Uchwały - 2007 rok

Uchwała Nr IV/31/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 r.

 
Uchwała Nr IV/31/2007
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 stycznia 2007r.
  
w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego.
 
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit "c" ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 82 ust 1 pkt 2 i art. 83 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:
 
§1. Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy do kwoty 2.389.839,- (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych) na sfinansowanie następujących wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu:
 1. "Przebudowa obiektu mostowego w m. Dębicz w ciągu drogi Nr 3662 P Środa Wlkp. - Nekla" w kwocie 435.403zł;
 2. "Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wlkp." w kwocie 500.000 zł;
 3. "Instalacja systemu alarmowego" w kwocie 40.000 zł;
 4. "Wzmocnienie i naprawa konstrukcji dachów wraz z wymianą pokrycia dachowego i wykonaniem warstwy ocieplenia oraz wykonaniem nowej elewacji obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie" w kwocie 513.382 zł;
 5. "Rozbudowa i  modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp." w kwocie 80.000 zł;
 6. "Modernizacja pracowni samochodowej" w kwocie 185.248 zł;
 7. "Modernizacja wymiennikowni c.o i c.w." w kwocie 70.000 zł;
 8. "Pełna modernizacja węzła cieplnego z dostosowaniem energooszczędnych rozwiązań" w kwocie 118.106 zl;
 9. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SP ZOZ w Środzie Wlkp." w kwocie 150.000 zł;
 10. "Wykonanie zadaszonego przelotowego wejścia z dojazdem dla dwóch karetek" w kwocie 297.700 złotych.
§ 2. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie kredytu w formie "weksla własnego in blanco".
 
§ 3. Wyboru banku należy dokonać zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 
§ 4. Źródłem spłaty przedmiotowego kredytu będą dochody własne Powiatu.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ mgr Zofia Kaźmierska
 
Uzasadnienie
do uchwały Nr IV/31/2007
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 stycznia 2007roku
 
 
w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego.
 
 
W uchwale budżetowej na rok 2007, w załączniku Nr 3 określono źródła finansowania planowanego deficytu budżetowego. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 4..178.853 zł.
Zaciągnięcie kredytów do wysokości 2.389.839,- (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych) niezbędne jest do realizacji następujących inwestycji określonych w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej:
 1. "Przebudowa obiektu mostowego w m. Dębicz w ciągu drogi Nr 3662 P Środa Wlkp. - Nekla" w kwocie 435.403zł;
 2. "Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wlkp." w kwocie 500.000 zł;
 3. "Instalacja systemu alarmowego" w budynku Starostwa Powiatowego w kwocie 40.000 zł;
 4. "Wzmocnienie i naprawa konstrukcji dachów wraz z wymianą pokrycia dachowego i wykonaniem warstwy ocieplenia oraz wykonaniem nowej elewacji obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie" w kwocie 513.382 zł;
 5. "Rozbudowa i  modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp." w kwocie 80.000 zł;
 6. "Modernizacja pracowni samochodowej" w Zespole Szkół Zawodowych w kwocie 185.248 zł;
 7. "Modernizacja wymiennikowni c.o i c.w." w Zespole Szkół Zawodowych w kwocie 70.000 zł;
 8. "Pełna modernizacja węzła cieplnego z dostosowaniem energooszczędnych rozwiązań" w Zespole Szkół Rolniczych w kwocie 118.106 zl;
 9. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych świadczonych w SP ZOZ w Środzie Wlkp." w kwocie 150.000 zł;
 10. "Wykonanie zadaszonego przelotowego wejścia z dojazdem dla dwóch karetek" w kwocie 297.700 zł;
W celu realizacji zadań przyjętych w uchwale budżetowej na rok 2007 podjęcie uchwały jest niezbędne i uzasadnione.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez PFRON w roku 2007.
w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2008 r.
w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok".
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 roku
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004 - 2007".
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Zaniemyśl w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Środa Wlkp. w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Krzykosy w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Dominowo w powiecie średzkim.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013".
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Powiatu Średzkiego i kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 roku.
w sprawie powołania powiatowego rzecznika konsumentów.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
uchylająca uchwałę w sprawie sprawowania mecenatu nad zabytkami,wpisanymi do rejestru zabytków, znajdującymi się na terenie Powiatu Średzkiego,a nie będącymi własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo-Turystycznego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
w sprawie sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami i raportu z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych,dla których organem prowadzącym jest powiat średzki oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie uchwalenia programu pod nazwą "System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Średzkiego na lata 2007-2015".
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.
w sprawie wyrażenia woli współfinasowania budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za 2006 rok.
w sprawie wyrażenia woli realizowania projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności usług w zakresie diagnostyki nieinwazyjnej chorób sercowo - naczyniowych w SP ZOZ w Środzie Wlkp." w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia woli realizowania projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności usług w zakresie diagnostyki nieinwazyjnej chorób sercowo - naczyniowych w SP ZOZ w Środzie Wlkp.".
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym
zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Powiatowi Średzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/189/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 września 2005 roku w sprawie sprawowania mecenatu nad zabytkami, wpisanymi do rejestru zabytków ....
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Średzki prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych Gminie Nowe Miasto n/Wartą.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz innym osobom biorącym udział w jej pracach.
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.