Uchwały - 2007 rok

Uchwała Nr XI/76/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 roku

                                                                                                     
Uchwała Nr XI/76/2007
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 października 2007 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
 
     Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) art. 165, 166, 173 ust. 1, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się co następuje:
 
         § 1. W uchwale Nr III/19/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok, zmienioną uchwałą Nr 17/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 stycznia 2007 roku, uchwałą Nr IV/32/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 r., uchwałą Nr 25/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 lutego 2007 r., uchwałą nr V/37/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 r., uchwałą Nr VI/41/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 12 kwietnia 2007 r., uchwałą Nr VII/46/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2007 r., uchwałą nr 53/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 maja 2007 r., uchwałą nr VIII/52/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 maja 2007 r., uchwałą nr IX/60/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2007 r., uchwałą nr  79/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 sierpnia 2007 r., uchwałą nr 93/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego  z dnia 28 sierpnia 2007 r., uchwałą nr X/67/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 września 2007 r., uchwałą nr 108/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 października 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1. w § 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę                 16.753,-
do kwoty              30.089.009,-                                                                                                              
2. w § 3
zmniejsza się wydatki budżetu powiatu
o kwotę                 944.629,-
do kwoty              32.621.721,-                                                                       
3. w § 4 ust. 1
zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę                 71.753,
-do kwoty             30.405.431,-                                                                                         
4. w § 4 ust. 1 pkt 1
zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
o kwotę                 23.927,-    
do kwoty              18.835.116,-
                                                                                          
5. w § 4 ust. 2
zmniejsza się wydatki majątkowe
o kwotę                 1.016.382,-
do kwoty              2.216.290,-
 
6. w § 4 ust. 2 pkt 1
zmniejsza się wydatki inwestycyjne
o kwotę                 1.016.382,
-do kwoty             1.553.890,-
 
7. § 5 otrzymuje brzmienie:
"Określa się :
1)    przychody w kwocie 3.727.471,-
2)    rozchody w kwocie 1.194.759,-
 
Deficyt budżetu w wysokości 2.532.712,- zostanie sfinansowany przychodami, zgodnie z załącznikiem nr 3."
 
8. w § 6 załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5.
 
9. § 11 otrzymuje brzmienie:
"Tworzy się rezerwy:
  1. rezerwę ogólną w kwocie 125.568,-
  2. rezerwę celową w kwocie 11.000,- z przeznaczeniem na:

    a)    wydatki związane z realizacją umowy o partnerstwie pomiędzy Powiatem Średzkim a niemieckim

           miastem Hoyerswerda w kwocie 6.000,-

    b)    stypendia dla uczniów w wysokości 5.000,-

 
10. w § 13
pkt 2) otrzymuje brzmienie:
"limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu na kwotę 2.532.712,-"
 
§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 7b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6a do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
/-/ mgr Andrzej Gniotowski
 
Załączniki do uchwały:
 
Uzasadnienie
do uchwały Nr XI/76/2007
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 października 2007 r.
 
 
1.    Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 16.753,- w tym w rozdziałach:
80120 - Licea ogólnokształcące  7.695,-
W związku z uzyskaniem przez Liceum Ogólnokształcące wpływów:
- ze sprzedaży złomu w kwocie 2.695,-
- z najmu składników majątkowych w kwocie 5.000,-
 
80130 - Szkoły zawodowe      4.862,-
Zwiększenie planu dochodów na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. w związku z uzyskaniem wpływów pobieranych przez jednostkę w kwocie 4.862,- w tym:
- wpłat na paliwo do nauki jazdy - 908,-
- wyższych aniżeli planowano wpływów z tytułu najmu składników majątkowych -    3.353,-
- dodatkowych wpływów za wynajem autobusu - 601,-
 
85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne    4.196,-
Zwiększenie planu dochodów w związku z przyznaniem przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nagrody dla pracownika Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.
 
2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 944.629,-
Dokonano zmian wydatków w następujących rozdziałach:
 
75020 - Starostwa Powiatowe         - 500.000,-
Powyższa kwota jest wynikiem zmniejszenia w Starostwie Powiatowym planu wydatków majątkowych zaplanowanych dotychczas w § 6050 na zadanie pn. "Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wlkp.". Zmniejszenie to, spowodowane jest rezygnacją przez gminę Środa Wlkp. - współwłaściciela budynku przy ul. Daszyńskiego 5 z realizacji zadania dotyczącego modernizacji budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego, która to inwestycja miała być realizowana wspólnie z powiatem.
 
75818 Rezerwy ogólne i celowe       - 16.429,-
Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 16.429,-
 
80110 - Gimnazja          - 5.900,-
Zmniejszenie w celu przeniesienia środków do rozdziału 85410 w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
 
80120 - Licea ogólnokształcące       65.081,-
Powyższa kwota jest wynikiem:
a) zwiększenia:
- o kwotę 7.695,- w związku z uzyskanymi dochodami ze sprzedaży złomu oraz najmu składników majątkowych z przeznaczeniem na remont zniszczonej elewacji budynku szkoły,
- o kwotę 60.829,- z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników,
- o kwotę 20.000,- z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i cieplnej.
b) zmniejszenia o kwotę 10.000,- pochodnych od wynagrodzeń.
Realizacja zadań w Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wlkp.
c) zmniejszenia o kwotę 13.443,- w celu przeniesienia środków do rozdziału 85410 w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
 
80123 - Licea profilowane      -17.430,-
Powyższa kwota jest wynikiem:
a)  przeniesienia kwoty 13.030,- do rozdziału 80130 w związku ze zmniejszeniem w roku szkolnym 2007/2008 liczby oddziałów o profilu liceum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Łęknie,
b)  zmniejszenia o kwotę 4.400,- w celu przeniesienia do rozdziału 85410 w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
 
80130 - Szkoły zawodowe      - 495.642,-
Powyższa kwota jest wynikiem:         
a) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 19.578,- w związku ze zwiększeniem w Zespole Szkół Ekonomicznych w Łęknie w roku szkolnym 2007/2008 liczby oddziałów o profilu szkoły zawodowej.
Powyższa kwota jest wynikiem przeniesienia środków z rozdziałów:
- 80123 w kwocie 13.030,-
- 85410 w kwocie 6.548,-
b) zmniejszenia planu wydatków majątkowych Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie o kwotę 513.382,- zaplanowanych dotychczas w § 6050 na realizację zadania pn. "Wzmocnienie i naprawa konstrukcji drewnianej dachów wraz z wymianą pokrycia dachowego i wykonaniem warstwy ocieplenia oraz wykonaniem nowej elewacji obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie",
c) zmian dokonanych w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., polegających na:
- zwiększeniu planu wydatków w związku z uzyskanymi dochodami o kwotę 4.862,- z przeznaczeniem na zakup grzejników do klas szkolnych,
- przeniesieniu kwoty 6.700,- do rozdziału 85410.  
 
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli       600,-
Dokonuje się zwiększenia planu wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie o kwotę 600,- z przeznaczeniem na opłacenie szkoleniowej Rady Pedagogicznej oraz na doskonalenie nauczyciela - opiekuna nowej sieciowej pracowni komputerowej.
 
85111 - Szpitale ogólne          - 3.000,-
Zmniejszenie planu wydatków majątkowych zaplanowanych dotychczas w § 6050 na realizację zadania pn. " Poprawa jakości i dostępności usług  w zakresie diagnostyki nieinwazyjnej chorób sercowo - naczyniowych w SP ZOZ w Środzie Wlkp." w celu dostosowania do potrzeb.
Realizacja zadania w Starostwie Powiatowym.      
 
85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne             4.196,-
Zwiększenie planu wydatków Poradni Psychologiczno Pedagogicznej z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla  pracownika poradni.
85410 - Internaty i bursy szkolne        23.895,-
Powyższa kwota jest wynikiem:
a) zmniejszenia o kwotę 6.548,- planu wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia pracowników obsługi.
b) zwiększenia o kwotę 30.443,- w wyniku przeniesienia środków z rozdziałów: 80110, 80120, 80123, 80130 w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
                           
3.  Oprócz wyżej wymienionych zwiększeń dochodów oraz zwiększeń i zmniejszeń wydatków dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w następujących jednostkach:
- Zespole Szkół Ekonomicznych,
- Liceum Ogólnokształcącym,
- Zespole Szkół Rolniczych,
- Zarządzie Dróg Powiatowych,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- Starostwie Powiatowym.
4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 - "Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru, z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na 2007 rok" w związku z dokonaniem zmian w przychodach polegających na:
a) zwiększeniu przychodów pochodzących z:
- spłaty rat pożyczek udzielonych ze środków publicznych SPZOZ w Środzie Wlkp. w kwocie 52.000,-
- wolnych środków w wysokości 540.000,-
b) zmniejszeniu przychodów pochodzących z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.553.382,-
 
5. Ponadto w związku z projektem uchwały przedłożonym na sesji w dniu 30 października br. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn. "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnimi Planami Inwestycyjnymi na lata 2004 - 2007" dokonuje się zmian w załączniku nr 5 - "Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne" w celu dostosowania wielkości przyjętych w budżecie do zmienionej uchwały. 
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez PFRON w roku 2007.
w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2008 r.
w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok".
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 roku
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004 - 2007".
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Zaniemyśl w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Środa Wlkp. w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Krzykosy w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Dominowo w powiecie średzkim.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013".
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Powiatu Średzkiego i kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 roku.
w sprawie powołania powiatowego rzecznika konsumentów.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
uchylająca uchwałę w sprawie sprawowania mecenatu nad zabytkami,wpisanymi do rejestru zabytków, znajdującymi się na terenie Powiatu Średzkiego,a nie będącymi własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo-Turystycznego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
w sprawie sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami i raportu z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych,dla których organem prowadzącym jest powiat średzki oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie uchwalenia programu pod nazwą "System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Średzkiego na lata 2007-2015".
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.
w sprawie wyrażenia woli współfinasowania budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za 2006 rok.
w sprawie wyrażenia woli realizowania projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności usług w zakresie diagnostyki nieinwazyjnej chorób sercowo - naczyniowych w SP ZOZ w Środzie Wlkp." w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia woli realizowania projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności usług w zakresie diagnostyki nieinwazyjnej chorób sercowo - naczyniowych w SP ZOZ w Środzie Wlkp.".
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym
zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Powiatowi Średzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/189/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 września 2005 roku w sprawie sprawowania mecenatu nad zabytkami, wpisanymi do rejestru zabytków ....
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Średzki prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych Gminie Nowe Miasto n/Wartą.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz innym osobom biorącym udział w jej pracach.
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.