Uchwały - 2007 rok

Uchwała Nr IX/60/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2007 roku

                                                                                    
                  
Uchwała Nr IX/60/2007
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 czerwca 2007 roku
 
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
 
     Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) art. 165, 173 ust. 1, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art.55 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.z 2007 r. Nr 14 poz 89) uchwala się co następuje:
 
         § 1. W uchwale Nr III/19/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok, zmienioną uchwałą Nr 17/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 stycznia 2007 roku, uchwałą Nr IV/32/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 r., uchwałą Nr 25/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 lutego 2007 r., uchwałą nr V/37/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 r., uchwałą Nr VI/41/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 12 kwietnia 2007 r., uchwałą Nr VII/46/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2007 r., uchwałą nr 53/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 maja 2007 r., uchwałą nr VIII/52/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 maja 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1. w § 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę                                                                                               531.655,-
do kwoty                                                                                       29.760.915,-
 
2. w § 2 ust. 1
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę                                                                                                 56.318,-
do kwoty                                                                                        4.545.908,-
 
3. w § 3
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę                                                                                               906.655,-
do kwoty                                                                                       33.120.009,-
 
4. w § 4 ust. 1
zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę                                                                                               906.655,-
do kwoty                                                                                       29.980.737,-
 
5. w § 4 ust. 1 pkt 1
zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
o kwotę                                                                                               450.870,-
do kwoty                                                                                      18.819.020,-
6. w § 4 ust. 1 pkt 2
zwiększa się wydatki realizowane z dotacji celowych
otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę                                                                                                  56.318,-
do kwoty                                                                                        4.545.908,-
 
7. w § 4 ust. 1 pkt 9
zwiększa się dotacje celowe przekazane dla powiatu
na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień
(umów) między jst
o kwotę                                                                                                      326,-      
do kwoty                                                                                             63.187,-   
 
8. w § 4 ust. 1 pkt 14
zwiększa się dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
o kwotę                                                                                                        78,-
do kwoty                                                                                             33.966,-
 
9. w § 4 ust. 1 dodaje się pkt 16 w brzmieniu:
"Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego
przez jednostkę samorządu terytorialnego
w wysokości                                                                                     160.000,-
zgodnie z załącznikiem nr 27".
 
10. § 5 otrzymuje brzmienie:
"Określa się :
1)    przychody w kwocie 4.553.853,-
2)    rozchody w kwocie 1.194.759,-
 
Deficyt budżetu w wysokości 3.359.094,- zostanie sfinansowany przychodami, zgodnie z załącznikiem nr 3."
 
11. W § 7 załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4,
 
12. W § 8 załącznik nr 18 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7.
 
13. W § 9 załącznik nr 19 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8.
 
14. § 11 otrzymuje brzmienie:
"Tworzy się rezerwy:
  1. rezerwę ogólną w kwocie 97.044,-
  2. rezerwę celową w kwocie 24.000,- z przeznaczeniem na:
a)    wydatki związane z realizacją umowy o partnerstwie pomiędzy Powiatem Średzkim a niemieckim miastem Hoyerswerda w kwocie 6.000,-
b)    nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 13.000,-
c)    stypendia dla uczniów w wysokości 5.000,-
 
 
 
15. w § 13
pkt 2) otrzymuje brzmienie:
" limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu na kwotę 2.984.094,-"
 
pkt 3) otrzymuje brzmienie:
"limit na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.194.759,-" 
 
§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 3, 6, 7a, 7b, 13, 18, 19, 23, 27 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9, 10 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.         
 
 
 
 
Przewodniczący Rady
/-/ Andrzej Gniotowski   
                                                                                                 
                                              
 
 
 
Uzasadnienie
do uchwały nr IX/60/2007
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 czerwca 2007 roku
 
1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 531.655,- w tym w rozdziałach:
60014 - Drogi publiczne powiatowe                                                    35.000,-
Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z gminy Środa Wlkp. w oparciu o uchwałę nr VII/93/2007 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 31 maja 2007 r. z przeznaczeniem na wykonanie remontu chodnika przy drodze powiatowej w ciągu ul. Hallera w m. Środa Wlkp. na długości 120 m, pomiędzy ulicami Poselską a Norwida.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się po stronie wydatków.
 
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami                          333.081,-
Powyższa kwota jest wynikiem zwiększenia o:
Ø    kwotę 274.488,- w związku ze sprzedażą nieruchomości stanowiących własność powiatu, położonych w Kijewie, oznaczonych jako działki nr 23/45, 23/46, 23/47, 23/44, 28/6, 28/7,
Ø    kwotę 36.100,- uzyskaną z tytułu odszkodowania wpłaconego przez ENEA za wejście na grunt stanowiący własność Powiatu,
Ø    kwotę 22.493,- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań (wraz z ustawowymi odsetkami) wynikających z decyzji Starosty Średzkiego z dnia 17 kwietnia 2007 r. na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa nieruchomości zajęte pod drogi publiczne. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak. FB.I-5.3011.293/07 z dnia 12 czerwca 2007 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się po stronie wydatków.
 
71097 - Gospodarstwa pomocnicze                                                          559,-
Zwiększenie planu dochodów w związku z wpłatą do budżetu połowy zysku za 2006 rok wypracowanego przez Gospodarstwo Pomocnicze - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                   33.825,-
Zwiększenie dochodów pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak. FB. I-7.3011-135/07 z dnia 19 kwietnia 2007 r. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań wynikających z "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" na zastąpienie funkcjonariusza PSP 1 pracownikiem korpusu służby cywilnej.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się po stronie wydatków.
 
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                 107.600,-
Powyższe zwiększenie w planie finansowym po stronie dochodów związane jest ze zwiększonymi wpływami do budżetu z tytułu opłaty komunikacyjnej za rejestrację pojazdów.
 
80130 - Szkoły zawodowe                                                                   11.754,-
Powyższe jest wynikiem zwiększenia w Zespole Szkół Rolniczych dochodów uzyskanych z:
a)    wpłat na paliwo do nauki jazdy w kwocie 7.956,-
b)    opłat za kurs prawa jazdy oraz wynajem autobusu szkolnego w kwocie 3.798,-
 
80197 - Gospodarstwa pomocnicze                                                       7.908,-
Zwiększenie planu dochodów w związku z wpłatą do budżetu połowy zysku za 2006 rok wypracowanego przez ZSR Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie.
 
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                     1.928,-
Zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskaniem wpływów od opiekuna prawnego za pobyt małoletniego dziecka w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie.
 
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 906.655,-
Dokonano zmian wydatków w następujących rozdziałach:
 
60014 - Drogi publiczne powiatowe                                                    35.000,-
Zwiększenie planu wydatków finansowanych z pomocy finansowej z gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na wykonanie remontu chodnika przy drodze powiatowej w ciągu ul. Hallera w m. Środa Wlkp. na długości 120 m, pomiędzy ulicami Poselską a Norwida.
 
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami                          22.493,-
Zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
 
75020- Starostwa powiatowe                                                          104.700,-
Powyższa kwota jest wynikiem zwiększenia o kwotę:
a)    100.000,- środków zaplanowanych w budżecie powiatu na wymianę okien w Starostwie Powiatowym. Kwota zwiększenia wynika z kosztorysu inwerstorskiego,
b)    4.700,- z przeznaczeniem na zainstalowanie agregatu prądotwórczego, budowę sieci zasilającej poszczególne pomieszczenia w budynku Starostwa w energię elektryczną oraz wykonanie niezbędnych prac w celu zlikwidowania problemów z komputerowym zasileniem energetycznym.
 
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                 33.825,-
Zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
 
75647 - Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych
                                                                                                           64.043,-
Zwiększenie planu po stronie wydatków dokonuje się z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do rejestracji pojazdów i innych, związanych z obsługą interesantów.
 
75818 - Rezerwy ogólne i celowe                                                        45.370,-
Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 45.370,-
80110 Gimnazja                                                                                  26.542,-
Powyższa kwota jest wynikiem zwiększenia w Zespole Szkół Rolniczych wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, celem zabezpieczenia środków na skutki podwyżek dla nauczycieli w roku budżetowym.
 
80111 Gimnazja specjalne                                                                  20.604,-
Powyższa kwota jest wynikiem zwiększenia w Zespole Szkół Rolniczych:
a)    o kwotę 16.806,- planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, celem zabezpieczenia środków na skutki podwyżek dla nauczycieli w roku budżetowym,
b)    o kwotę 3.798,- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.
 
80120 Licea ogólnokształcące                                                                      92.309,-
Powyższa kwota jest wynikiem zwiększenia wydatków zaplanowanych w budżecie na  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, celem zabezpieczenia środków na skutki podwyżek dla nauczycieli w roku budżetowym, w tym:
a)    w Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 74.335,-
b)    w Zespole Szkół Rolniczych o kwotę 17.974,-
 
80123 - Licea profilowane                                                                  55.242,-
Powyższa kwota jest wynikiem:
a)  zwiększenia wydatków zaplanowanych w budżecie  na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, celem zabezpieczenia środków na skutki podwyżek dla nauczycieli w roku budżetowym, w tym:
Ø    w Zespole Szkół Zawodowych o kwotę - 19.784,-
Ø    w Zespole Szkół Rolniczych o kwotę - 21.398,-
Ø    w Zespole Szkół Ekonomicznych w Łęknie o kwotę - 11.627,-
b) zwiększenia planu wydatków w Zespole Szkół Ekonomicznych o kwotę 2.433,- z przeznaczeniem na pokrycie bieżących zobowiązań.
 
80130 - Szkoły zawodowe                                                                 213.299,-
Powyższa kwota jest wynikiem zwiększenia:
a) wydatków zaplanowanych w budżecie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, celem zabezpieczenia środków na skutki podwyżek dla nauczycieli w roku budżetowym, w tym:
Ø    w Zespole Szkół Zawodowych o kwotę - 112.104,-
Ø    w Zespole Szkół Rolniczych o kwotę - 46.261,-
Ø    w Zespole Szkół Ekonomicznych w Łęknie o kwotę - 34.936,-
b) planu wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych o kwotę 12.042,- z przeznaczeniem na pokrycie bieżących zobowiązań,
c)    planu wydatków Zespołu Szkół Rolniczych o kwotę 7.956,- z przeznaczeniem na zakup paliwa do nauki jazdy oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów szkolnych.
 
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            - 13.776,-
Powyższe zmniejszenie jest wynikiem:
a) zmniejszenia w Starostwie Powiatowym o kwotę 20.000,- planu wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w celu dostosowania do faktycznych potrzeb,
b) zwiększenia w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 6.224,- planu wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, celem zabezpieczenia środków na skutki podwyżek dla nauczycieli w roku budżetowym.
 
80195 - Pozostała działalność                                                             - 1.000,-
Zmniejszenie w Starostwie Powiatowym wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych w celu dostosowania do faktycznych potrzeb.
 
85111 - Szpitale ogólne                                                                   160.000,-
Zwiększenie planu wydatków w związku z udzieleniem z budżetu dotacji podmiotowej dla SP ZOZ z przeznaczeniem na realizację programów:
a)    pn. "Program rehabilitacji chorych po udarze mózgu realizowany w SPZOZ w Środzie Wlkp." w wysokości 140.000,-
b)    pn. "Pielęgnacja i żywienie wcześniaków w szczególnie ważnym dla dziecka II półroczu życia" w wysokości 20.000,-
 
85201 -Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                      3.886,-
Powyższe  jest wynikiem:
a)    przeniesienia kwoty 326,- z rozdziału 85204 w celu zwiększenia planu dotacji celowych dla powiatu szamotulskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka w domu dziecka w Otorowie,
b)  zwiększenia o kwotę 3.560,- planu wydatków Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli celem zabezpieczenia środków na skutki podwyżek dla nauczycieli w roku budżetowym.
 
85204 - Rodziny zastępcze                                                                     -404,-
Powyższe zmniejszenie jest wynikiem przeniesienia do rozdziałów:
a)    85201 kwoty 326,-
b)    85311 kwoty 78,-
 
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                  78,-
Zwiększenie jest wynikiem przeniesienia z rozdziału 85204 w celu zwiększenia planu dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zwiększenie środków na pokrycie kosztów rehabilitacji dwóch mieszkańców powiatu średzkiego, którzy są uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej na terenie powiatu wrzesińskiego.
 
85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne                                                                               16.426,-
Zwiększenie planu wydatków Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, celem zabezpieczenia środków na skutki podwyżek dla nauczycieli w roku budżetowym.
 
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego                                    12.553,-
Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo Turystycznego zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, celem zabezpieczenia środków na skutki podwyżek dla nauczycieli w roku budżetowym.
 
85410 - Internaty i bursy szkolne                                                       17.355,-
Powyższe jest wynikiem:
a) zwiększenia wydatków zaplanowanych w budżecie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, celem zabezpieczenia środków na skutki podwyżek dla nauczycieli w roku budżetowym,  w tym:
Ø    w Zespole Szkół Ekonomicznych o kwotę - 6.483,-
Ø    w Zespole Szkół Rolniczych o kwotę - 4.857,-
b) zwiększenia wydatków bieżących w Zespole Szkół Ekonomicznych o kwotę 5.525,- z przeznaczeniem na pokrycie bieżących zobowiązań,
c) przeniesienia w Zespole Szkół Rolniczych kwoty 490,- z rozdziału 85446.
 
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                    - 490,-
Zmniejszenie jest wynikiem przeniesienia do rozdziału 85410.
 
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                          - 1.400,-
W związku z powstałymi oszczędnościami dokonuje się w Starostwie Powiatowym zmniejszenia planu finansowego wydatków zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z pobytem delegacji sportowców z Hoyerswerdy.
 
3. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami w następujących jednostkach:
a)    Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
b)    Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
c)    Zespole Szkół Rolniczych,
d)    Powiatowym Urzędzie Pracy,
e)    Liceum Ogólnokształcącym,
f)    Starostwie Powiatowym.
 
4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 - "Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru, z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na 2007 rok" w związku zwiększeniem przychodów pochodzących z:
a)    spłaty raty pożyczki udzielonej ze środków publicznych SP ZOZ w Środzie Wlkp. w kwocie 25.000,-,
b)    wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 350.000,-
 
5. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały - " Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w związku ze zmianą w zakresie wydatków na realizację projektu pn. "Zaginiony świat. Losy Polaków i Czechów z gwiazdą Dawida".
 
6. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały - "Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych w 2006 roku" . Zmiany dotyczą zwiększenia w ZSR Gospodarstwie Pomocniczym w Kijewie przychodów o kwotę 15.900,-w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczone uprawy oraz wpływem płatności uzupełniających do gruntów.
O tę samą kwotę zwiększa się wydatki bieżące.
 
7. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały - "Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.". W planie finansowym wydatków dokonuje się przeniesień między paragrafami. Ponadto wprowadzono nowe zadanie - Dofinansowanie druku broszury pn. "Historia powstania i działalność Koła Pszczelarzy w Środzie Wlkp. w latach 1872-2006".     
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez PFRON w roku 2007.
w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2008 r.
w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok".
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 roku
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004 - 2007".
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Zaniemyśl w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Środa Wlkp. w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Krzykosy w powiecie średzkim.
w sprawie propozycji pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Dominowo w powiecie średzkim.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013".
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Powiatu Średzkiego i kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 roku.
w sprawie powołania powiatowego rzecznika konsumentów.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
uchylająca uchwałę w sprawie sprawowania mecenatu nad zabytkami,wpisanymi do rejestru zabytków, znajdującymi się na terenie Powiatu Średzkiego,a nie będącymi własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo-Turystycznego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
w sprawie sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami i raportu z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych,dla których organem prowadzącym jest powiat średzki oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie uchwalenia programu pod nazwą "System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Średzkiego na lata 2007-2015".
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.
w sprawie wyrażenia woli współfinasowania budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Średzkiego za 2006 rok.
w sprawie wyrażenia woli realizowania projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności usług w zakresie diagnostyki nieinwazyjnej chorób sercowo - naczyniowych w SP ZOZ w Środzie Wlkp." w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia woli realizowania projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności usług w zakresie diagnostyki nieinwazyjnej chorób sercowo - naczyniowych w SP ZOZ w Środzie Wlkp.".
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym
zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2007 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Powiatowi Średzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/189/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 września 2005 roku w sprawie sprawowania mecenatu nad zabytkami, wpisanymi do rejestru zabytków ....
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Średzki prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych Gminie Nowe Miasto n/Wartą.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz innym osobom biorącym udział w jej pracach.
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.