Uchwały - 2007 rok

Uchwała Nr V/34/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 r.

Publikacja:
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dn. 11.04.2007 r. Nr 52, poz. 1354
Zmiana uchwały:
- uchwała Nr XXI/136/200 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24.11.2008 r. - http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/prawo/uchwaly-rady-powiatu/uchwaly-2008-rok.html?pid=2039

 


UCHWAŁA Nr  V /34/2007
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 20 marca  2007 roku

 
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.

 
Na podstawie art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz art.12 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
§ 1. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Średzkiego mogą być oddawane powiatowym jednostkom organizacyjnym, zwanym dalej jednostkami organizacyjnymi, w trwały zarząd w drodze decyzji, na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony.

 
§ 2.  Jednostka organizacyjna jest zobowiązana do gospodarowania mieniem Powiatu ze szczególną starannością. Oznacza to dbałość o bezpieczeństwo użytkowników i właściwe utrzymanie stanu technicznego obiektów a także działania zmierzające do osiągania dochodów z tytułu dysponowania zarządzanym mieniem.

 
          
 § 3. Jednostka organizacyjna może dokonywać nakładów w postaci zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu, a także  rozbiórki  obiektu budowlanego na nieruchomości oddanej w trwały zarząd, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, tylko wówczas, gdy w budżecie Powiatu zostaną zaplanowane środki na ten cel lub jednostka organizacyjna własnym staraniem uzyska środki finansowe pozwalające sfinansować zaplanowaną inwestycję.
W każdym przypadku, na zagospodarowanie nieruchomości w wyżej wskazany sposób wymagana jest zgoda Zarządu Powiatu, wyrażona w formie uchwały.

 
§ 4. Jednostka organizacyjna ma prawo do oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę lub użyczenie osobom trzecim, w drodze pisemnej umowy, na czas nie dłuższy niż czas na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem Zarządu Powiatu, jeżeli umowa jest zawierana na okres do 12 miesięcy, lub za zgodą Zarządu Powiatu, wyrażoną w formie uchwały, jeżeli umowa zawierana jest na okres powyżej 12 miesięcy, z zastrzeżeniem wynikającym z § 8 ust. 4.

§ 5.  Kierownik jednostki organizacyjnej po upływie półrocza, w terminach do dnia 20 lipca i 20 stycznia każdego roku, zobowiązany jest do przedkładania Zarządowi Powiatu wykazu umów zawartych bez zgody Zarządu Powiatu, o której mowa w § 4.

 
§ 6.  1. Oddanie nieruchomości w najem lub dzierżawę następuje w drodze przetargu w przypadku gdy:
         1) umowa jest zawierana na czas dłuższy niż 3 lata,
         2) o wynajem lub dzierżawę występuje więcej jak jeden podmiot.
                2. W przypadku określonym w ust.1 kierownik jednostki organizacyjnej określa formę i warunki przetargu oraz powołuje komisję przetargową.
                3. Odstąpienie od przetargu w przypadku zawarcia umowy najmu lub dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata może nastąpić na wniosek kierownika jednostki za zgodą Rady Powiatu.

      § 7. Jednostka organizacyjna może odstąpić od przeprowadzenia przetargu na wynajem lub dzierżawę w przypadku  gdy :
1) dotychczasowy najemca lub dzierżawca przed wygaśnięciem umowy najmu lub dzierżawy, zgłosi chęć dalszego korzystania z nieruchomości,
2) w wynajmowanej lub wydzierżawianej nieruchomości prowadzona będzie działalność charytatywna, opiekuńcza, oświatowa, wychowawcza lub sportowo-turystyczna,
3) w drodze przetargu nie zostanie wyłoniony najemca lub dzierżawca nieruchomości,
§ 8. 1. Użyczenie nieruchomości, do bezpłatnego używania może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na cele nie związane z działalnością zarobkową, a w szczególności na działalność charytatywną, opiekuńczą, oświatową, wychowawczą lub sportowo-turystyczną, z zastrzeżeniem ust. 2.
                  2. Biorący w użyczenie zobowiązany jest ponosić jedynie koszty eksploatacyjne, pokrywające rzeczywiste koszty związane z przedmiotem użyczenia, (m. in. za utrzymanie porządku i czystości, za energię elektryczną, cieplną, za zużycie wody i odprowadzone ścieki).
                  3.  Kierownik jednostki organizacyjnej może oddać do bezpłatnego używania obiekt sportowy, uczniowskiemu klubowi sportowemu wpisanemu do ewidencji prowadzonej przez Starostę Średzkiego oraz Powiatowemu Szkolnemu Ośrodkowi Sportowo - Turystycznemu w Środzie Wlkp., w celu prowadzenia zajęć sportowych.
Wymienione podmioty zwalnia się z ponoszenia kosztów eksploatacyjnych, o których mowa w ust.2 i zobowiązuje się do utrzymania porządku i czystości w używanym obiekcie sportowym.
                  4. Za zgodą Zarządu Powiatu wyrażoną w formie uchwały kierownik jednostki organizacyjnej może oddać do bezpłatnego używania, bez konieczności pokrywania kosztów eksploatacyjnych, obiekt sportowy lub każdy inny obiekt, w przypadku przeprowadzenia w nim przez organizatora nieodpłatnych imprez sportowych, artystycznych lub rozrywkowych, z zachowaniem powszechnego dostępu dla publiczności.
Organizator zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości w używanym obiekcie.

 
§ 9. 1. Przy ustalaniu stawki czynszu najmu lub dzierżawy należy uwzględniać, w szczególności:
           1) stawki czynszu funkcjonujące na lokalnym rynku,
           2) ponoszone przez jednostkę koszty związane z najmem lub dzierżawą,
           3) wartość wynajmowanego lub wydzierżawianego obiektu oraz koszty      jego  ubezpieczenia.
      2. W umowach najmu lub dzierżawy zawieranych na okres powyżej 12 miesięcy należy zastrzec możliwość podwyższenia stawki czynszu lub dzierżawy co najmniej o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

            § 10. 1. Dochody uzyskane z tytułu najmu lub dzierżawy z nieruchomości oddanych przez jednostki organizacyjne do odpłatnego korzystania stanowią dochody Powiatu.
        2. Dochody z najmu i dzierżawy należy planować po stronie wydatków na remonty i konserwacje, określając jednocześnie ich zakres oraz na zakup pozostałych środków trwałych w używaniu, w tym środków dydaktycznych.
        3. Środki uzyskane z najmu i dzierżawy przeznaczane będą przede wszystkim na rzecz jednostki organizacyjnej na wydatki, o których mowa w ust. 2, do wysokości ich uzyskania.
            § 11. 1. Jednostka organizacyjna jest zobowiązana do przekazywania na rachunek budżetu Powiatu dochodów określonych w § 10 ust. 1 zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Średzkiego w sprawie przekazywania dochodów Powiatu Średzkiego przez powiatowe jednostki budżetowe.
                      2. Jednostka organizacyjna jest zobowiązana do przekazywania Zarządowi Powiatu, w terminie do 25 lutego corocznych sprawozdań rzeczowo-finansowych z wydatkowania dochodów, o których mowa w   § 10 (ujmując je w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu).
§ 12. W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (rozdział 5. Oddawanie w trwały zarząd) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 13.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
§ 14. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:
1)  uchwała Nr XI/62/2003 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2003 r.
2)  uchwała Nr XXIX/205/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 grudnia 2005 r.,
    2. Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały na podstawie uchwał, o których mowa w ust. 1, zachowują ważność do dnia ich wygaśnięcia lub rozwiązania bez możliwości ich aneksowania.

         § 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 Przewodniczący Rady
/-/ Andrzej Gniotowski
   
UZASADNIENIE
do uchwały  Nr V /34/2007
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 20 marca  2007 r.

 
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
Zgodnie z art.43 ust.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zmianami) szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne powiatu ustala Rada Powiatu w drodze uchwały.
Niniejsza uchwała  zastępuje wcześniejsze uchwały: Nr XI/62/2003 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2003 roku oraz Nr XXIX/205/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd. Jej podjęcie jest podyktowane przede wszystkim względami praktycznymi.
Celem przyznania Kierownikom jednostek organizacyjnych większej samodzielności w zakresie korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, zrezygnowano z wymogu uzyskiwania zgody Zarządu Powiatu na oddanie nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę lub użyczenie osobom trzecim na okres do 12 miesięcy.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez PFRON w roku 2007.
w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2008 r.
w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok".
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 roku
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004 - 2007".
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Zaniemyśl w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Środa Wlkp. w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Krzykosy w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Dominowo w powiecie średzkim.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013".
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Powiatu Średzkiego i kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 roku.
w sprawie powołania powiatowego rzecznika konsumentów.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
uchylająca uchwałę w sprawie sprawowania mecenatu nad zabytkami,wpisanymi do rejestru zabytków, znajdującymi się na terenie Powiatu Średzkiego,a nie będącymi własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo-Turystycznego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
w sprawie sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami i raportu z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych,dla których organem prowadzącym jest powiat średzki oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie uchwalenia programu pod nazwą "System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Średzkiego na lata 2007-2015".
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.
w sprawie wyrażenia woli współfinasowania budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za 2006 rok.
w sprawie wyrażenia woli realizowania projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności usług w zakresie diagnostyki nieinwazyjnej chorób sercowo - naczyniowych w SP ZOZ w Środzie Wlkp." w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia woli realizowania projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności usług w zakresie diagnostyki nieinwazyjnej chorób sercowo - naczyniowych w SP ZOZ w Środzie Wlkp.".
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym
zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Powiatowi Średzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/189/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 września 2005 roku w sprawie sprawowania mecenatu nad zabytkami, wpisanymi do rejestru zabytków ....
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Średzki prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych Gminie Nowe Miasto n/Wartą.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz innym osobom biorącym udział w jej pracach.
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.