Uchwały - 2007 rok

Uchwała Nr V/35/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 r.

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dn. 11.04.2007 r. Nr 52, poz. 1355
Zmiana: Uchwała nr 101/08 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 lutego 2008 r. - http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/prawo/uchwaly-rady-powiatu/uchwaly-2008-rok.html?pid=1791

Uchwała traci moc na podstawie Uchwały Nr XLII/250/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dn. 21.09.2010 r. - http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/prawo/uchwaly-rady-powiatu/uchwaly-2010-rok.html?pid=2901
UCHWAŁA NR V/35/2007
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 20 marca 2007 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Powiatowi Średzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.
        Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w zw. z  art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), zwanych dalej "należnościami", przypadających na podstawie przepisów szczególnych Powiatowi Średzkiemu i powiatowym jednostkom organizacyjnym od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - zwanych dalej "dłużnikami", a także określa organy i osoby uprawnione do udzielania tych ulg.
§ 2. 1. Udzielanie ulg, o których mowa w §1, na rzecz przedsiębiorców - w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zmianami) dokonywane w formie decyzji, stanowi pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 ze zmianami).
            2. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca zobowiązany jest na wezwanie organu uprawnionego do przedstawienia, zgodnie z ustawą wskazaną w ust.1, wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz informacji o pomocy, jaką otrzymał w ciągu trzech lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy po przeliczeniu jej wartości na subwencyjny ekwiwalent pomocy brutto bez względu na formę i cel.
§ 3. 1. Umorzenie należności oraz odroczenie spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje:
  1)  w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno-prawnym - na podstawie decyzji uprawnionego organu,
  2)  w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym - na podstawie przepisów prawa cywilnego w formie pisemnej.
2. Cofnięcie oświadczenia woli przez organ uprawniony następuje w szczególności, gdy:
  1)  dłużnik nie wywiąże się z postanowień zawartych w jednostronnym oświadczeniu woli lub ugodzie,
  2)  dowody, na podstawie których organ uprawniony złożył oświadczenie o udzieleniu ulgi, okazały się fałszywe,
3)dłużnik wprowadził organ uprawniony w błąd co do okoliczności uzasadniających złożenie woli określonej treści.
§ 4. Należności mogą zostać w całości lub części umorzone, jeżeli:
1)  nie można ustalić osoby dłużnika, miejsca jego zamieszkania lub faktycznego pobytu bądź jego siedziby,
2)    postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne lub zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia należności,
3)  należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
4)  dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,
5)  sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz art. 361 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, ze zmianami),
6)  dłużnik, będący osobą prawną, został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można prowadzić egzekucję, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
7)  należność pieniężna jest mniejsza lub równa pięciokrotnej kwocie najniższego wpisu sądowego od pozwu w postępowaniu zwykłym,
8) zaspokojenie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a zwłaszcza jego egzystencji,
9) wszczęcie postępowania egzekucyjnego jest niecelowe z powodu sytuacji finansowej dłużnika, bowiem przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że dłużnik nie posiada żadnego majątku, z którego można dochodzić należności.
§ 5. 1. Umorzenie należności w przypadkach określonych w § 4 może nastąpić na pisemny wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w § 4 pkt 1-6 również z urzędu.
          2. Umorzenie należności w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich dłużników.
         3. Decyzja o umorzeniu należności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia, o których mowa w § 4.
          4. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w decyzji umorzeniowej oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności. W razie niedotrzymania tego terminu przez dłużnika decyzja umorzeniowa podlega uchyleniu.
§ 6. Umorzenie może obejmować całość należności lub jej część.
           
§ 7. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym lub ważnym interesem dłużnika organ uprawniony na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes wierzyciela.
            2. Przepis § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 8. 1. Do udzielania ulg, o których mowa w §1, uprawnieni są:
1)  kierownik powiatowej jednostki organizacyjnej, w odniesieniu do należności przypadającej tej jednostce, jeżeli kwota należności nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na dany rok przez Radę Ministrów.
2)   Zarząd Powiatu - w odniesieniu do należności przypadających Powiatowi Średzkiemu i powiatowym jednostkom organizacyjnym, jeżeli kwota należności przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1.
                  2. Przez kwotę należności, rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych należność główną wraz z odsetkami umownymi - ustaloną na dzień wydania decyzji.
§ 9. 1. Wniosek o udzielenie ulgi, określonej w § 1, wraz z dokumentami uzasadniającymi ten wniosek dłużnik składa Zarządowi Powiatu lub w jednostce organizacyjnej wymienionej w § 8 ust. 1 pkt 2.
            2. Organ uprawniony dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie jego kompletności.
            3. Organ uprawniony rozpatruje wniosek w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.
    
     § 10. Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych przedkładają Zarządowi Powiatu informację o udzielonych ulgach ( kwoty ulgi, tytuł ulgi) wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za dany rok.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 12. Traci moc uchwała nr XXV/118/2001 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 Przewodniczący Rady
/-/ Andrzej Gniotowski
Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/35/2007
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 20 marca 2007 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Powiatowi Średzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.
            Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego powinien określić szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w zakresie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym. Obowiązująca dotychczas uchwała podjęta na podstawie nieobowiązującej już ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych regulowała jedynie zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
            Wobec treści nowej regulacji ustawowej zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez PFRON w roku 2007.
w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2008 r.
w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok".
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 roku
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004 - 2007".
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Zaniemyśl w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Środa Wlkp. w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Krzykosy w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Dominowo w powiecie średzkim.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013".
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Powiatu Średzkiego i kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 roku.
w sprawie powołania powiatowego rzecznika konsumentów.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
uchylająca uchwałę w sprawie sprawowania mecenatu nad zabytkami,wpisanymi do rejestru zabytków, znajdującymi się na terenie Powiatu Średzkiego,a nie będącymi własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo-Turystycznego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
w sprawie sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami i raportu z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych,dla których organem prowadzącym jest powiat średzki oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie uchwalenia programu pod nazwą "System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Średzkiego na lata 2007-2015".
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.
w sprawie wyrażenia woli współfinasowania budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za 2006 rok.
w sprawie wyrażenia woli realizowania projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności usług w zakresie diagnostyki nieinwazyjnej chorób sercowo - naczyniowych w SP ZOZ w Środzie Wlkp." w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia woli realizowania projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności usług w zakresie diagnostyki nieinwazyjnej chorób sercowo - naczyniowych w SP ZOZ w Środzie Wlkp.".
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym
zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Powiatowi Średzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/189/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 września 2005 roku w sprawie sprawowania mecenatu nad zabytkami, wpisanymi do rejestru zabytków ....
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Średzki prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych Gminie Nowe Miasto n/Wartą.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz innym osobom biorącym udział w jej pracach.
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.