Uchwały - 2008 rok

Uchwała Nr XVI/106/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2008 r.

 

UCHWAŁA NR XVI/106/2008
Rady Powiatu Średzkiego 
z dnia 28 marca 2008 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Środzie Wlkp. na 2008 r.

         Na podstawie art. 420 w związku z art. 401 ust. 1, ust.14, art.402 ust. 1i ust. 6, art.403, art.404, art.405, art.406 ust. 1 pkt.1-11, art.407 i art.408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U.  z 2008 r. Nr 25, poz. 150), art.4 ust. 1 pkt 12, pkt 13 i art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity- Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/86/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia  11 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2008 r., wprowadza się zmiany w zakresie dotyczącym Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2008 r. - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
/-/mgr Andrzej Gniotowski

 

Załącznik do uchwały (plik pdf).

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVI/106/2008
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 marca 2008 roku

zmieniającej uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Środzie Wlkp. na 2008 r.

            Zmiany w aktualnie obowiązującym zestawieniu przychodów i wydatków, proponowane do przyjęcia w niniejszej uchwale dotyczą dodatkowych zadań, które ze względu na celowość wydatkowania mogą być zrealizowane ze środków funduszu.

Wprowadzenie dodatkowych zadań jest możliwe po wykonaniu sprawozdania z gospodarowania PFOŚiGW za 2007 r. i szczegółowym określeniu stanu środków na koniec 2007 r.  Proponuje się przyjęcie do realizacji dodatkowo następujących zadań:

 • Utylizacja odpadów medycznych, wnioskodawca - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., kwota - 20 000 zł,
 • Zakup i montaż urządzenia chłodniczego w magazynie odpadów medycznych, wnioskodawca - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., kwota - 7 500 zł,
 • Zakup i montaż pieca gazowego, wnioskodawca - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., kwota - 30 000 zł.

Ponadto zmienia się nazwę zadania:

„Wyposażenie PCEE w materiały edukacyjne: książki, prasę" na

„Wyposażenie PCEE w materiały edukacyjne: książki, prasę, programy komputerowe, płyty CD i inne",

ze względu na konieczność ujęcia w tym zadaniu opłaty abonamentowej za program komputerowy dotyczący ochrony środowiska.

Program ten został zakupiony w 2007 r. Opłata abonamentowa nie była ujęta w planie funduszu na 2008 r. z uwagi na to, iż na etapie przygotowywania planu funduszu w ubiegłym roku nie była znana ostateczna kwota w/w abonamentu.              

Poniżej przedstawiono uzasadnienie merytoryczne dodatkowych zadań przewidzianych po stronie wydatków PFOŚiGW:

1.      Utylizacja odpadów medycznych - SP ZOZ Środa Wlkp.

 • Kontynuacja zadania realizowanego w 2006 r. i 2007 r. ze środków PFOŚiGW, w ramach którego realizowany jest odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w  SP ZOZ w Środzie Wlkp., przez specjalistyczną firmę.
 • Zdanie zgodne z celami wydatkowania powiatowych funduszy ochrony środowiska, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.406 ust.1 pkt 6 (przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi).
 • Efekt ekologiczny - Prowadzenie właściwych zasad gospodarowania odpadami, poprzez ograniczanie ilości odpadów oraz przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powierzchni ziemi.

 

2.      Zakup i montaż urządzenia chłodniczego w magazynie odpadów medycznych  - SP ZOZ Środa Wlkp.

 • Zakup i montaż urządzenia chłodniczego jest niezbędny w magazynie odpadów medycznych. Magazyn ten, zgodnie z wymogami dotyczącymi prawidłowego postępowania z odpadami medycznymi, powinien posiadać temperaturę nie przekraczającą 10oC.
 • Zdanie zgodne z celami wydatkowania powiatowych funduszy ochrony środowiska, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.406 ust.1 pkt 6 (przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi).
 • Efekt ekologiczny - Prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami medycznymi.

3.      Zakup i montaż pieca gazowego - SP ZOZ Środa Wlkp.

 • Piec gazowy o mocy 90 kW będzie przeznaczony na potrzeby klimatyzacji na bloku operacyjnym oraz na wspomaganie instalacji centralnego ogrzewania.
 • Zadanie zgodne z celami wydatkowania powiatowych funduszy ochrony środowiska, określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska - art.406 ust.1 pkt 7 (przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza).
 • Efekt ekologiczny - W wyniku zamontowania pieca gazowego nastąpi znaczne ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów (tlenki azotu, tlenki węgla, dwutlenek siarki), które wprowadzane są obecnie przez kotłownię miałową.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej , Zawodowej i Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2020.
w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej pn. "Aktywna Rodzina" na lata 2009-2013.
w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pn.,, Aktywni w środowisku" na lata 2009-2013.
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009 - 2020.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko w m. Sulęcinek" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3678P Klęka - Żerków" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XX/132/2008 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie powierzenia Gminie Zaniemyśl prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie przekształcenia Szpitala w Śremie, w wyniku którego nastąpi likwidacja Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości przeznaczonej pod drogę na rzecz Gminy Środa Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok".
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez PFRON w roku 2008.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie powierzenia Gminie Zaniemyśl prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008.
w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Łęknie.
w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i włączenia go do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Bądź przedsiębiorczy - osiągniesz sukces - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej, w ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości".
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i internatów funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie ustanowienia pełnomocnika Powiatu Średzkiego do dokonywania wpisów do księgi rejestrowej instytucji kultury.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego Rady Powiatu Średzkiego w związku z wygaśnięciem mandatu.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Średzkiego.
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl - Czarnotki" przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2008 r.
w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2011" i „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2011".
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2008 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Powiatowi Średzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Średzkim, (województwo wielkopolskie, Polska) a Kantonem la Capelle (region Pikardia, Francja).
w sprawie zamiaru likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Powiat Średzki projektu „WSPÓLNY JĘZYK - LEPSZE PERSPEKTYWY - szkolenie językowe dla pracujących mieszkańców powiatu średzkiego".
w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2015"
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń, usytuowanych w budynku położonym w Środzie Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 1, na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń, usytuowanych w budynku położonym w Środzie Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 1, na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.