Uchwały - 2007 rok

Uchwała Nr XII/86/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dn. 11 grudnia 2007 r.UCHWAŁA NR XII/86/2007
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 11 grudnia 2007 roku


w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2008 r.

Na podstawie art. 420, w związku z art. 401 ust. 1 i ust.14, art. 402 ust. 1 i ust. 6, art. 403, art. 404, art. 405, art. 406 ust. 1 pkt.1-11, art. 407 i art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami ) oraz art. 4 ust. 1 pkt 12 i pkt 13, art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami ), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się Zestawienie Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2008 r. , stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

Przewodniczacy Rady
/-/ mgr Andrzej Gniotowski

Załącznik do uchwały - do pobrania (plik pdf).


UZASADNIENIE
do Uchwały NR XII/86/2007
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 11 grudnia 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2008 r.

Zgodnie z art.420 ustawy Prawo ochrony środowiska Zarząd Powiatu do 15 stycznia przedstawia Radzie Powiatu projekt zestawienia przychodów i wydatków na dany rok powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Powyższe wymaganie zapisano również w obowiązującym Regulaminie gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp., który został przyjęty przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXXV/241/2006 z dnia 21 września 2006 r.

Gospodarowanie środkami PFOŚiGW w Środzie Wlkp. odbywa się na podstawie:
- uchwały budżetowej, w której plan funduszu stanowi jeden z jej załączników, (przygotowanej w trybie ustawy o finansach publicznych),
- niniejszej uchwały, stanowiącej zestawienie przychodów i wydatków w ujęciu zadaniowym (przygotowanej w trybie ustawy Prawo ochrony środowiska).

Poniżej przedstawiono uzasadnienie merytoryczne do poszczególnych zadań przewidzianych po stronie wydatków PFOŚiGW w 2008 roku:

1. Budowa magazynu dla sprzętu drogowego i przeciwpowodziowego na terenie bazy Służby Drogowej w Lubrzu, obejmująca adaptację istniejącej wiaty na magazyn sprzętu przeciwpowodziowego - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Obywateli, Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.

 • Budowa magazynu przeciwpowodziowego jest konieczna ze względu na zły stan techniczny pomieszczenia, w którym obecnie przechowywany jest sprzęt przeznaczony do walki z powodzią. Na mocy ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.inn. ochrony przeciwpowdziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego (art.4 ust.1 pkt 16).
 • Zadanie jest zgodne z celami wydatkowania środków powiatowych funduszy ochrony środowiska, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.406 ust.1 pkt 4 (realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej).
 • Efekt ekologiczny - Stworzenie warunków do zorganizowania właściwej ochrony przeciwpowodziowej.

2. Zakup worków i rękawic w ramach akcji „Sprzątanie świata" - Wydział Środowiska

 • Kontynuacja zadania realizowanego w latach poprzednich ze środków PFOŚiGW. Worki i rękawice będą przekazane dla szkół, które wyrażą chęć uczestnictwa w corocznej akcji „Sprzątanie świata".
 • Zadanie jest zgodne z celami wydatkowania środków powiatowych funduszy ochrony środowiska, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.406 ust.1 pkt 1 (edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju) oraz art.406 ust.1 pkt 6 (przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi).
 • Efekt ekologiczny - Podniesienie świadomości ekologicznej wśród uczniów w ramach tzw. edukacji ekologicznej oraz pozbieranie śmieci i uporządkowanie terenów.

3. Zakup nagród na konkursy - Wydział Środowiska

 • Kontynuacja zadania realizowanego w latach poprzednich ze środków PFOŚiGW. Wydział Środowiska co roku organizuje bardzo dużo różnorodnych konkursów o tematyce ekologicznej, które adresowane są zarówno do dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych jak i do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
 • Zadanie jest zgodne z celami wydatkowania środków powiatowych funduszy ochrony środowiska, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.406 ust.1 pk1 (edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju).
 • Efekt ekologiczny - Podniesienie świadomości ekologicznej wśród uczniów szkół powiatu średzkiego.

4. Wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej w książki i prasę - Wydział Środowiska

 • Kontynuacja zadania realizowanego w latach poprzednich ze środków PFOŚiGW. W 2004 r. przy Wydziale Środowiska utworzono Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej, którego głównym celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do informacji i literatury fachowej o stanie środowiska oraz koordynowanie i organizowanie ekologicznych działań edukacyjnych w powiecie.
 • Zadanie jest zgodne z celami wydatkowania środków powiatowych funduszy ochrony środowiska, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.406 ust.1 pkt 1 (edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju).
 • Efekt ekologiczny - Podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców powiatu średzkiego.

5. Zakup drzew i krzewów dla szkół na Dzień Ziemi - Wydział Środowiska

 • Kontynuacja zadania realizowanego w latach poprzednich ze środków PFOŚiGW. Drzewa i krzewy będą zakupione zgodnie z potrzebami szkół i posadzone na terenach przyszkolnych.
 • Zadanie jest zgodne z celami wydatkowania środków powiatowych funduszy ochrony środowiska, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.406 ust.1 pkt 1 (edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju) oraz art.406 ust.1 pkt 5 (przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków).
 • Efekt ekologiczny - Podniesienie świadomości ekologicznej wśród uczniów w ramach tzw. edukacji ekologicznej oraz urządzanie terenów wokół szkół.

6. Prelekcje - Wydział Środowiska

 • Kontynuacja zadania realizowanego w latach poprzednich ze środków PFOŚiGW. Środki finansowe będą przeznaczone na sfinansowanie kosztów prelekcji wygłaszanych przez specjalistów z zakresu ochrony środowiska, leśnictwa i przyrody, które w ciągu całego roku będą zorganizowane przez Wydział Środowiska.
 • Zadanie jest zgodne z celami wydatkowania środków powiatowych funduszy ochrony środowiska, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.406 ust.1 pk1 (edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju).
 • Efekt ekologiczny - Podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców powiatu.

7. Udział w szkoleniach - Wydział Środowiska

 • Kontynuacja zadania realizowanego w latach poprzednich ze środków PFOŚiGW. Środki finansowe będą przeznaczone na sfinansowanie kosztów szkoleń merytorycznych pracowników Wydziału Środowiska.
 • Zadanie jest zgodne z celami wydatkowania środków powiatowych funduszy ochrony środowiska, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.406 ust.1 pk1 (edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju).

8. Wycieczki edukacyjne - Wydział Środowiska 

 • Kontynuacja zadania realizowanego w latach poprzednich ze środków PFOŚiGW. Środki finansowe będą przeznaczone na sfinansowanie kosztów wycieczek o charakterze ekologicznym.
 • Zadanie jest zgodne z celami wydatkowania środków powiatowych funduszy ochrony środowiska, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.406 ust.1 pkt 1 (edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju).
 • Efekt ekologiczny - Podniesienie świadomości ekologicznej wśród uczniów.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez PFRON w roku 2007.
w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2008 r.
w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok".
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 roku
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004 - 2007".
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Zaniemyśl w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Środa Wlkp. w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Krzykosy w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Dominowo w powiecie średzkim.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013".
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Powiatu Średzkiego i kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 roku.
w sprawie powołania powiatowego rzecznika konsumentów.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
uchylająca uchwałę w sprawie sprawowania mecenatu nad zabytkami,wpisanymi do rejestru zabytków, znajdującymi się na terenie Powiatu Średzkiego,a nie będącymi własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo-Turystycznego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
w sprawie sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami i raportu z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych,dla których organem prowadzącym jest powiat średzki oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie uchwalenia programu pod nazwą "System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Średzkiego na lata 2007-2015".
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.
w sprawie wyrażenia woli współfinasowania budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za 2006 rok.
w sprawie wyrażenia woli realizowania projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności usług w zakresie diagnostyki nieinwazyjnej chorób sercowo - naczyniowych w SP ZOZ w Środzie Wlkp." w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia woli realizowania projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności usług w zakresie diagnostyki nieinwazyjnej chorób sercowo - naczyniowych w SP ZOZ w Środzie Wlkp.".
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym
zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Powiatowi Średzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/189/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 września 2005 roku w sprawie sprawowania mecenatu nad zabytkami, wpisanymi do rejestru zabytków ....
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Średzki prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych Gminie Nowe Miasto n/Wartą.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz innym osobom biorącym udział w jej pracach.
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.