Uchwały - 2008 rok

Uchwała Nr XXIV/142/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr XXIV/142/2008
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), oraz art. 165, 165a, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) u c h w a l a  się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 35.310.448,-   zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W dochodach, o których mowa w § 1 wyodrębnia się:

1. dochody bieżące w wysokości 32.694.339,- w tym:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 5.343.100,-
zgodnie z załącznikiem nr 6a,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000,-
zgodnie z załącznikiem nr 7a,

3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 144.334,-
zgodnie z załącznikiem nr 8a,

2. dochody majątkowe w wysokości 2.616.109,- w tym:

1) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 1.316.109,-

§ 3.  Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 37.830.097,-    zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. W wydatkach, o których mowa w § 3 wyodrębnia się :

1. wydatki bieżące kwotę 32.093.156,- w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 21.932.954,-

2) wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 5.343.100,-
zgodnie z załącznikiem nr 6b,

3)   wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000,-
zgodnie z załącznikiem nr 7b,

4) wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 144.334,-
zgodnie z załącznikiem nr 8b,

5) wydatki na obsługę długu w wysokości 400.000,-

6) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 293.415,-
zgodnie z załącznikiem nr 9,

7)  dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 72.769,-
zgodnie z załącznikiem nr 10,

8) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 100.000,
zgodnie z załącznikiem nr 11,

9) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  w kwocie 868.680,-
zgodnie z załącznikiem nr 12,

10)  dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 118.360,-
zgodnie z załącznikiem nr 13,

11)  dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 45.000,-
zgodnie z załącznikiem nr 14,

12)  dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 17.500,-
zgodnie z załącznikiem Nr 15,

2. wydatki majątkowe w kwocie 5.736.941,-  w tym:

1) wydatki inwestycyjne - 4.835.507,-

2) wydatki na zakupy inwestycyjne - 45.000,-
zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - 60.000,-
zgodnie z załącznikiem nr 16,

4) dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst - 796.434,-
zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 5. Uchwala się :

1) przychody w kwocie 3.676.153,-

2)  rozchody w kwocie 1.156.504,-

Deficyt budżetu w wysokości 2.519.649,- zostanie sfinansowany przychodami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Uchwala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych zadań, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Określa się plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych na 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 8. Określa się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 9. Określa się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 346.678,- w tym:

1. rezerwę ogólną w kwocie 50.000,-

2. rezerwę celową w kwocie 296.678,- z przeznaczeniem na:
a) fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 80.215,-
b) stypendia dla uczniów w wysokości 5.000,-
c) nagrody dla uczniów w wysokości 2.110,-
d) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 3.000,-
e) przeprowadzenie szkolenia obronnego w wysokości 3.000,-
f) odprawy emerytalne dla nauczycieli 203.353,-

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,-

2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 5,

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i  pochodnych od wynagrodzeń, wydatków majątkowych, w tym: w planie inwestycji, planie zakupów inwestycyjnych - między rozdziałami, grupami i paragrafami wydatków w ramach działu,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Określa się:

1) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na kwotę 1.000.000,-

2) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu na kwotę 2.519.649,-

3) limit na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.119.004,-

§ 13. Określa się wysokość sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 1.000.000,-

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

 

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Andrzej Gniotowski

 

Załączniki do uchwały:

 • nr 1 - Plan dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2009 rok - do pobrania (plik pdf)
 • nr 2 - Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2009 rok - do pobrania (plik pdf)
 • nr 3 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na 2009 r. - do pobrania (plik pdf)
 • nr 4 - Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2009 - do pobrania (plik xls)
 • nr 5 - Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne - do pobrania  (plik xls)
 • nr 6a - Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2009 r. - do pobrania  (plik pdf)
 • nr 6a - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok - do pobrania (plik xls) 
 • nr 6b - Plan wydatków realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2009 r. - do pobrania (plik pdf)
 • nr 7a - Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2009 rok - do pobrania (plik pdf)
 • nr 7b - Plan wydatków realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2009 rok - do pobrania (plik pdf)
 • nr 8a - Plan dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na 2009 rok - do pobrania (plik pdf)
 • nr 8b - Plan wydatków realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na 2009 rok - do pobrania (plik pdf)
 • nr 9 - Plan dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na 2009 rok - do pobrania (plik pdf)
 • nr 10 - Plan dotacji celowych przekazanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na 2009 rok - do pobrania (plik pdf)
 • nr 11 - Plan dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - do pobrania (plik pdf)
 • nr 12 - Plan dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na 2009 rok - do pobrania (plik pdf)
 • nr 13 - Plan dotacji podmiotowych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2009 rok - do pobrania (plik pdf)
 • nr 14 - Plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych na 2009 rok - do pobrania (plik pdf)
 • nr 15 - Plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na 2009 rok - do pobrania (plik pdf)
 • nr 16 - Plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na 2009 rok - do pobrania (plik pdf)
 • nr 17 - Plan dotacji celowych przekazanych gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne  realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na 2009 rok - do pobrania (plik pdf)
 • nr 18 - Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2009 rok - do pobrania (plik xls)
 • nr 19 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok - do pobrania (plik xls)
 • nr 20 - Plan przychodów i wydatków powiatowego funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok - do pobrania (plik xls).

 

Zmiany uchwały:

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej , Zawodowej i Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2020.
w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej pn. "Aktywna Rodzina" na lata 2009-2013.
w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pn.,, Aktywni w środowisku" na lata 2009-2013.
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009 - 2020.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko w m. Sulęcinek" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3678P Klęka - Żerków" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XX/132/2008 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie powierzenia Gminie Zaniemyśl prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie przekształcenia Szpitala w Śremie, w wyniku którego nastąpi likwidacja Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości przeznaczonej pod drogę na rzecz Gminy Środa Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok".
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez PFRON w roku 2008.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie powierzenia Gminie Zaniemyśl prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008.
w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Łęknie.
w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i włączenia go do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Bądź przedsiębiorczy - osiągniesz sukces - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej, w ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości".
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i internatów funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie ustanowienia pełnomocnika Powiatu Średzkiego do dokonywania wpisów do księgi rejestrowej instytucji kultury.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego Rady Powiatu Średzkiego w związku z wygaśnięciem mandatu.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Średzkiego.
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl - Czarnotki" przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2008 r.
w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2011" i „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2011".
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2008 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Powiatowi Średzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Średzkim, (województwo wielkopolskie, Polska) a Kantonem la Capelle (region Pikardia, Francja).
w sprawie zamiaru likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Powiat Średzki projektu „WSPÓLNY JĘZYK - LEPSZE PERSPEKTYWY - szkolenie językowe dla pracujących mieszkańców powiatu średzkiego".
w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2015"
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń, usytuowanych w budynku położonym w Środzie Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 1, na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń, usytuowanych w budynku położonym w Środzie Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 1, na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.