Uchwały - 2007 rok

Uchwała Nr VII/46/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2007 r.

                                              
                  
Uchwała Nr VII/46/2007
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 24 kwietnia 2007 roku
 
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
 
     Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) art. 165, 173 ust. 1, 175,  184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się co następuje:
 
         § 1. W uchwale Nr III/19/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok, zmienioną uchwałą Nr 17/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 stycznia 2007 roku, uchwałą Nr IV/32/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 r., uchwałą Nr 25/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 lutego 2007 r., uchwałą nr V/37/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 r., uchwałą Nr VI/41/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 12 kwietnia 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
1. w § 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę                                                                                               250.414,-
do kwoty                                                                                       28.956.103,-
 
2. w § 2 ust. 1
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę                                                                                                 29.814,-
do kwoty                                                                                        4.344.606,-
 
3. w § 2 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
"dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu
w wysokości                                                                                        51.200,-
zgodnie z załącznikiem nr 24a."
 
4. w § 2 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
"dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
w wysokości                                                                                    169.400,-
zgodnie z załącznikiem nr 25a."
 
5. w § 3
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę                                                                                               250.414,-
do kwoty                                                                                       31.940.197,-
 
6. w § 4 ust. 1
zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę                                                                                                 81.014,-
do kwoty                                                                                       28.852.958,-
 
7. w § 4 ust. 1 pkt 2
zwiększa się wydatki realizowane z dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę                                                                                                 29.814,-
do kwoty                                                                                        4.344.606,-
 
8. w § 4 ust. 1 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
"wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
w wysokości                                                                                       51.200,-
zgodnie z załącznikiem nr 24 b".
 
9.  § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"wydatki majątkowe w kwocie 3.087.239,- w tym:
1)    wydatki inwestycyjne - 2.444.839,-
2)    wydatki na zakupy inwestycyjne - 342.400,- 
3)    dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 300.000,-
 
zgodnie z załącznikiem nr 4,
 
4)    wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. - 45.000,-, zgodnie z załącznikiem nr 22b,
5)    wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 169.400,- zgodnie z załącznikiem nr 25 b."
 
Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3.
 
10. W § 8 załącznik nr 18 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5,
 
11. W § 9 załącznik nr 19 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6,
 
12. W § 10 załącznik nr 20 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7,
  
13. § 11 otrzymuje brzmienie:
"Tworzy się rezerwy:
  1. rezerwę ogólną w kwocie 113.497,-
  2. rezerwę celową w kwocie 165.525,- z przeznaczeniem na:
a)    wydatki związane z realizacją umowy o partnerstwie pomiędzy Powiatem Średzkim a niemieckim miastem Hoyerswerda w kwocie 6.000,-
b)    nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 13.000,-
c)    stypendia dla uczniów w wysokości 5.000,-
d)    nieprzewidziane wydatki związane z oświatą - 141.525,-.
 
§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 4, 7a, 7b, 18, 19, 20, 24a, 24b, 25a, 25b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6, 7, 8a, 8b, 9a, 9b do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 
Przewodniczący Rady
/-/ Andrzej Gniotowski         
                                                                                                 
  
 
  
Uzasadnienie
do uchwały nr VII/46/2007
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 24 kwietnia 2007 roku
 
1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 250.414,- w tym w rozdziałach:
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami                            29.814,-
Zwiększenie planu dochodów o dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki wprowadzono na podstawie pisma znak. FB. I-6.3011-209/07 z dnia 20 kwietnia 2007 roku Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Powiat Średzki nieruchomości zajęte pod drogę publiczną powiatową.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków.
 
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej               169.400,-
Zwiększenie planu dochodów o dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki wprowadzono na podstawie pisma znak. FB. I-7.3011-208/07 z dnia 20 kwietnia 2007 roku Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego, zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nr WF-0760/3011/46/2007 z dnia 12 kwietnia 2007r.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków.
 
85415 - Pomoc materialna dla  uczniów                                             51.200,-
Zwiększenie planu dochodów o dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Środki wprowadzono na podstawie pisma znak. FB. I-7.3011-190/07 z dnia 17 kwietnia 2007 roku Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków.
 
2. W planie finansowym wydatków w rozdziale 75818 likwiduje się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 300.000,-  zaplanowaną na pomoc finansową na realizację inwestycji pn. "Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą".      
Powyższą kwotę przeznacza się na pomoc finansową dla gminy Nowe Miasto nad Wartą na realizację inwestycji pn. "Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą".
 
3. Dokonuje się zmiany w załącznikach:
Ø    nr 18 - "Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok",
Ø    19 - "Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok",
Ø    20 - "Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok", 
do uchwały budżetowej w związku ze zmianą wysokości środków obrotowych na początek roku w poszczególnych jednostkach.
 
4. Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w Starostwie Powiatowym.
 
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez PFRON w roku 2007.
w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2008 r.
w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok".
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 roku
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004 - 2007".
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Zaniemyśl w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Środa Wlkp. w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Krzykosy w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Dominowo w powiecie średzkim.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013".
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Powiatu Średzkiego i kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 roku.
w sprawie powołania powiatowego rzecznika konsumentów.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
uchylająca uchwałę w sprawie sprawowania mecenatu nad zabytkami,wpisanymi do rejestru zabytków, znajdującymi się na terenie Powiatu Średzkiego,a nie będącymi własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo-Turystycznego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
w sprawie sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami i raportu z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych,dla których organem prowadzącym jest powiat średzki oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie uchwalenia programu pod nazwą "System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Średzkiego na lata 2007-2015".
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.
w sprawie wyrażenia woli współfinasowania budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za 2006 rok.
w sprawie wyrażenia woli realizowania projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności usług w zakresie diagnostyki nieinwazyjnej chorób sercowo - naczyniowych w SP ZOZ w Środzie Wlkp." w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia woli realizowania projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności usług w zakresie diagnostyki nieinwazyjnej chorób sercowo - naczyniowych w SP ZOZ w Środzie Wlkp.".
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym
zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Powiatowi Średzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/189/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 września 2005 roku w sprawie sprawowania mecenatu nad zabytkami, wpisanymi do rejestru zabytków ....
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Średzki prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych Gminie Nowe Miasto n/Wartą.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz innym osobom biorącym udział w jej pracach.
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.