Uchwały - 2007 rok

Uchwala Nr VIII/49/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 maja 2007 roku

 
 
UCHWAŁA NR VIII / 49/2007
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 maja 2007 roku
 
 
w sprawie uchwalenia programu pod nazwą "System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Średzkiego na lata 2007-2015"
 
 
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami), art. 19  pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. Nr 64,poz.593 ze zmianami) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Uchwala się program pn. "System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną  Powiatu Średzkiego na lata 2007-2015" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
     Przewodniczący Rady
     (-) mgr Andrzej Gniotowski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VIII/49/2007
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 maja 2007 roku
 
 
w sprawie uchwalenia programu pod nazwą "System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Średzkiego na lata 2007-2015"
 
 
 
Art.19 pkt 4  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64,poz.593 ze zm.) stanowi, iż do zadań własnych powiatu należy między innymi tworzenie i wdrażanie  programów pomocy dziecku i rodzinie. W polityce społecznej powiatu w celu zapewnienia kompleksowości działań w zakresie wsparcia dziecka i rodziny  ważnym zadaniem jest zbudowanie zintegrowanego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną .
W związku z powyższym zasadnym jest przyjęcie niniejszej uchwały.
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do Uchwały Nr VIII/49/2007
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 maja 2007 roku
 
 
 
 
PROGRAM
 
pn.
"System Opieki nad  Dzieckiem i Rodziną
Powiatu  Średzkiego"
na lata 2007-2015"
 
  
 
Opracowanie:                                                                               
Bernadeta Staszak
Dyrektor PCPR w Środzie Wlkp.
 
 
 
 
WSTĘP
 
         Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej nakłada na samorządy lokalne obowiązek realizacji zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.
 W polityce społecznej powiatu średzkiego w tym obszarze  istotna rola przypada działaniom na rzecz stworzenia zintegrowanego systemu wsparcia dziecka i rodziny w środowisku zamieszkania.
            Rada Powiatu Średzkiego już w roku 2002 podjęła Uchwałę Nr XXXII/160/2002 w sprawie uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Powiatu Średzkiego.
            Niniejszy program jest zgodny z celami określonymi w przyjętej "Strategii", jak również z kierunkami rozwoju pomocy społecznej województwa  wielkopolskiego zawartymi w Wojewódzkiej Strategii Rozwoju Pomocy Społecznej uchwalonej Uchwałą  Nr XXXIII/497/2001 Sejmiku  Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.02.2001r.
        
1.OPIS PROBLEMU
 
         W Polsce problematykę rodziny reguluje nie tylko ustawa o pomocy społecznej , lecz  szereg aktów prawnych, a w szczególności   Konstytucja RP, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, Kodeks cywilny oraz podpisane i ratyfikowane przez nasz kraj konwencje międzynarodowe -Powszechna Deklaracja  Praw Człowieka oraz Konwencja o Prawach Dziecka. Zadania wspierania oraz opieki nad rodziną i dzieckiem są realizowane w różnych resortach: zdrowia, edukacji, sprawiedliwości, pomocy społecznej, spraw wewnętrznych . Na rzecz dziecka i rodziny działa więc wiele instytucji - są to w szczególności :
 
1) w sferze pomocy społecznej i zatrudnienia:
   - ośrodki pomocy społecznej,
   - powiatowe centra pomocy rodzinie,
   - ośrodki wsparcia,
   - placówki opiekuńczo-wychowawcze,
   -domy pomocy społecznej,
   -Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
   -organizacje kościelne,
  - organizacje pozarządowe,
  - powiatowe urzędy pracy,
 
2) w sferze oświaty i kultury:
    -szkoły,
    -poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
    -ośrodki kultury,
    -organizacje pozarządowe,
 
3) w sferze zdrowia:
    -placówki służby zdrowia , w tym zajmujące się lecznictwem w zakresie uzależnień,
4) w sferze wymiaru sprawiedliwości :
   -sądy-wydziały rodzinne i nieletnich
   -policja,
   -prokuratura
  
Wymienione wyżej  instytucje posiadają cząstkową wiedzę na temat problemów jednostki czy rodziny,  nie znają też w pełni  kompetencji innych organizacji mogących być partnerem w działaniach na rzecz rodziny.
Wobec złożoności występujących problemów rodzin zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym zachodzi konieczność współdziałania wielu podmiotów działających w obszarze polityki społecznej danego środowiska.
Z diagnozy problemów społecznych powiatu średzkiego wynika, że ok.23 % mieszkańców powiatu średzkiego korzysta z różnych form pomocy społecznej, ponad 3000 osób żyje w rodzinach z problemem alkoholowym i  dotkniętych przemocą domową.
W roku 2006 aż 619 rodzin z powiatu średzkiego objętych było specjalistycznym poradnictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp., w tym w 301 rodzinach występuje problem przemocy w rodzinie. Osoby objęte specjalistyczną pomocą  wymagają pomocy zarówno psychologicznej, pedagogicznej, prawnej jak i socjalnej. Schemat nr 1 obrazuje formy pomocy świadczone przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej powiatu średzkiego.
Aby działania skierowane na rzecz pomocy rodzinie prowadzone były w sposób kompleksowy , zasadne jest stworzenie systemu zintegrowanych działań między wszystkimi zainteresowanymi resortami, organizacjami społecznymi, Kościołem i innymi podmiotami działającymi w tym obszarze. Zbudowanie zintegrowanego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną nie tylko poprawi efektywność udzielanej pomocy, lecz również pozwoli na racjonalne wykorzystania istniejącego potencjału ludzkiego i finansowego.
 
2. CELE   PROGRAMU
 
CEL GŁÓWNY
 
Powstanie  zintegrowanego  systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie Średzkim.
 
CELE SZCZEGÓŁOWE  I  ZADANIA
 
1. Stworzenie systemu współpracy instytucji i organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu pracujących w obszarze pomocy dziecku i rodzinie.
     Zadania:
1) Utworzenie interdyscyplinarnego Zespołu Pracy z Rodziną  działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. świadczącego specjalistyczną pomoc dziecku i rodzinie,
-włączanie do udziału w pracach Zespołu przedstawicieli różnych resortów , co umożliwi kompleksowość podejmowanych działań,
2) Organizacja szkoleń, konferencji, debat ,kampanii informacyjnych
nt. pomocy dziecku i rodzinie z udziałem przedstawicieli różnych resortów realizujących zadania na rzecz dziecka i rodziny,
3) Opracowanie i uaktualnianie informatora o instytucjach i organizacjach świadczących pomoc dziecku i rodzinie oraz formach udzielanej pomocy.
2.Wspieranie rodziny , w tym w szczególności  rodziców i opiekunów w ich  funkcjach opiekuńczo-wychowawczych.
      Zadania: 1) Pedagogizacja rodziców(opiekunów) ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb rozwojowych dziecka oraz umiejętności i kompetencji  wychowawczych
- prowadzenie programu pn. "Szkoła dla rodziców",
2) Rozwijanie  systemu poradnictwa i edukacji dla rodziców(opiekunów) w zakresie rozpoznawania zagrożeń demoralizacją i uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży,
3) Budowanie systemu wsparcia dla rodzin w kryzysie, w tym specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
4) Rozwój systemu usług wspierających dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym,
5)Rozszerzenie oferty specjalistycznych usług ośrodka interwencji kryzysowej
w obszarze pomocy dziecku i rodzinie, a w szczególności realizacja programów
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3.Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i przeciwdziałanie przestępczości wśród dzieci i młodzieży.
Zadania:
1)Tworzenie, umacnianie i rozwijanie środowiskowych form pomocy dziecku
i rodzinie, a w szczególności :
a)realizacja programów profilaktycznych zapobiegających niedostosowaniu społecznemu
 i przeciwdziałaniu przestępczości wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie szkoleń
 i poradnictwa dla rodziców(opiekunów),
b)rozszerzenie usług Publicznej  Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej -Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie, w szczególności w zakresie pracy z dzieckiem  i rodziną w ramach wsparcia dziennego ,
c)wspieranie rozwoju sieci gminnych świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych ,
a w szczególności rozszerzenie oferty specjalistycznej     pracy z dzieckiem i jego rodziną.
2) Edukacja kadry socjalnej, pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, policji  pracujących z dzieckiem i rodziną, w szczególności
w kwestiach związanych z diagnozowaniem i rozpoznawaniem  dewiacji i patologii wśród dzieci i młodzieży oraz sposobami zapobiegania tym zjawiskom  i metodami pracy .
3)Edukacja społeczna, w tym promowanie zdrowego stylu życia , promocja form aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.
4.Opieka i wychowanie dziecka poza rodziną biologiczną
Zadania:
1)Tworzenie rodzin zastępczych, a w szczególności niespokrewnionych z dzieckiem,
2)Wspieranie rozwoju placówek:
    a) Publicznej  Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej -Ognisko Wychowawczego
w Szlachcinie działającej jako placówka wielofunkcyjna, w szczególności w zakresie osiągania standardów opieki i wychowania,
    b)wsparcia dziennego, w tym gminnych  świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych
3)Tworzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz mieszkań    usamodzielnienia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.
4)Tworzenie warunków do powrotu dziecka do rodziny i środowiska (reintegracja rodziny)
a) przygotowanie rodzin biologicznych do powrotu dzieci funkcjonujących w zastępczych formach opieki.
b) przywracanie prawidłowego funkcjonowania rodzin, c) specjalistyczna pomoc , w tym psychologiczno-pedagogiczna  oraz socjalna mająca na celu podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych  rodziców oraz pomoc w adaptacji dziecka w środowisku rodzinnym.
 
3. ZAKŁADANE REZULTATY PROGRAMU
 
1)    Powstanie sprawnie działającego, zintegrowanego systemu opieki nad dzieckiem
      i rodziną.
2)    Poprawa funkcjonowania instytucji i organizacji działających na rzecz dziecka
       i rodziny.
3)    Podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat zdrowej rodziny, zjawiska niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży.
4)    Podniesienie wiedzy i umiejętności  rodziców(opiekunów) w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
5)    Zmniejszenie liczby negatywnych zjawisk wśród dzieci i młodzieży związanych
      z niedostosowaniem społecznym i przestępczością.
6)   Zwiększenie oferty specjalistycznych usług na rzecz dziecka i rodziny w środowisku
       zamieszkania, a w szczególności placówek wsparcia dziennego.
 
4. MONITORING  I  EWALUACJA
 
Monitoring i ewaluacja  celów zapisanych w programie podlegać będzie systematycznej ocenie. Ocena stopnia   realizacji zadań  i osiąganych efektów dokonywana będzie corocznie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.
Ocenie podlegać będzie w szczególności:
1) stopień realizacji celów szczegółowych,
 2) realizowane projekty socjalne ,
 3) skuteczność działań podejmowanych w ramach projektów,
Wskaźniki ewaluacji:
1) liczba zrealizowanych projektów,
2) liczba  instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz dziecka i rodziny w ramach budowanego systemu,
3) liczba placówek wsparcia dziennego i liczba miejsc w tych placówkach,
4) liczba dzieci korzystających z zajęć w poszczególnych typach placówek wsparcia dziennego ,
5) liczba rodziców (opiekunów) objętych wsparciem w poszczególnych sferach udzielanej pomocy,
6) liczba przeszkolonych kandydatów na rodziny zastępcze,
7)liczba rodzin zastępczych i liczba dzieci w nich  umieszczonych ,
8) liczba dzieci powracających z zastępczych form opieki do środowisk rodzinnych
 
 
 
5. REALIZATORZY PROGRAMU I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
 
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Środzie Wlkp. przy współpracy
z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi
 i instytucjami  działającymi w obszarze pomocy dziecku i rodzinie. 
2.Publiczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza -Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie.
3. Działania zapisane  w programie będą finansowane ze środków budżetu powiatu średzkiego w ramach środków przyznanych poszczególnym jednostkom organizacyjnym powiatu, na bieżącą realizację zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, jak również pozyskanych z zewnątrz środków finansowych w ramach realizacji projektów i programów.
 
PODSUMOWANIE
 
Ideą prezentowanego programu jest zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy dziecku i rodzinie, opartego na ścisłej współpracy  instytucji i organizacji pozarządowych działających w tym obszarze na terenie powiatu średzkiego. Sprawnie funkcjonujący system umożliwi udzielanie kompleksowej pomocy, zwiększy jej efektywność a także przyczyni się do racjonalnego gospodarowanie zasobami ludzkimi, bazą i środkami finansowymi.
Schemat nr 2 obrazuje model  zintegrowanego systemu pomocy dziecku i rodzinie w powiecie średzkim.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez PFRON w roku 2007.
w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2008 r.
w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok".
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 roku
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004 - 2007".
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Zaniemyśl w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Środa Wlkp. w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Krzykosy w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Dominowo w powiecie średzkim.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013".
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Powiatu Średzkiego i kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 roku.
w sprawie powołania powiatowego rzecznika konsumentów.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
uchylająca uchwałę w sprawie sprawowania mecenatu nad zabytkami,wpisanymi do rejestru zabytków, znajdującymi się na terenie Powiatu Średzkiego,a nie będącymi własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo-Turystycznego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
w sprawie sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami i raportu z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych,dla których organem prowadzącym jest powiat średzki oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie uchwalenia programu pod nazwą "System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Średzkiego na lata 2007-2015".
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.
w sprawie wyrażenia woli współfinasowania budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za 2006 rok.
w sprawie wyrażenia woli realizowania projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności usług w zakresie diagnostyki nieinwazyjnej chorób sercowo - naczyniowych w SP ZOZ w Środzie Wlkp." w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia woli realizowania projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności usług w zakresie diagnostyki nieinwazyjnej chorób sercowo - naczyniowych w SP ZOZ w Środzie Wlkp.".
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym
zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Powiatowi Średzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/189/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 września 2005 roku w sprawie sprawowania mecenatu nad zabytkami, wpisanymi do rejestru zabytków ....
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Średzki prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych Gminie Nowe Miasto n/Wartą.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz innym osobom biorącym udział w jej pracach.
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.