Uchwały - 2008 rok

Uchwała Nr XVIII/119/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2008 r.

 

Uchwała Nr XVIII/119/2008
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 24 czerwca 2008 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.

     Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się co następuje:

         § 1. W uchwale nr XII/80/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok, zmienioną uchwałą nr 146/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 05 marca 2008 roku, uchwałą  nr XVI/102/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2008 r., uchwałą  nr XVII/115/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2008 r., uchwałą nr 176/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 03 czerwca 2008 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu

o kwotę                                                                    321.896,-
do kwoty                                                                                       31.527.174,-      

2. w § 2 ust. 1 zwiększa się dochody bieżące

o kwotę                                                                   264.296,- 
o kwoty                                                                                         30.814.574,-

3. w § 2 ust 1 pkt 2) zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

o kwotę                                                                      2.159,-
do kwoty                                                                                           1.841,-

4. w § 2 ust 1 pkt 4) zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

o kwotę                                                                       6.758,-
do kwoty                                                                                            90.039,-

5. w § 2 ust. 2 zwiększa się dochody majątkowe

o kwotę                                                                        57.600,-
do kwoty                                                                                           712.600,-

6. w § 2 ust 2 pkt 2) zwiększa się dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

o kwotę                                                                       10.000,-
do kwoty                                                                                           110.000,-

7.w § 3 zwiększa się wydatki budżetu powiatu

o kwotę                                                                     1.021.896,-
do kwoty                                                                                       34.566.192,-

8. w § 4 ust. 1 zwiększa się wydatki bieżące

o kwotę                                                                     1.001.896,-
do kwoty                                                                                       31.781.633,-                                                                            

9. w § 4 ust. 1 pkt 1) zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

o kwotę                                                                    998.343,-  
do kwoty                                                                                       21.738.125,-

10. w § 4 ust 1 pkt 3) zmniejsza się wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

o kwotę                                                                         2.159,-
do kwoty                                                                                               1.841,-

11. w § 4 ust 1 pkt 5) zmniejsza się wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

o kwotę                                                                         6.758,-
do kwoty                                                                                            90.039,-

12. w § 4 ust 1 pkt 7) zwiększa się dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

o kwotę                                                                          5.455,-
do kwoty                                                                                           243.295,-

13. w § 4 ust 1 pkt 8) zwiększa się dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

o kwotę                                                                          9.612,-
do kwoty                                                                                             73.072,-

14. w § 4 ust 1 pkt 10) zwiększa się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

o kwotę                                                                        40.680,-
do kwoty                                                                                           538.968,-

15. w § 4 ust 1 pkt 11) zwiększa się dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

o kwotę                                                                            418,-
do kwoty                                                                                             74.968,-

16. w § 4 ust 2 zwiększa się wydatki majątkowe

o kwotę                                                                        20.000,-
do kwoty                                                                                        2.784.559,-

17. w § 4 ust 2 pkt 2) zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne

o kwotę                                                                        10.000,-
do kwoty                                                                                           256.000,-

18. w § 4 ust. 2 pkt 5) zwiększa się wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

o kwotę                                                                        10.000,-
do kwoty                                                                                           110.000,-

19. w § 4 ust 2 dodaje się pkt 6) w brzmieniu: „dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w wysokości 10.000,-zgodnie z załącznikiem nr 23".

20. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Uchwala się :

 •  przychody w kwocie 4.283.861,-
 •  rozchody w kwocie 1.244.843,-

Deficyt budżetu w wysokości 3.039.018,- zostanie sfinansowany przychodami, zgodnie z załącznikiem nr 3".

21. w § 7 załącznik nr 18 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 12.

22. w § 8 załącznik nr 19 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 13.

23. § 10 otrzymuje brzmienie:

„ W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 388.806,- w tym:

 1. rezerwę ogólną w kwocie 65.259,-
 2. rezerwę celową w kwocie 123.547,- z przeznaczeniem na:
 • nieprzewidziane wydatki związane z oświatą w wysokości 91.417,-
 • nagrody Starosty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 18.800,-
 • stypendia dla uczniów w wysokości 5.000,-
 • nagrody dla uczniów przyznawane przez radnych w wysokości 330,-
 • wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 5.000,-
 • przeprowadzenie szkolenia obronnego w wysokości 3.000,-
 1. rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na pomoc finansową na realizację inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą" w kwocie 200.000,-"

24. w § 12 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu na kwotę 3.039.018,-".

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 3, 4, 6b, 7a, 7b, 10a, 10b, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 22a, 22b, 23 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5a, 6a, 6b, 7a, 7b, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14a, 14b, 15 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Andrzej Gniotowski
Przewodnioczący Rady  

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVIII/119/2008 r.
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 24 czerwca 2008 r.

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 321.896,- w tym w  rozdziałach:

60014 Drogi publiczne powiatowe                                                   112.570,-

Powyższe jest wynikiem zwiększenia dochodów w związku z:

 • otrzymaniem pomocy finansowej od gminy Krzykosy w kwocie 100.000,- z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „remont drogi powiatowej nr 3676P - ulica Klonowa w Sulęcinku". Środki wprowadzono do budżetu powiatu w oparciu o uchwałę nr XIX/99/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 maja 2008 r.

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków.

 • uzyskaniem przez Zarząd Dróg Powiatowych wpływów z tytułu:
 • sprzedaży drewna powstałego w wyniku wycinki drzew przy drogach powiatowych w kwocie 7.670,-
 • odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w kwocie 4.900,-

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                        49.775,-

Powyższe zwiększenie jest wynikiem:

 • uzyskania nieplanowanych dochodów z mienia, w związku ze sprzedażą lokali będących własnością powiatu w kwocie 47.600,-
 • uzyskania odszkodowania za wejście na grunt stanowiący własność powiatu w kwocie 2.100,-
 • ponownego przeliczenia dochodów powiatu uzyskiwanych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Zwiększa się przedmiotowe dochody o kwotę 75,-

Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym.

75020 Starostwa Powiatowe                                                                 3.603,-

Zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskaniem wpływów wynikających z ostatecznego rozliczenia przez zarządcę nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury, stanowiącej własność powiatu.

75045 Komisje poborowe                                                                     -2.159,-

Zmniejszenie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak. FB. I-4.3011-234/08 z dnia 18 czerwca br.

Odpowiedniego zmniejszenia dokonuje się również po stronie wydatków.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                   10.000,-

Zwiększenie planu dochodów o środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z gminy Nowe Miasto nad Wartą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Środki wprowadzono do budżetu w oparciu o uchwałę nr XVII/116/2008 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 18 czerwca 2008 r., z przeznaczeniem na zakup samochodu GCBA 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                     69.675,-

Zwiększenie dochodów w związku z uzyskaniem wyższych aniżeli planowano wpływów:

 • za zajęcie pasa drogowego, pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych - 20.310,-
 • z tytułu opłaty komunikacyjnej, pobieranej przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego - 49.365,-

80120 Licea ogólnokształcące                                                                      15.000,-

Zwiększenie planu dochodów na podstawie wniosku Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp. w związku z uzyskaniem wyższych aniżeli przewidywano wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

80130 Szkoły zawodowe                                                                               24.330,-

Zwiększenie planu dochodów na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. w związku z uzyskaniem wpływów pobieranych przez jednostkę w kwocie 24.330,- w tym:

 • wpłat na paliwo do nauki jazdy oraz za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych - 6.214,-
 • wyższych aniżeli przewidywano wpływów z tytułu najmu składników majątkowych - 8.316,-
 • dodatkowych wpływów za przeprowadzony kurs operatorów kombajnów zbożowych w kwocie 9.800,-

80148 Stołówki szkolne                                                                                 8.992,-

Zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskaniem przez Zespół Szkół Ekonomicznych dodatkowych wpływów z tytułu korzystania ze stołówki

80197 Gospodarstwa pomocnicze                                                       13.112,-

Zwiększenie planu dochodów w związku z wpłatą do budżetu połowy zysku za 2007 rok wypracowanego przez ZSR Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie.

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                           262,-

Zwiększenie planu dochodów w związku ze zwiększeniem odpłatności od opiekuna prawnego za pobyt dziecka w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Szlachcienie.

85204 Rodziny zastępcze                                                                     -6.758,-

Zmniejszenie planu dochodów wiąże się z zawartymi porozumieniami dotyczącymi pokrycia kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego.

Odpowiedniego zmniejszenia dokonuje się również po stronie wydatków.

85410 Edukacyjna opieka wychowawcza                                            19.494,-

Powyższa kwota jest wynikiem zwiększenia w związku z:

 • uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w kwocie 2.044,- realizacja w Zespole Szkół Rolniczych,
 • uzyskaniem dodatkowych wpływów z tytułu najmu pokoi internatu w kwocie 17.450,- realizacja w Zespole Szkół Ekonomicznych.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                            4.000,-

Zwiększenie planu dochodów o środki pochodzące z pomocy finansowej otrzymanej od Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania                   pn. „Remont podłogi sali gimnastycznej w Środzie Wlkp." Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego znak DS.IV/0723/25/08 z dnia  22 kwietnia br. 

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 1.021.896,- w tym w rozdziałach:

60002 Infrastruktura kolejowa                                                                13.040,-

Zwiększenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne związane ze zwiększeniem wartości punktu oraz najniższego wynagrodzenia. Zwiększenie pozwoli także na dalsze zatrudnienie na okres 6 miesięcy pracownika zajmującego się utrzymaniem torów, w tym wymianą podkładów, wycinką krzewów oraz malowaniem wagonów. W roku bieżącym nie jest bowiem możliwe zatrudnianie więźniów.

60014 Drogi publiczne powiatowe                                                   119.840,-

Powyższa kwota jest wynikiem zwiększenia:

 • o kwotę 100.000,- pochodzącą z pomocy finansowej otrzymanej z gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3676P - ulica Klonowa w Sulęcinku", realizacja zadania w Zarządzie Dróg Powiatowych,
 • o kwotę 10.000,- z przeznaczeniem na dotację celową dla gminy Środa Wlkp. Środki wprowadzono do budżetu w związku z przygotowanym projektem uchwały, w sprawie: powierzenia Gminie Środa Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi, która zostanie zaproponowana Radzie Powiatu Średzkiego na sesji w dniu 24 czerwca br.
 • o kwotę 9.840,- w związku z uzyskanymi przez jednostkę dochodami, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, realizacja zadania w Zarządzie Dróg Powiatowych.

75020 Starostwa powiatowe                                                           76.600,-

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyrównania dodatków funkcyjnych dla pracowników Starostwa Powiatowego, w związku ze zmianą  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia br. w sprawie: zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.

75045 Komisje poborowe                                                                    - 2.159,-

Zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem planu dochodów pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                   10.000,-

Zwiększenie planu wydatków o środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. z przeznaczeniem na zakup samochodu GCBA 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

75818 Rezerwy ogólne i celowe                                                      - 400.000,-

Ustala się wysokość rezerwy celowej zaplanowanej „na nieprzewidziane wydatki związane z oświatą" na kwotę 91.417 zł,-

80110 Gimnazja                                                                                  69.168,-

Zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Rolniczych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.

80111 Gimnazja specjalne                                                                  35.382,-

Zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Rolniczych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.

80120 Licea ogólnokształcące                                                                   213.360,-

Powyższa kwota jest wynikiem:

 • zwiększenia w Zespole Szkół Rolniczych o kwotę 29.138,- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli,
 • zwiększenia w Liceum Ogólnokształcących o kwotę 184.222,- w tym:
 • o kwotę 169.222,- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli,
 • o kwotę 15.000,- w związku z uzyskanymi przez jednostkę dochodami, z przeznaczeniem na montaż żaluzji w budynku sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego.

80123 Licea profilowane                                                                               -3.474,-

Powyższa kwota jest wynikiem:

 • a) zwiększenia w Zespole Szkół Zawodowych o kwotę 31.877,- planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli,
 • b) zwiększenia w Zespole Szkół Rolniczych o kwotę 46.064,- która jest wynikiem:
 • Ø zwiększenia o kwotę 44.564,- planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli,
 • Ø zwiększenia o kwotę 1.500,- w związku z uzyskanymi przez jednostkę dochodami, z przeznaczeniem na zakup energii,
 • c) zmniejszenia w Zespole Szkół Ekonomicznych o kwotę 81.415,- w celu przeniesienia środków do rozdziału 80130,

80130 Szkoły zawodowe                                                                             633.067,-

Powyższa kwota jest wynikiem:

 • a) zwiększenia planu dotacji podmiotowej z budżetu dla szkół niepublicznych, w tym dla prywatnych szkół „Szkoleniowiec" oraz „Euronauka" w wysokości 40.680,-
 • b) zwiększenia w Zespole Szkół Rolniczych o kwotę 130.888,- w tym :
 • Ø zwiększenie o kwotę 121.014,- planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli,
 • Ø zwiększenie o kwotę 3.074,- w związku z uzyskanymi przez jednostkę dochodami, z przeznaczeniem na zakup energii,
 • Ø zwiększenia o kwotę 9.800,- w związku z uzyskanymi przez jednostkę dochodami z przeznaczeniem pokrycie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem kursu operatorów kombajnów zbożowych oraz na pokrycie pozostałych wydatków bieżących,
 • Ø zmniejszenia w wyniku przeniesienia kwoty 3.000,- do rozdziału 85410.
 • c) zwiększenia w Zespole Szkół Zawodowych o kwotę 266.215,- planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli,
 • d) zwiększenia w Zespole Szkół Ekonomicznych o kwotę 195.284,- w tym:
 • Ø zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli o kwotę 190.991,-, w tym kwota 85.229,- jest wynikiem przeniesienia z rozdziałów 80123 i 85410,
 • Ø zwiększenia o kwotę 8.372,- w związku z uzyskanymi przez jednostkę dochodami z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących,
 • Ø zmniejszenia środków o kwotę 4.079,- na wynagrodzenia i pochodne, celem przeniesienia do rozdziału 80148, w związku ze zwiększeniem od 01.07.2008r. wymiaru zatrudnienia intendentki.

80148 Stołówki szkolne                                                                           21.221,-

Zwiększenie planu wydatków:

 • o o kwotę 17.142,- w związku z uzyskanymi przez jednostkę dochodami, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących,
 • o o kwotę 4.079,- w wyniku przeniesienia z rozdziału 80130.

Realizacja w Zespole Szkół Ekonomicznych.

80195 Pozostała działalność                                                           - 2.492,-

Zmniejszenie planu wydatków związanych z przeliczeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                  4.057,-

Zwiększenie planu wydatków Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej o kwotę 4.057,- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2.430,- celem zwiększenia planu dotacji celowej dla powiatu szamotulskiego, w związku ze wzrostem kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z powiatu średzkiego,  umieszczonego w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie powiatu szamotulskiego.

85204 Rodziny zastępcze                                                                152.115,-

Powyższa kwota jest wynikiem:

 • zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych o kwotę 159.291,-
 • zmniejszenie o kwotę 6.758,- w związku ze zmniejszeniem planu dochodów pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. ,
 • zmniejszenia o kwotę 418,- w celu przeniesienia do rozdziału 85311.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 7.182,- celem zwiększenia planu dotacji celowej dla powiatu gostyńskiego, w związku ze wzrostem kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z powiatu średzkiego, umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu gostyńskiego.

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                418,-

Zwiększenie jest wynikiem przeniesienia z rozdziału 85204 w celu zwiększenia planu dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów rehabilitacji dwóch mieszkańców powiatu średzkiego, którzy są uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej na terenie powiatu wrzesińskiego.

85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie

specjalistyczne                                                                                34.873,-

Zwiększenie planu wydatków Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

85407  Placówki wychowania pozaszkolnego                                  16.201,-

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Realizacja zadania w Powiatowym Szkolnym Ośrodku Sportowo Turystycznym.

85410  Internaty i bursy szkolne                                                    21.224,-

Powyższa kwota jest wynikiem:

 • zwiększenia w Zespole Szkół Rolniczych o kwotę 23.075,- w tym:
 • o kwotę 11.075,- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli,
 • o kwotę 9.000,- w związku z uzyskanymi przez jednostkę dochodami, z przeznaczeniem na zakup energii,
 • o kwotę 3.000,- w wyniku przeniesienia z rozdziału 80130.
 • zmniejszenia w Zespole Szkół Ekonomicznych o kwotę 1.851,- w tym:
 • zmniejszenie o kwotę 3.814,- celem przeniesienia środków do rozdziału 80130,
 • zwiększenie o kwotę 1.963,- w związku z uzyskanymi przez jednostkę dochodami, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących.

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe                                         5.455,-

Zwiększenie planu dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst  z przeznaczeniem na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu, wynikające z metryczki subwencji oświatowej.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                      4.000,-

Zwiększenie planu wydatków realizowanych z pomocy finansowej otrzymanej od Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont podłogi sali gimnastycznej w Środzie Wlkp."   Wskazana kwota pozwoli na przeprowadzenie remontu podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp.

3. Oprócz wyżej wymienionych zwiększeń i zmniejszeń dochodów oraz wydatków, dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w następujących jednostkach:

 • - Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 • - Liceum Ogólnokształcącym,
 • - Zespole Szkół Rolniczych,
 • - Zarządzie Dróg Powiatowych,
 • - Zespole Szkół Ekonomicznych,
 • - Publicznej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej,
 • - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • - Starostwie Powiatowym,

4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały - „Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru, z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na 2008 rok" w związku ze zwiększeniem przychodów pochodzących z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 700.000,-

5. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 4 niniejszej uchwały - „Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2008".

Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się w  § 6060 zmiany nazwy zadania „zakup samochodu GCBA 4x2" na „zakup samochodu GCBA 4x4". 

Ponadto dokonuje się zwiększenia o kwotę 10.000,- pochodzącą z dotacji celowej otrzymanej z gminy Nowe Miasto nad Wartą  z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.

Zmiany dotyczą również wprowadzenia do planu wydatków dotacji celowej dla gminy Środa Wlkp., w związku z przygotowanym projektem uchwały, w sprawie: powierzenia Gminie Środa Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi, która zostanie zaproponowana Radzie Powiatu Średzkiego na sesji w dniu 24 czerwca br.

6.Dokonuje się zmiany w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały - „Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.". Zmiany dotyczą:

 • a) zwiększenia w ZSR Gospodarstwie Pomocniczym w Kijewie przychodów o kwotę 1.962,- w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży siana łąkowego oraz wpływu odsetek od nieterminowo zapłaconych przez kontrahentów należności. O tę samą kwotę zwiększa się wydatki bieżące,
 • b) utworzenia zarządzeniem nr 4/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. - rachunku dochodów własnych.

Jako przychody zaplanowano środki pochodzące z darowizn, zaś wydatki przeznaczone są na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

7. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały - „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.". W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 40.000,- w związku z uzyskaniem wyższych aniżeli przewidywano wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia w § 4300 o kwotę 25.000,- z przeznaczeniem na:

 • realizację nowego zadnia pn. „Wykonanie uproszczonego planu urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Krzykosy - 24.000,-
 • wycieczki edukacyjne - 1.000,-

Stan funduszu na koniec roku zostaje zwiększony o kwotę 15.000,- do kwoty 19.283,-

Załączniki do uchwały (pliki .pdf i .xls):

- załącznik nr 1 - do pobrania
- załącznik nr 5a - do pobrania
- załącznik nr 6b - do pobrania
- załącznik nr 7a - do pobrania
- załącznik nr 7b - do pobrania
- załącznik nr 10 - do pobrania
- załącznik nr 11 - do pobrania
- załącznik nr 12 - do pobrania 
- załącznik nr 13 - do pobrania
- zalącznik nr 14a - do pobrania
- załącznik nr 14b - do pobrania

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej , Zawodowej i Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2020.
w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej pn. "Aktywna Rodzina" na lata 2009-2013.
w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pn.,, Aktywni w środowisku" na lata 2009-2013.
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009 - 2020.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko w m. Sulęcinek" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3678P Klęka - Żerków" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XX/132/2008 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie powierzenia Gminie Zaniemyśl prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie przekształcenia Szpitala w Śremie, w wyniku którego nastąpi likwidacja Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości przeznaczonej pod drogę na rzecz Gminy Środa Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok".
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez PFRON w roku 2008.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie powierzenia Gminie Zaniemyśl prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008.
w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Łęknie.
w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i włączenia go do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Bądź przedsiębiorczy - osiągniesz sukces - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej, w ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości".
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i internatów funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie ustanowienia pełnomocnika Powiatu Średzkiego do dokonywania wpisów do księgi rejestrowej instytucji kultury.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego Rady Powiatu Średzkiego w związku z wygaśnięciem mandatu.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Średzkiego.
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl - Czarnotki" przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2008 r.
w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2011" i „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2011".
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2008 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Powiatowi Średzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Średzkim, (województwo wielkopolskie, Polska) a Kantonem la Capelle (region Pikardia, Francja).
w sprawie zamiaru likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Powiat Średzki projektu „WSPÓLNY JĘZYK - LEPSZE PERSPEKTYWY - szkolenie językowe dla pracujących mieszkańców powiatu średzkiego".
w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2015"
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń, usytuowanych w budynku położonym w Środzie Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 1, na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń, usytuowanych w budynku położonym w Środzie Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 1, na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.