnych propagujących podjętą ideę
5.    wspieranie inicjatyw posłów i senatorów RP ukierunkowanych na niniejsze przedsięwzięcie.
Mając powyższe na uwadze jestem przekonany, że realizacja tej inwestycji, jako koniecznej dla rozwoju społeczno - ekonomicznego regionów wokół niej skupionych, a jednocześnie wynikającej z przyjętej przez Radę Ministrów polityki w zakresie sieci autostrad i dróg ekspresowych, powinna zostać potraktowana priorytetowo poprzez jej uwzględnienie w strategiach rozwoju poszczególnych samorządów, a dzięki temu i w strategii rozwoju Polski. Niniejszy List Intencyjny jest zobowiązaniem Powiatu Średzkiego do aktywności w kierunku realizacji wyżej wymienionych celów.
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego 2006.
w sprawie rozpatrzenia skargi Firmy ......... * z siedzibą w ..............*, z dnia 29 listopada 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2006 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do Związku Powiatów Polskich.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006.
w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu na przejazd w podróży służbowej przez radnego pojazdem samochodowym ...
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty.
w sprawie wyboru Starosty.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/248/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 roku w sprawie określenia trybu prac na projektem uchwały budżetowej.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004 - 2007".
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek na rok 2007, dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki.
w sprawie założenia szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Środa Wlkp. nieruchomości przeznaczonych pod drogi.
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007".
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/218/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 02 lutego 2006 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2006 długoterminowego kredytu bankowego na realizację inwestycji.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/239/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie wyrażenia woli współfinasowania budowy hali widowiskowo -sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą w równych częściach przez Powiat Średzki i Gminę Nowe Miasto nad Wartą.
w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Średzki w roku szkolnym 2006/2007.
w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007.
w sprawie zatwierdzenia projektu "Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji studentów z powiatu średzkiego" w ramach działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR ...
w sprawie zatwierdzenia projektu "Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji uczniów z powiatu średzkiego" w ramach działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR ...
w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji
w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie nadania statutu Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia Powiatu Średzkiego do Stowarzyszenia skupiającego gminy, powiaty i województwa leżące wokół drogi S 11.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.