Uchwały - 2008 rok

Uchwała Nr XX/128/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2008 r.


Uchwała Nr XX/128/2008
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 23 września 2008 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.

     Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) art. 165, 184 ustawy z dnia  30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się co następuje:

         § 1. W uchwale nr XII/80/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok, zmienioną uchwałą nr 146/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 05 marca 2008 roku, uchwałą  nr XVI/102/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2008 r., uchwałą  nr XVII/115/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2008 r., uchwałą nr 176/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 03 czerwca 2008 roku, uchwałą nr XVIII/119/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2008 roku, uchwałą nr XIX/127/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 sierpnia 2008 roku, uchwałą nr 193/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2008 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę                            342.236,-
do kwoty                                  32.129.501,-                                                                                          

2. w § 2 ust. 1
zwiększa się dochody bieżące
o kwotę                          342.236,-
do kwoty                                31.400.424,-

3. w § 2 ust. 1 pkt 1)
zwiększa się dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę                           12.389,-
do kwoty                                 5.230.834,-

4. w § 2 ust. 1 pkt 4)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
o kwotę                     2.108,-
do kwoty                         92.147,-

5.w § 3
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę                      379.736,-
do kwoty                          35.206.019,-

6. w § 4 ust. 1
zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę                       354.733,-
do kwoty                            32.304.980,-                                                               

7. w § 4 ust. 1 pkt 1)
zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
o kwotę                         6.703,-
do kwoty                              21.812.105,-

8. w § 4 ust. 1 pkt 2)
zwiększa się wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę                          12.389,-
do kwoty                                5.230.834,-

9. w § 4 ust. 1 pkt 5)
zwiększa się wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
o kwotę                           2.108,-
do kwoty                                 92.147,-

10. w § 4 ust 2
zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę                           25.003,-
do kwoty                                 2.901.039,-

11. w § 4 ust 2 pkt 6)
zwiększa się dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
o kwotę                           25.003,-
do kwoty                                 35.003,-

12. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Uchwala się:
1)  przychody w kwocie 4.321.361,-
2)  rozchody w kwocie 1.244.843,-

Deficyt budżetu w wysokości 3.076.518,- zostanie sfinansowany przychodami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

13. w § 8 załącznik nr 18 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7.

14. § 13 otrzymuje brzmienie:
„ Określa się:
1) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na kwotę 500.000 zł,
2) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu na kwotę 3.076.518,-
3) limit na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 507.343 zł".

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 3, 4, 6a, 6b, 10a, 10b, 18, 23 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6a, 6b, 7, 8  do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Andrzej Gniotowski

 

Załączniki do uchwały (pliki pdf):

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr XX/128/2008
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 23 września 2008 r.

 

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 342.236,- w tym w  rozdziałach:

60002 Infrastruktura kolejowa          7.680,-

Zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskaniem wyższych aniżeli planowano wpływów za przejazdy Powiatową Kolejką Wąskotorową.

Realizacja zadania w Zarządzie Dróg Powiatowych.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami        34.300,-

Powyższe zwiększenie jest wynikiem uzyskania ponadplanowych dochodów powiatu w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

71015 Nadzór budowlany             8.259,-

Zwiększenie planu dochodów o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadnia bieżące zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych, w tym na modernizację systemu wynagradzania w administracji - na sfinansowanie od dnia 1 stycznia 2008 r. skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi). Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak. FB.I-8.3011-321/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków.

75020  Starostwa powiatowe              28.200,-

Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu pozostałych odsetek.

75411  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                  4.130,-

Zwiększenie planu dochodów o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadnia bieżące zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych, w tym na modernizację systemu wynagradzania w administracji - na sfinansowanie od dnia 1 stycznia 2008 r. skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi). Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak. FB.I-8.3011-321/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków.

75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw        243.716,-

Powyższe jest wynikiem zwiększenia dochodów:
a)  o kwotę 239.493,- w związku z uzyskaniem wyższych aniżeli planowano wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej, pobieranej przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego,
b)  o kwotę 4.223,- w związku z uzyskaniem wyższych aniżeli planowano dochodów za zajęcie pasa drogowego, pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze      - 1.397,-

W związku z wystąpieniem okresu urlopowego dokonuje się zmniejszenia planu dochodów dotyczących ponoszenia odpłatności przez rodziców za pobyt dziecka w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie.

85204  Rodziny zastępcze       2.108,-

Zwiększa się dochody o środki pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego. Powyższa kwota jest wynikiem zawartych porozumień z:

 • powiatem śremskim - zwiększenie o kwotę 4.718,-
 • Miastem Poznań - zmniejszenie o kwotę 2.610,- w związku z zaprzestaniem wypłaty pomocy pieniężnej dla wychowanka rodziny zastępczej.

Odpowiednich zmian dokonuje się również po stronie wydatków.

85410  Internaty i bursy szkolne      15.240,-

Zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskaniem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie dodatkowych wpływów z tytułu:

 • wynajmu pokoi internatu,
 • pokrycia kosztów szkód powstałych podczas obozu młodzieżowego.

2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 379.736,- w tym w  rozdziałach:

60014 Drogi publiczne powiatowe               111.903,-

Powyższa kwota jest wynikiem:
a) zwiększenia o kwotę 25.003,- z przeznaczeniem na dotację celową dla gminy Zaniemyśl - na wykonanie dokumentacji technicznej odcinka drogi powiatowej, w związku z przyznaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dofinansowania na realizację projektu pn. „Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl - Czarnotki". Realizacja zadania w Starostwie Powiatowym,
b) zwiększenia o kwotę 100.000,- z przeznaczeniem remont drogi powiatowej  Nr 3676P ulica Klonowa w Sulęcinku polegający na wykonaniu II etapu odwodnienia. Realizacja zadania w Zarządzie Dróg Powiatowych,
c) zmniejszenia o kwotę 13.100,- środków zaplanowanych na koszenie traw, celem dostosowania do potrzeb - realizacja zadania w Zarządzie Dróg Powiatowych.

71015 Nadzór budowlany           8.259,-

Zwiększenie planu wydatków realizowanych ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadnia bieżące zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                    4.130,-

Zwiększenie planu wydatków realizowanych ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadnia bieżące zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

75414 Obrona cywilna                   -300,-

Zmniejszenie celem przeniesienia środków do rozdziału 75495, w Starostwie Powiatowym.

75495 Pozostała działalność            300,-

Zwiększenie jest wynikiem przeniesienia z rozdziału 75414, w Starostwie Powiatowym.

75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych   239.493,-

Zwiększenie planu po stronie wydatków dokonuje się z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do rejestracji pojazdów i innych, związanych z obsługą interesantów.

80110 Gimnazja                            -1.800,-

Zmniejszenie celem przeniesienia do rozdziału 80111 w Zespole Szkół Rolniczych.

80111 Gimnazja specjalne            1.800,-

Zwiększenie jest wynikiem przeniesienia środków z rozdziału 80110 w Zespole Szkół Rolniczych.

80123 Licea profilowane           - 11.452,-

Powyższa kwota jest wynikiem:

 • zmniejszenie o kwotę 3.500,- celem przeniesienia środków do rozdziału 80130, realizacja w Zespole Szkół Zawodowych,
 • zmniejszenia o kwotę 7.952,- celem przeniesienie środków do rozdziału 80130, realizacja w Zespole Szkół Ekonomicznych.

80130 Szkoły zawodowe           21.666,-

Powyższa kwota jest wynikiem:

 • zwiększenia o kwotę 3.500,- w wyniku przeniesienia środków z rozdziału 80123 w Zespole Szkół Zawodowych,
 • zmian dokonanych w planie Zespołu Szkół Ekonomicznych polegających na przeniesieniu kwoty 7.952,- z rozdziału 80123 oraz zwiększeniu o kwotę 10.214,- w związku z uzyskanymi przez jednostkę dochodami.

80148 Stołówki szkolne                    2.302,-

Zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Ekonomicznych w związku z uzyskanymi przez jednostkę dochodami  z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących.

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze           - 1.397,-

Zmniejszenie planu wydatków wiąże się ze zmniejszeniem dochodów z tytułu ponoszenia przez rodziców odpłatności za utrzymanie dzieci w Publicznej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie.

Realizacja zadania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

85204 Rodziny zastępcze                2.108,-

Powyższa kwota jest wynikiem zwiększenia o kwotę 2.108,- wydatków realizowanych ze środków pochodzących  z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego. Zmiany dotyczą zwiększenia o kwotę 4.718,- dotacji od powiatu śremskiego, zaś zmniejszenia o kwotę 2.610,- dotacji z Miasta Poznania.

Realizacja zadań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

85410 Internaty i bursy szkolne               2.724,-

Zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Ekonomicznych w związku z uzyskanymi przez jednostkę dochodami  z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących.

3. Oprócz wyżej wymienionych zwiększeń i zmniejszeń dochodów oraz wydatków dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w następujących jednostkach:

 • Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,
 • Zespole Szkół Zawodowych,
 • Liceum Ogólnokształcącym,
 • Zespole Szkół Ekonomicznych,
 • Zespole Szkół Rolniczych,
 • Powiatowym Szkolnym Ośrodku Sportowo Turystycznym,
 • Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
 • Zarządzie Dróg Powiatowych,
 • Publicznej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Starostwie Powiatowym.

4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 - „Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru, z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na 2008 rok" w związku zwiększeniem przychodów pochodzących z spłaty raty pożyczki udzielonej ze środków publicznych SP ZOZ w Środzie Wlkp. w kwocie 37.500,-.

5. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały - „Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok". Zmiany dotyczą:
a) zwiększenia w ZSR Gospodarstwie Pomocniczym w Kijewie przychodów o kwotę 252.760,- w związku z uzyskaniem:

 • dodatkowych wpływów z usług,
 • dopłat do utylizacji padłych zwierząt,
 • dochodów z nieplanowanej sprzedaży pszenicy w związku ze zmianą profilu produkcji,
 • dochodów z produkcji mleka,
 • wpływu płatności uzupełniających do gruntów rolnych.

O tę samą kwotę zwiększa się wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne o kwotę 198.000,-.

b) w planie rachunku dochodów własnych dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków do kwoty 55.500,- w związku z otrzymaniem przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej wyższych aniżeli planowano środków pochodzących z darowizn, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu GCBA 4x4.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej , Zawodowej i Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2020.
w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej pn. "Aktywna Rodzina" na lata 2009-2013.
w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pn.,, Aktywni w środowisku" na lata 2009-2013.
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009 - 2020.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko w m. Sulęcinek" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3678P Klęka - Żerków" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XX/132/2008 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie powierzenia Gminie Zaniemyśl prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie przekształcenia Szpitala w Śremie, w wyniku którego nastąpi likwidacja Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości przeznaczonej pod drogę na rzecz Gminy Środa Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok".
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez PFRON w roku 2008.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie powierzenia Gminie Zaniemyśl prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008.
w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Łęknie.
w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i włączenia go do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Bądź przedsiębiorczy - osiągniesz sukces - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej, w ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości".
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i internatów funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie ustanowienia pełnomocnika Powiatu Średzkiego do dokonywania wpisów do księgi rejestrowej instytucji kultury.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego Rady Powiatu Średzkiego w związku z wygaśnięciem mandatu.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Średzkiego.
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl - Czarnotki" przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2008 r.
w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2011" i „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2011".
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2008 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Powiatowi Średzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Średzkim, (województwo wielkopolskie, Polska) a Kantonem la Capelle (region Pikardia, Francja).
w sprawie zamiaru likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Powiat Średzki projektu „WSPÓLNY JĘZYK - LEPSZE PERSPEKTYWY - szkolenie językowe dla pracujących mieszkańców powiatu średzkiego".
w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2015"
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń, usytuowanych w budynku położonym w Środzie Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 1, na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń, usytuowanych w budynku położonym w Środzie Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 1, na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.