Uchwały - 2006 rok

Uchwała Nr II/12/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2006 r.

Publikacja:
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dn. 10.01.2007 r. Nr 1 poz. 22
 
 
Uchwała Nr II/12/2006
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 14 grudnia 2006 r.
 
w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Środzie Wlkp.
 
 
Na podstawie art. 97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
           §1. Ustala się organizację oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt  w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Środzie Wlkp. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady
/-/ mgr Andrzej Gniotowski
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały Nr II/12/2006
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 14 grudnia 2006 r.
 
 
 
Na podstawie art.97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) rada powiatu w drodze uchwały ustala organizację oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej.
Zgodnie z zapisem art.19 pkt 12 cytowanej ustawy prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej należy do zadań własnych powiatu.
Tekst uchwały określa organizację oraz zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku  interwencji kryzysowej.
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwały.
 
 
Załącznik
do Uchwały Nr II/12/2006
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 14 grudnia 2006 roku
 
 
Organizacja oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku  Interwencji Kryzysowej w Środzie Wlkp.
 
1. Zasady organizacji Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Środzie Wlkp.
 
1)    Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Środzie Wlkp. zwany dalej Ośrodkiem działa w strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.
2)    Ośrodek prowadzi działalność na bazie obiektu zlokalizowanego w Środzie Wlkp. ul. Lipowa 12.
3)    Ośrodek realizuje  zadania  w zakresie interwencji kryzysowej określone ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593, ze zmianami) oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493), a w szczególności prowadzi specjalistyczne poradnictwo oraz miejsca całodobowego  czasowego pobytu.
4)    Korzystanie z usług Ośrodka (z wyjątkiem korzystania z miejsc czasowego całodobowego pobytu) nie wymaga skierowania.
5)    Umieszczenie osób na pobyt czasowy w Ośrodku następuje na podstawie skierowania wydanego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. lub działających z jego upoważnienia pracowników.
6)    Okres czasowego pobytu w Ośrodku zależy od indywidualnej sytuacji świadczeniobiorcy.
7)    Szczegółową organizację Ośrodka, zakres świadczonych usług oraz praw  i obowiązków świadczeniobiorcy określa wewnętrzny regulamin Ośrodka, przyjęty Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.
 
2. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej
 
1)    Za pobyt w ramach miejsc czasowego całodobowego pobytu osoby skierowane ponoszą odpłatność na podstawie decyzji administracyjnej.
2)    Podstawą wydania decyzji w sprawie odpłatności jest ustalenie sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej i majątkowej świadczeniobiorcy na podstawie wywiadu środowiskowego, zaświadczenia o dochodach i innych niezbędnych dokumentów.
3)    Wysokość odpłatności ustala się w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.
4)    Odpłatności za udzielone świadczenia nie ustala się, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
5)    Jeżeli dochód świadczeniobiorcy przebywającego na pobyt czasowy całodobowy w Ośrodku przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, świadczeniobiorca ponosi opłatę w wysokości stanowiącej równowartość poniesionych przez Ośrodek kosztów eksploatacyjnych za zajmowany lokal.
6) W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub części stanowiłoby dla świadczeniobiorcy nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, można zwolnić świadczeniobiorcę z odpłatności w całości lub części na jego wniosek lub wniosek pracownika socjalnego, w szczególności z powodu:
 
A.   długotrwałej choroby lub niepełnosprawności,
 
B.    zajęcia dochodu świadczeniobiorcy przez komornika na poczet należności
wynikających z orzeczeń w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych,
 
C.   zdarzenia losowego, klęski żywiołowej,
 
D.   ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub innym ośrodku pobytu całodobowego.
 
7) Koszt czasowego całodobowego pobytu w Ośrodku świadczeniobiorcy pochodzącego z innego powiatu pokrywa w całości świadczeniobiorca lub jednostka kierująca.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasną z upływem roku budżetowego 2006.
w sprawie rozpatrzenia skargi Firmy ......... * z siedzibą w ..............*, z dnia 29 listopada 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2006 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do Związku Powiatów Polskich.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006.
w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu na przejazd w podróży służbowej przez radnego pojazdem samochodowym ...
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty.
w sprawie wyboru Starosty.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/248/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 roku w sprawie określenia trybu prac na projektem uchwały budżetowej.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004 - 2007".
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek na rok 2007, dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki.
w sprawie założenia szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Środa Wlkp. nieruchomości przeznaczonych pod drogi.
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007".
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/218/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 02 lutego 2006 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2006 długoterminowego kredytu bankowego na realizację inwestycji.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/239/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie wyrażenia woli współfinasowania budowy hali widowiskowo -sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą w równych częściach przez Powiat Średzki i Gminę Nowe Miasto nad Wartą.
w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Średzki w roku szkolnym 2006/2007.
w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007.
w sprawie zatwierdzenia projektu "Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji studentów z powiatu średzkiego" w ramach działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR ...
w sprawie zatwierdzenia projektu "Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji uczniów z powiatu średzkiego" w ramach działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR ...
w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.
w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji
w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie nadania statutu Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia Powiatu Średzkiego do Stowarzyszenia skupiającego gminy, powiaty i województwa leżące wokół drogi S 11.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2006 rok.