Uchwały - 2007 rok

Uchwała Nr VIII/52/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 maja 2007 roku,

Uchwała Nr VIII/52/2007

Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 30 maja 2007 roku

 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.

 

     Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się co następuje:

 

            § 1. W uchwale Nr III/19/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok, zmienioną uchwałą Nr 17/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 stycznia 2007 roku, uchwałą Nr IV/32/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 r., uchwałą Nr 25/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 lutego 2007 r., uchwałą nr V/37/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 r., uchwałą Nr VI/41/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 12 kwietnia 2007 r., uchwałą Nr VII/46/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2007 r., uchwałą nr 53/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 maja 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

1. w § 1

zwiększa się dochody budżetu powiatu

o kwotę                                                                                                 273.157,-

do kwoty                                                                                                              29.229.260,-

 

2. w § 2 ust. 1

zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

o kwotę                                                                                                144.984,-

do kwoty                                                                                                               4.489.590,-

 

3. w § 2 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„ dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie

porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu

terytorialnego

w wysokości                                                                                                               115.000,-

zgodnie z załącznikiem nr 26a.”

 

4. w § 3

zwiększa się wydatki budżetu powiatu

o kwotę                                                                                                273.157,-

do kwoty                                                                                                              32.213.354,-

 

 

 

5. w § 4 ust. 1

zwiększa się wydatki bieżące

o kwotę                                                                                                126.124,-

do kwoty                                                                                                              29.074.082,-

 

6. w § 4 ust. 1 pkt 1

zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

o kwotę                                                                                                110.311,-

do kwoty                                                                                                              18.368.150,-

 

7. w § 4 ust. 1 pkt 2

zwiększa się wydatki realizowane z dotacji celowych

otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat

o kwotę                                                                                                144.984,-

do kwoty                                                                                                               4.489.590,-

 

8. w § 4 ust. 1 pkt 12

zwiększa się dotacje celowe na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym

do sektora finansów  publicznych

o kwotę                                                                                                    5.000,-

do kwoty                                                                                                                       25.000,-

 

9. w § 4 ust. 2

zwiększa się wydatki majątkowe

o kwotę                                                                                                147.033,-

do kwoty                                                                                                               3.139.272,-

 

10. w § 4 ust. 2 pkt 1

zwiększa się wydatki inwestycyjne

o kwotę                                                                                                  32.033,-

do kwoty                                                                                                               2.476.872,-

 

11. w § 4 ust. 2 pkt 2

zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne

o kwotę                                                                                                115.000,-

do kwoty                                                                                                                     362.400,-

 

12. § 4 ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„ wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z samorządu

województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie

porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

w wysokości                                                                                                   115.000,-

zgodnie z załącznikiem nr 26b”.

 

Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3.

 

13. w § 7 załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4. 

 

 

 

14. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

  1. rezerwę ogólną w kwocie 51.674,-
  2. rezerwę celową w kwocie 24.000,- z przeznaczeniem na:

a)     wydatki związane z realizacją umowy o partnerstwie pomiędzy Powiatem Średzkim a niemieckim miastem Hoyerswerda w kwocie 6.000,-

b)     nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 13.000,-

c)     stypendia dla uczniów w wysokości 5.000,-

 

15. w § 12 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„ zaciągania zobowiązań ponad granicę ustaloną corocznie przez Radę Powiatu do kwoty 10.000 zł”.

 

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 4, 6, 7a, 7b, 16, 26a, 26b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7a, 7b do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                 

                                                                               

                                               

Uzasadnienie

do uchwały nr VIII/52/2007

Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 30 maja 2007 roku

 

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 273.157,- w tym w rozdziałach:

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                      259.984,-

Zwiększenie planu dochodów o dotacje celowe otrzymane z:

a)     budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 144.984,- Środki wprowadzono na podstawie pisma znak. FB.I-4.3011-217/07 z dnia  2 maja 2007 r. Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w 2007 roku, w związku z realizacją programu pn. „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”.

b)     samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 115.000,-. Środki wprowadzono na podstawie umowy zawartej w dniu 11 maja 2007 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Średzkim w oparciu o uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr V/25/07 z dnia 29 stycznia 2007 r. ze zm. i Nr VIII/65/07 z dnia 23 kwietnia 2007 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego – podnośnika hydraulicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków.

 

80120 – Licea ogólnokształcące                                                                     3.073,-

Zwiększenie planu dochodów w związku z przystąpieniem Liceum Ogólnokształcącego do realizacji projektu pn. „Pozostałości architektury socjalistycznej w Polsce i Niemczech”. Środki wprowadzono na podstawie pisma otrzymanego z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej z dnia 19 kwietnia 2007 r.

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków.

80130 – Szkoły zawodowe                                                                                10.100,-

Zwiększenie planu dochodów w:

Ø       Zespole Szkół Rolniczych w związku z uzyskaniem wpływów za przeprowadzony kurs operatorów kombajnów zbożowych w wysokości 7.600,-

Ø       Zespole Szkół Ekonomicznych w związku z uzyskaniem wpływów za zorganizowany kurs języka angielskiego dla mieszkańców w wysokości 2.500,-

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją ww kursów.

 

Ponadto w planie finansowy wydatków dokonuje się następujących zmian:

1) w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 likwiduje się  rezerwę ogólną w kwocie 37.033,-.

2) Dokonuje się następujących zwiększeń:

Ø       planu finansowego Zespołu Szkół Zawodowych w rozdziale 80130 o kwotę 32.033,-w związku ze zwiększeniem kwoty przeznaczonej na realizację II etapu inwestycji pn. „ Modernizacja wymiennikowni c.o i c.w”,

Ø       planu dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w rozdziale 92120 o kwotę 5.000,-.  

 

3) przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w następujących jednostkach:

a)     Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

b)     Zespole Szkół Ekonomicznych,

c)     Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli,

d)     Liceum Ogólnokształcącym,

e)     Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

f)       Zespole Szkół Rolniczych,

g)     Powiatowym Urzędzie Pracy,

h)     Zarządzie Dróg Powiatowych,

i)        Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,

j)       Starostwie Powiatowym.

 

 

4) Dokonuje się zmiany w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały – „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności” w związku z przystąpieniem Powiatowego Urzędu Pracy do realizacji projektu w ramach Działania 1.3 SPO RZL 2004-2006 pn. „Ponowny start” oraz zwiększenia wartości realizowanego projektu w ramach działania 1.2 pn. „Aktywni – bliżej pracy”.

 

5) Dodatkowo dokonuje się przeniesienia środków między jednostkami w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów w ramach realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji uczniów z terenu Powiatu Średzkiego”.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5a

Załącznik nr 5b

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7a

Załącznik 7b

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez PFRON w roku 2007.
w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2008 r.
w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok".
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 roku
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004 - 2007".
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Zaniemyśl w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Środa Wlkp. w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Krzykosy w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Dominowo w powiecie średzkim.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013".
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Powiatu Średzkiego i kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 roku.
w sprawie powołania powiatowego rzecznika konsumentów.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
uchylająca uchwałę w sprawie sprawowania mecenatu nad zabytkami,wpisanymi do rejestru zabytków, znajdującymi się na terenie Powiatu Średzkiego,a nie będącymi własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo-Turystycznego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
w sprawie sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami i raportu z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych,dla których organem prowadzącym jest powiat średzki oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie uchwalenia programu pod nazwą "System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Średzkiego na lata 2007-2015".
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.
w sprawie wyrażenia woli współfinasowania budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za 2006 rok.
w sprawie wyrażenia woli realizowania projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności usług w zakresie diagnostyki nieinwazyjnej chorób sercowo - naczyniowych w SP ZOZ w Środzie Wlkp." w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia woli realizowania projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności usług w zakresie diagnostyki nieinwazyjnej chorób sercowo - naczyniowych w SP ZOZ w Środzie Wlkp.".
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym
zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Powiatowi Średzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/189/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 września 2005 roku w sprawie sprawowania mecenatu nad zabytkami, wpisanymi do rejestru zabytków ....
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Średzki prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych Gminie Nowe Miasto n/Wartą.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz innym osobom biorącym udział w jej pracach.
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.