Uchwały - 2007 rok

Uchwała Nr V/36/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 roku

 
UCHWAŁA NR V/36/2007
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 20 marca 2007 roku
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
 
         Na podstawie art. 420 w związku z art. 401 ust. 1, ust.14, art.402 ust. 1 i ust. 6, art.403, art.404, art.405, art.406 ust. 1 pkt.1-11, art.407 i art.408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902), art.4 ust. 1 pkt 12, pkt 13 i art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. W Uchwale Nr III/20/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów  i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp., wprowadza się zmiany w zakresie dotyczącym Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r. - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 Przewodniczący Rady
/-/ Andrzej Gniotowski
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do Uchwały NR V/36/2007
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 20 marca 2007 roku
 
zmieniającej uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 rok
 
            Zmiany w aktualnie obowiązującym zestawieniu przychodów i wydatków, proponowane do przyjęcia w niniejszej uchwale dotyczą dodatkowych zadań, które ze względu na celowość wydatkowania mogą być zrealizowane ze środków funduszu.
Wprowadzenie dodatkowych zadań jest możliwe po wykonaniu sprawozdania z gospodarowania PFOŚiGW za 2006 r. i szczegółowym określeniu stanu środków na koniec 2006 r.  Proponuje się przyjęcie do realizacji dodatkowo następujących zadań:
-    Odbudowa i konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Środa Wlkp., i Nowe Miasto, wnioskodawca - Związek Spółek Wodnych w Środzie Wlkp., kwota -20 000 zł
-    Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka, wnioskodawca - Gmina Nowe Miasto, kwota - 10 000 zł
-    Sprawozdanie i aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami, wnioskodawca - Wydział Środowiska, kwota - 25 000 zł
-    Dofinansowanie zadań z zakresu hodowli i ochrony populacji zwierzyny leśnej, wnioskodawca - Koło Łowieckie Nr 71 "Szarak" Środa Wlkp. , kwota - 4 200 zł
-    Dofinansowanie zadań z zakresu hodowli i ochrony populacji zwierzyny leśnej, wnioskodawca - Koło Łowieckie Nr 72 "Zdrój" Zaniemyśl, kwota - 6 000 zł
-    Dofinansowanie zadań z zakresu hodowli i ochrony populacji zwierzyny leśnej, wnioskodawca - Koło Łowieckie Nr 77 "Jeleń" Nowe Miasto, kwota - 5 000 zł
 
Poniżej przedstawiono uzasadnienie merytoryczne dodatkowych zadań przewidzianych po stronie wydatków PFOŚiGW:
 
1.    Odbudowa i konserwacja rowów melioracyjnych - Związek Spółek Wodnych Środa Wlkp.
-    Kontynuacja zadania realizowanego w 2006 r. ze środków PFOŚiGW, w ramach którego prowadzono modernizację rowów melioracji wodnej szczegółowej na terenie Powiatu Średzkiego; prace modernizacyjne obejmowały odbudowę i konserwację tych rowów.
-    Zdanie zgodne z celami wydatkowania powiatowych funduszy ochrony środowiska, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.406 ust.1 pkt 4 (realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej).
-    Efekt ekologiczny - Poprawa i uregulowanie stosunków wodnych na gruntach rolnych.
 
 
2.    Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka - Urząd Gminy Nowe Miasto
-    Kontynuacja zadania realizowanego w 2006 r. ze środków PFOŚiGW, w ramach którego wykonano zabiegi zwalczające szrotówka na kasztanowcach.
-    Zadanie zgodne z celami wydatkowania powiatowych funduszy ochrony środowiska, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.406 ust.1 pkt 5 (przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody).
-    Efekt ekologiczny - Poprawa stanu zdrowotności drzew kasztanowców i walorów krajobrazowych środowiska naturalnego.
 
3.    Sprawozdanie i aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami - Wydział Środowiska Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
-     Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami zostały przyjęte Uchwałą Nr XI/59/2003 Rady Powiatu  Średzkiego z dnia 30 grudnia 2003 r.  Konieczność sporządzenia aktualizacji tych dokumentów wynika z obowiązujących przepisów.
-    Zdanie zgodne z celami wydatkowania powiatowych funduszy ochrony środowiska, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.407 pkt 3 (inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym programy ochrony środowiska).
-    Efekt ekologiczny - Weryfikacja zadań i celów z zakresu ochrony środowiska dla Powiatu Średzkiego, z uwzględnieniem rozwiązań na szczeblu krajowym, wojewódzkim i gminnych.
 
4.    Dofinansowanie zadań z zakresu hodowli i ochrony populacji zwierzyny leśnej - Koło Łowieckie  Nr 71 "Szarak" Środa Wlkp.
Koło Łowieckie Nr 72 "Zdrój" Zaniemyśl
Koło Łowieckie Nr 77 "Jeleń" Nowe Miasto
-    Zadania te mają na celu wspomaganie zadań gospodarczych  tj. łowiecko-hodowlanych poszczególnych kół łowieckich. W ramach zadań środki wydatkowane będą na: zakup pożywienia do skarmiania zwierzyny leśnej w okresie całego roku       ( np. marchew, buraki, ziemniaki, kukurydza itp.), zakup materiałów (deski, łaty, papa, gwoździe itp.) do odnowienia i budowy urządzeń hodowlano-łowieckich takich jak: paśniki, magazyny na paszę, ambony, zakup materiału siewnego i środków ochrony roślin oraz zakup lekarstw dla zwierzyny.   
-    Zdanie zgodne z celami wydatkowania powiatowych funduszy ochrony środowiska, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.406 ust.1 pkt 1 (…propagowanie działań proekologicznych oraz zasady zrównoważonego rozwoju).
-    Efekt ekologiczny -  Poprawa warunków bytowania zwierzyny, zwiększenie liczebności zwierzyny płowej i drobnej oraz propagowanie zasady utrzymania równowagi biologicznej w przyrodzie.
 
 
 
            Dodatkowo zwiększono środki na zadaniu pod poz. 4.10 w załączniku do Uchwały   Nr III/20/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28.12.2006 r. - z kwoty 1 500 zł do kwoty 3.200 zł, ze względu na konieczność zakupu specjalistycznego programu komputerowego na potrzeby Wydziału Środowiska.
Ponadto rozszerzono nazwę tego zadania i nadano mu nowe, następujące brzmienie: "Wyposażenie PCEE w materiały dydaktyczno-edukacyjne np. książki, prasę, programy komputerowe, płyty CD i inne".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez PFRON w roku 2007.
w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2008 r.
w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok".
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 roku
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004 - 2007".
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Zaniemyśl w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Środa Wlkp. w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Krzykosy w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Dominowo w powiecie średzkim.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013".
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Powiatu Średzkiego i kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 roku.
w sprawie powołania powiatowego rzecznika konsumentów.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
uchylająca uchwałę w sprawie sprawowania mecenatu nad zabytkami,wpisanymi do rejestru zabytków, znajdującymi się na terenie Powiatu Średzkiego,a nie będącymi własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo-Turystycznego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
w sprawie sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami i raportu z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych,dla których organem prowadzącym jest powiat średzki oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie uchwalenia programu pod nazwą "System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Średzkiego na lata 2007-2015".
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.
w sprawie wyrażenia woli współfinasowania budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za 2006 rok.
w sprawie wyrażenia woli realizowania projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności usług w zakresie diagnostyki nieinwazyjnej chorób sercowo - naczyniowych w SP ZOZ w Środzie Wlkp." w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia woli realizowania projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności usług w zakresie diagnostyki nieinwazyjnej chorób sercowo - naczyniowych w SP ZOZ w Środzie Wlkp.".
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym
zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Powiatowi Średzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/189/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 września 2005 roku w sprawie sprawowania mecenatu nad zabytkami, wpisanymi do rejestru zabytków ....
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Średzki prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych Gminie Nowe Miasto n/Wartą.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz innym osobom biorącym udział w jej pracach.
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.