Uchwały - 2008 rok

Uchwała Nr XVI/102/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2008 r.

                                                                     

Uchwała Nr XVI/102/2008
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 marca 2008 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.

     Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) art. 165, 173 ust. 1, 175 ust. 1, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się co następuje:

         § 1. W uchwale nr XII/80/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok, zmienioną uchwałą nr 146/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 05 marca 2008 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę                  1.019.542,-
do kwoty                  31.043.381,-        

2. w § 2 ust. 1
zwiększa się dochody bieżące
o kwotę                914.542,-
do kwoty              30.488.381,-

3. w § 2 ust. 1 pkt 1)
zwiększa się dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę                 79.000,-
do kwoty             5.097.700,-

4. w § 2 ust. 1 pkt 4)
zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
o kwotę                  2.824,-
do kwoty                  96.797,-

5. w § 2 ust. 2
zwiększa się dochody majątkowe
o kwotę                   105.000,-
do kwoty                      555.000,-

6.w § 3
zmniejsza się wydatki budżetu powiatu
o kwotę                  420.278,-
do kwoty                33.382.399,-                                                                                                                   

7. w § 4 ust. 1
zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę                      864.722,-
do kwoty                    30.717.840,-                                                                                  

8. w § 4 ust. 1 pkt 1)
zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
o kwotę                     399.256,-
do kwoty                  20.689.594,-                                                                                          

9. w § 4 ust. 1 pkt 2)
zwiększa się wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę                    79.000,-
do kwoty                 5.097.700,-                                                                                                                          

10. w § 4 ust. 1 pkt 5)
zmniejsza się wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
o kwotę                    2.824,-
do kwoty                     96.797,-

11. w § 4 ust. 1 pkt 11)
zwiększa się dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
o kwotę                       3.794,-
do kwoty                        74.550,-

12. w § 4 ust 2.
zmniejsza się wydatki majątkowe
o kwotę                      1.285.000,-
do kwoty                          2.664.559,-

13. w § 4 ust. 2 pkt 1)
zmniejsza się wydatki inwestycyjne
o kwotę                      1.285.000,-
do kwoty                           2.318.559,-

Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4.

14. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Uchwala się:
1)     przychody w kwocie 3.583.861,-
2)     rozchody w kwocie 1.244.843,-

Deficyt budżetu w wysokości 2.339.018,- zostanie sfinansowany przychodami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

15. w § 6 załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5.

16. w § 7 załącznik nr 18 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9.

17. w § 8 załącznik nr 19 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10.

18. w § 9 załącznik nr 20 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 11.

19. § 10 otrzymuje brzmienie:
„ W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 791.206,- w tym:

 1. rezerwę ogólną w kwocie 65.259,-
 2. rezerwę celową w kwocie 525.947,- z przeznaczeniem na:
  a) nieprzewidziane wydatki związane z oświatą  w wysokości 491.417,-
  b) nagrody Starosty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 18.800,-
  c)  stypendia dla uczniów w wysokości 5.000,-
  d) nagrody dla uczniów przyznawane przez radnych w wysokości 2.730,-
  e) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym  w wysokości 5.000,-
  f)  przeprowadzenie szkolenia obronnego w wysokości 3.000,- 
 3.  rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na pomoc finansową na realizację inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą" w kwocie 200.000,-

20. w § 12 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu na kwotę 2.339.018,-".

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 10a, 10b, 15, 18, 19, 20 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 7a, 7b, 8, 9, 10, 11 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ mgr Andrzej Gniotowski

Załączniki do uchwały:

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVI/102/2008 r.
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 marca 2008 r.

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.019.542,- w tym w rozdziałach:

60014 Drogi publiczne powiatowe        105.000,-

Zwiększenia planu dochodów dokonano w oparciu o uchwałę NR XVII/85/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 26 marca 2008 r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej na 3677P Witowo - Orzechowo na odcinku od drogi krajowej na 11 do Witowa". Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami              90.903,-

Powyższa kwota jest wynikiem zwiększenia o:

 • dotację celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 79.000,-. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma znak. FB. I-4.3010-3/08 z dnia 22 lutego 2008 r. Wojewody Wielkopolskiego - ze wskazaniem wykorzystania na zadania związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa.

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków,

 • kwotę 4.278,- w związku z decyzją Zarządu Powiatu Średzkiego znak. GN.70023-1/07 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych prawa trwałego zarządu części nieruchomości zabudowanej, położonej  przy ul. Libelta 2 w Środzie Wlkp.,
 • kwotę 7.625,- w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego, informującym o zwiększeniu planu dochodów na 2008 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zachodzi konieczność wprowadzenia do  budżetu powiatu 25% dochodów, które stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego      491.417,-

Zwiększenie dochodów budżetu powiatu w wyniku ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej dokonano na podstawie pisma znak. ST4/4820/69/08 Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2008 r.

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów             1.956,-

Zwiększenie dochodów budżetu powiatu w wyniku ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej dokonano na podstawie pisma znak. ST4/4820/69/08 Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2008 r.

80120 Licea ogólnokształcące        2.290,-

Zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskaniem przez Liceum Ogólnokształcące  wpływów:

 • od Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego z Krakowa w kwocie 1.500,- z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla ucznia jako kontynuacja stypendium przyznanego w 2007 r.,
 • za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych - 790,-

80148 Stołówki szkolne       43.119,-

W związku ze zmianą od 01 stycznia br. klasyfikacji budżetowej dotyczącej ujmowania w planie dochodów wpływów z tytułu wynajmu stołówki oraz z tytułu opłat za korzystanie z posiłków na stołówce szkolnej, zachodzi konieczność przeniesienia dochodów z rozdziału 85410.

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób  niepełnosprawnych       2.824,-

Zmniejszenie planu dochodów finansowanych z dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, zaplanowanych dotychczas w budżecie na pokrycie kosztów uczestnictwa dwóch mieszkańców powiatu poznańskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej, prowadzonej na terenie Powiatu Średzkiego. 

Odpowiedniego zmniejszenia dokonuje się również po stronie wydatków.

85322 Fundusz Pracy    330.800,-

Zwiększenie dochodów o środki otrzymane przez powiat z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Środki wprowadzono na podstawie pisma znak DF. I. - 4021-01-AK/08 z dnia 7.02.2008 r. otrzymanego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków.

85410 Internaty i bursy szkolne          - 43.119,-

Zmniejszenie dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, w celu  przeniesienia do rozdziału 80148.

 

 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 420.278,- w następujących rozdziałach:

60014 - Drogi publiczne powiatowe              105.000,-

Zwiększenia wydatków dokonuje się w związku ze zwiększeniem dochodów o środki pochodzące z pomocy finansowej otrzymanej z gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3677P Witowo - Orzechowo na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Witowa." 

Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 100.000,- oraz zwiększenia wydatków majątkowych (§ 6050) z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.

W związku z powyższym dokonuje się zmian w załączniku nr 4.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami            79.000,-

Zwiększenie planu wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

75020 - Starostwa powiatowe         50.180,-

Zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością wypłaty odprawy rentowej dla p. Juliana Kempy.

75818 - Rezerwy ogólne i celowe            406.066,-

Ustala się wysokość rezerw ogólnej i celowej, w tym:

 • rezerwy ogólnej na kwotę 65.259,- (uprzednio - 150.610 zł),
 • rezerwy celowej na kwotę 525.947,-

Zmiana wysokości rezerwy celowej dotyczy utworzenia rezerwy na „nieprzewidziane wydatki związane z oświatą" w kwocie 491.417,-

80120 - Licea ogólnokształcące           1.500,-

Zwiększenie planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego w związku z otrzymaniem od Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego z Krakowa środków z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla ucznia liceum.                                             

80123 - Licea profilowane                - 696,-

Zmniejszenie jest wynikiem dokonania przeniesień:
- w Zespole Szkół Ekonomicznych kwoty 896,- do rozdziału 80148,
- w Zespole Szkół Zawodowych kwoty 200 z rozdziału 80130.

80130 - Szkoły zawodowe               - 8.369,-

Powyższe zmniejszenie jest wynikiem dokonania przeniesień w:
- Zespole Szkół Ekonomicznych kwoty 8.169,- do rozdziału 80148,
- w Zespole Szkół Zawodowych kwoty 200 do rozdziału 80123.

80148 - Stołówki szkolne              106.477,-

Powyższe zwiększenie jest wynikiem przeniesień z rozdziałów 80123, 80130 i 85410  w Zespole Szkół Ekonomicznych.

85111 - Szpitale ogólne             - 1.490.000,-

Zmniejszenie planu wydatków w związku z wycofaniem z realizacji zadania  pn. „Poprawa jakości i dostępności usług w zakresie diagnostyki nieinwazyjnej chorób sercowo - naczyniowych w SPZOZ w Środzie Wlkp.". Złożony projekt na realizację przedmiotowego zadania, nie otrzymał dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach priorytetu V - Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem.

W związku z powyższym, dokonuje się zmian w załączniku nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

85204 - Rodziny zastępcze             93.382,-

Zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych o kwotę 100.000,- oraz zmniejszenie o kwotę 6.618,- w celu przeniesienia do rozdziału 85311.

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych    3.794,-

Powyższa kwota jest wynikiem:

 • zmniejszenia o kwotę 2.824,- w związku ze zmniejszeniem w planie dochodów o dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.,
 • przeniesienia kwoty 6.618,- z rozdziału 85204 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Powiatu Średzkiego, zgodnie z art. 35 a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

85333 - Powiatowe urzędy pracy               330.800,-

Zwiększenie planu wydatków o środki otrzymane przez powiat z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

85410 -Internaty i bursy szkolne               - 97.412,-

Powyższe zmniejszenie jest wynikiem przeniesienia środków do rozdziału 80148 w Zespole Szkół Ekonomicznych.

 

         3. Oprócz wyżej wymienionych zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w następujących jednostkach:
- Zespole Szkół Ekonomicznych,
- Zespole Szkół Rolniczych,
- Powiatowym Urzędzie Pracy,
- Zarządzie Dróg Powiatowych,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej,
- Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli,
- Zespole Szkół Zawodowych,
- Liceum Ogólnokształcącym,
- Starostwie Powiatowym.

        4. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 3 - „Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru, z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na 2008 r." w związku ze zmniejszeniem przychodów z zaciągniętych pożyczek  i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.439.820,-.

          5. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały -„Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne" w związku z koniecznością uwzględnia zapisów Planu Rozwoju Lokalnego, uchwalonego w miesiącu styczniu br.

          6. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały - „Plan przychodów i wydatków Gospodarstw Pomocniczych na 2008 r." w tym:

 • w planie ZSR Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie dokonuje się zwiększenia stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 13.112,-. O tę samą kwotę zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku,
 • w planie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dokonuje się zmniejszenia o kwotę 96,- stanu środków obrotowych na początek roku. Ponadto, dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu świadczonych usług o kwotę 40.000,-. O tę samą kwotę zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących.

Zmniejsza się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 96,-

       7. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały - „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok", które podyktowane są wyższym stanem funduszu na początek roku, wynikającym z zamknięcia roku 2007.  W związku powyższym zwiększa się stan funduszu na początek roku o kwotę 53.760,- do kwoty 64.883,-. Ponadto zwiększa się wydatki o kwotę 58.600,-  w tym:

 • dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych dla SP ZOZ w Środzie Wlkp. z przeznaczeniem na utylizację odpadów medycznych - 20.000,-
 • dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych dla SP ZOZ w Środzie Wlkp., z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzenia chłodniczego w magazynie odpadów medycznych w kwocie 7.500,- oraz na zakup i montaż pieca gazowego w kwocie 30.000,-
 • na zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 1.100,-

Stan funduszu na koniec roku zostaje zmniejszony o kwotę 4.840,- do kwoty 4.283,-.

         8. Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały - „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok", które podyktowane są wyższym stanem funduszu na początek roku aniżeli zakładano. W związku z powyższym zwiększa się stan funduszu na początek roku o kwotę 66.711,- do kwoty 83.630,-.

Ponadto, zwiększa się:

 • wydatki bieżące o kwotę 51.500,- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności,
 • wydatki inwestycyjne o kwotę 21.500,-z przeznaczeniem na zakup wyposażenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w urządzenia i oprzyrządowanie niezbędne do prowadzenia zasobu.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej , Zawodowej i Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2020.
w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej pn. "Aktywna Rodzina" na lata 2009-2013.
w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pn.,, Aktywni w środowisku" na lata 2009-2013.
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009 - 2020.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko w m. Sulęcinek" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3678P Klęka - Żerków" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XX/132/2008 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie powierzenia Gminie Zaniemyśl prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie przekształcenia Szpitala w Śremie, w wyniku którego nastąpi likwidacja Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości przeznaczonej pod drogę na rzecz Gminy Środa Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok".
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez PFRON w roku 2008.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie powierzenia Gminie Zaniemyśl prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008.
w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Łęknie.
w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i włączenia go do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Bądź przedsiębiorczy - osiągniesz sukces - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej, w ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości".
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i internatów funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie ustanowienia pełnomocnika Powiatu Średzkiego do dokonywania wpisów do księgi rejestrowej instytucji kultury.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego Rady Powiatu Średzkiego w związku z wygaśnięciem mandatu.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Średzkiego.
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl - Czarnotki" przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2008 r.
w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2011" i „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2011".
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2008 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Powiatowi Średzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Średzkim, (województwo wielkopolskie, Polska) a Kantonem la Capelle (region Pikardia, Francja).
w sprawie zamiaru likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Powiat Średzki projektu „WSPÓLNY JĘZYK - LEPSZE PERSPEKTYWY - szkolenie językowe dla pracujących mieszkańców powiatu średzkiego".
w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2015"
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń, usytuowanych w budynku położonym w Środzie Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 1, na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń, usytuowanych w budynku położonym w Środzie Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 1, na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.