Uchwały - 2008 rok

Uchwała Nr XVI/105/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2008 r.

 

UCHWAŁA  NR XVI/105/2008
Rady Powiatu Średzkiego 
z dnia 28 marca 2008 roku

w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2011" i „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2011"

         Na podstawie art.17 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), art. 14 ust.1, ust.2, ust.3, ust.5, ust.6, ust.7, ust.8,ust.12a i ust.14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami), art.4 ust. 1 pkt 12, pkt 13 i pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2011", stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i „Aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2011", stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
/-/mgr Andrzej Gniotowski

Załączniki do uchwały:

  • Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2011 - do pobrania (plik pdf)
  • Aktualizacj Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2011 - do pobrania (plik pdf)

 

UZASADNIENIE
do Uchwały  Nr XVI/105/2008
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 marca 2008 roku

w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2011" i „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2011"

Rada Powiatu Średzkiego uchwaliła Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami, Uchwałą Nr XI/59/2003 z dnia 30.12.2003 r. 

Plany gospodarki odpadami i programy ochrony środowiska podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. Wykonując ustawowy obowiązek, zarząd Powiatu Średzkiego sporządził projekty „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2011" i „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2011".

Niniejszą uchwałę przygotowano po uzyskaniu opinii właściwych organów wskazanych w ustawie Prawo ochrony środowiska i ustawie o odpadach: 

  • pismo Burmistrza Miasta Środa Wlkp. znak: RiOŚ-7060/124/2007/2008  z dnia 23.01.2008 r.,
  • pismo Wójta Gminy Dominowo, znak: UG-76/56/07/08 z dnia 22.01.2008 r.,
  • pismo Wójta Gminy Krzykosy, znak: UG 7610/04/08 z dnia 24.01.2008 r.,
  • pismo Wójta Gminy Nowe Miasto n. Wartą, znak: OS-7645/1/2008 z dnia 31.01.2008 r.,
  • pismo Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, znak: ZZH-533/61/199/08 z dnia 28.01.2008 r.,
  • postanowienie Zarządu Województwa Wielkopolskiego, znak: DSR.III.7617-1/2008 z dnia 14.02.2008 r.,
  • postanowienie Zarządu Województwa Wielkopolskiego, znak: DSR.III.7617-2/2008 z dnia 14.02.2008 r.

Uwagi zgłoszone przez w/w jednostki, zostały uwzględnione w treści wersji ostatecznej w/w opracowań.

„Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2011" i „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2011" odpowiadają wymogom stawianym tego typu opracowaniom, wynikającym z ustawowych zapisów. Na podstawie aktualnego stanu środowiska i szczegółowej analizy stanu gospodarki odpadami, określone zostały m.innymi cele i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

Wyznaczone cele i kierunki działań, jakie należy podjąć w zakresie ochrony środowiska, przedstawione zostały w harmonogramie krótkoterminowym na lata 2008-2011 i długoterminowym na lata 2012-2015. Sporządzone opracowania są zgodne z programami i planami wyższego szczebla i polityką ekologiczną państwa.

Uchwalone w takim kształcie „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2011" i „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2011", będą dokumentami strategicznymi, wykorzystywanymi przez samorząd Powiatu Średzkiego, jako instrument zarządzania środowiskiem.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej , Zawodowej i Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2020.
w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej pn. "Aktywna Rodzina" na lata 2009-2013.
w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pn.,, Aktywni w środowisku" na lata 2009-2013.
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009 - 2020.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko w m. Sulęcinek" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3678P Klęka - Żerków" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XX/132/2008 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie powierzenia Gminie Zaniemyśl prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie przekształcenia Szpitala w Śremie, w wyniku którego nastąpi likwidacja Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości przeznaczonej pod drogę na rzecz Gminy Środa Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok".
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez PFRON w roku 2008.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie powierzenia Gminie Zaniemyśl prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008.
w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Łęknie.
w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i włączenia go do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Bądź przedsiębiorczy - osiągniesz sukces - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej, w ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości".
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i internatów funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie ustanowienia pełnomocnika Powiatu Średzkiego do dokonywania wpisów do księgi rejestrowej instytucji kultury.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego Rady Powiatu Średzkiego w związku z wygaśnięciem mandatu.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Średzkiego.
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl - Czarnotki" przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2008 r.
w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2011" i „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2011".
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2008 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Powiatowi Średzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Średzkim, (województwo wielkopolskie, Polska) a Kantonem la Capelle (region Pikardia, Francja).
w sprawie zamiaru likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Powiat Średzki projektu „WSPÓLNY JĘZYK - LEPSZE PERSPEKTYWY - szkolenie językowe dla pracujących mieszkańców powiatu średzkiego".
w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2015"
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń, usytuowanych w budynku położonym w Środzie Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 1, na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń, usytuowanych w budynku położonym w Środzie Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 1, na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.