Uchwały - 2008 rok

Uchwała Nr XXII/140/2008 Rady Powiatu Średzkiegoz dnia 20 listopada 2008 roku

 

Uchwała Nr XXII/140/2008
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 20 listopada 2008 roku

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3678P Klęka - Żerków" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 8 lit. „e" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Mając na celu zapewnienie poprawy jakości dróg w powiecie średzkim, Rada Powiatu Średzkiego postanawia przystąpić w roku 2009, wspólnie z Powiatem Jarocińskim, do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3678P Klęka - Żerków".

2. Przygotowanie i realizacja projektu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w oparciu o porozumienie o partnerstwie, które zostanie zawarte pomiędzy Powiatem Średzkim a Powiatem Jarocińskim, w celu wspólnej technicznej realizacji ww. projektu i zwiększenia oddziaływania tego projektu.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Średzkiego do zawarcia  porozumienia określonego w ust. 2.

§ 2. 1. Warunkiem przystąpienia do realizacji projektu wymienionego w § 1 jest uzyskanie dofinansowania na jego realizację ze środków Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".

2. Warunkiem przystąpienia do realizacji projektu jest udzielenie Powiatowi Średzkiemu przez Gminę Nowe Miasto nad Wartą pomocy finansowej w wysokości 487.000 złotych.

§ 3. 1. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3.298.000 zł brutto.

2. Planowana kwota dotacji z Programu, określonego w § 2, wynosi 1.649.000 zł i stanowi 50% kosztów określonych w ust. 1.

§ 4. Środki finansowe na realizację projektu określonego w § 1, na odcinku 3,245 km na terenie powiatu średzkiego, zostaną zaplanowane w budżecie Powiatu na 2009 rok w wysokości 1.275.000 złotych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Andrzej Gniotowski

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/140/2008
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 20 listopada 2008 roku

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3678P Klęka - Żerków" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".

            W związku z przyjęciem, w październiku 2008 roku, przez Radę Ministrów Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011" - samorządy gminne i powiatowe mogą ubiegać się o wsparcie finansowe inwestycji drogowych.

Przedmiotem dofinansowania może być w danym roku budżetowym wyłącznie jeden projekt inwestycyjny zgłoszony przez zarządcę drogi gminnej i dwa projekty zgłoszone przez powiat. Samorządy gminne i powiatowe mogą otrzymać dotacje z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę, budowę lub remont kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych. Ważne jest, by odcinki te prowadziły w konsekwencji do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego. Zgodnie z harmonogramem uruchamiania Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pierwszy nabór został ogłoszony 31 października 2008 r. i będzie trwał do 21 listopada br. Wnioski złożone w tym naborze dotyczyć mogą wyłącznie inwestycji realizowanych w 2009 r. W ramach ww. Programu Powiaty Średzki i Jarociński postanowiły, na podstawie porozumienia o partnerstwie, złożyć do 21 listopada wniosek o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3678P Klęka - Żerków". Przedmiotem ww. projektu jest przebudowa drogi o długości 4,595 km, w tym na terenie powiatu średzkiego - na odcinku 3,245 km i na terenie powiatu jarocińskiego - na odcinku 1,350 km. Liderem Porozumienia ma być Powiat Średzki. Podkreślić należy, że w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych preferowane są projekty realizowane między innymi we współpracy kilku jednostek samorządu terytorialnego. Partnerami Projektu będą Powiat Jarociński, Gmina Żerków oraz Gmina Nowe Miasto nad Wartą i KRIOTON Spółka z o.o. z Białogardu. Gmina Nowe Miasto udzieliła Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej w wysokości 487.000 złotych. Udział w kosztach ww. przedsięwzięcia Spółki KRIOTON wynosi 300.000 złotych. Jednym z dokumentów, jaki wnioskodawca musi dołączyć do wniosku o dofinansowanie ww. projektu jest uchwała Rady Powiatu Średzkiego o sfinansowaniu udziału własnego przedmiotowej inwestycji. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej , Zawodowej i Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2020.
w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej pn. "Aktywna Rodzina" na lata 2009-2013.
w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pn.,, Aktywni w środowisku" na lata 2009-2013.
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009 - 2020.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko w m. Sulęcinek" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3678P Klęka - Żerków" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XX/132/2008 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie powierzenia Gminie Zaniemyśl prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie przekształcenia Szpitala w Śremie, w wyniku którego nastąpi likwidacja Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości przeznaczonej pod drogę na rzecz Gminy Środa Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok".
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez PFRON w roku 2008.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie powierzenia Gminie Zaniemyśl prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008.
w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Łęknie.
w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i włączenia go do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Bądź przedsiębiorczy - osiągniesz sukces - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej, w ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości".
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i internatów funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie ustanowienia pełnomocnika Powiatu Średzkiego do dokonywania wpisów do księgi rejestrowej instytucji kultury.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego Rady Powiatu Średzkiego w związku z wygaśnięciem mandatu.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Średzkiego.
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl - Czarnotki" przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2008 r.
w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2011" i „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2011".
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2008 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Powiatowi Średzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Średzkim, (województwo wielkopolskie, Polska) a Kantonem la Capelle (region Pikardia, Francja).
w sprawie zamiaru likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Powiat Średzki projektu „WSPÓLNY JĘZYK - LEPSZE PERSPEKTYWY - szkolenie językowe dla pracujących mieszkańców powiatu średzkiego".
w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2015"
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń, usytuowanych w budynku położonym w Środzie Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 1, na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń, usytuowanych w budynku położonym w Środzie Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 1, na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.