Uchwały - 2008 rok

Uchwała Nr XXV/150/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

Uchwała Nr XXV/150/2008
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 grudnia 2008 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.

     Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się co następuje:

         § 1. W uchwale nr XII/80/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok, zmienioną uchwałą nr 146/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 05 marca 2008 roku, uchwałą  nr XVI/102/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2008 r., uchwałą  nr XVII/115/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2008 r., uchwałą nr 176/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 03 czerwca 2008 roku, uchwałą nr XVIII/119/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2008 roku, uchwałą nr XIX/127/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 sierpnia 2008 roku, uchwałą nr 193/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2008 roku, uchwałą nr XX/128/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2008 roku, uchwałą nr 202/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 października 2008 roku, uchwałą nr XXI/133/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 4 listopada 2008 r., uchwałą nr 218/2008 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2008 r., uchwałą nr XXIV/145/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2008 r.,  wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę                              46.246,-
do kwoty                          33.547.308,-                                                                                                               

2. w § 2 ust. 1
zwiększa się dochody bieżące
o kwotę                              46.246,-
do kwoty                       32.405.231,-

3. w § 2 ust 1 pkt 4)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące  realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
o kwotę                          1.000,-  
do kwoty                     103.237,-

4. w § 3
zmniejsza się wydatki budżetu powiatu
o kwotę                                        18.436,-
do kwoty                                        36.025.799,-

5. w § 4 ust. 1
zmniejsza się wydatki bieżące
o kwotę                             18.436,-
do kwoty                                32.581.105,-                                            

6. w § 4 ust. 1 pkt 1)
zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
o kwotę                               6.361,- 
do kwoty                             21.638.188,-

7. w § 4 ust 1 pkt 5)
zwiększa się wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
o kwotę                             1.000,-  
do kwoty                            103.237,-

8. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Uchwala się:
1)     przychody w kwocie 3.723.334,-
2)     rozchody w kwocie 1.244.843,-

Deficyt budżetu w wysokości 2.478.491,- zostanie sfinansowany przychodami, zgodnie z załącznikiem nr 3. 

9. w § 8 załącznik nr 18 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6.

10. w § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu na kwotę 2.478.491,-".

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 3, 6b, 10a, 10b, 18 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4a, 5a, 5b, 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Andrzej Gniotowski

 

Załączniki do uchwały:

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXV/150/2008
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

  1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 46.246,- w tym w  rozdziałach:

60014 Drogi publiczne powiatowe                                                    -20.000,-

Zmniejszenia planu dochodów dokonano w związku z rezygnacją udzielenia przez gminę Zaniemyśl pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania dotyczącego remontu drogi nr 3738P Lubonieczek - Czarnotki. Zmniejszenia dokonano w oparciu o uchwałę nr XX/159/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2008 r.

Odpowiedniego zmniejszenia dokonuje się również po stronie wydatków.  

80120 Licea ogólnokształcące                                                              50.000,-

Zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na montaż rolet typu Screen na oszklonej ścianie sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp. Środki wprowadzono do budżetu w oparciu o uchwałę nr XXV/360/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 18 grudnia 2008 r.

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków w planie Starostwa Powiatowego.

80148 Stołówki szkolne                                                                               9.907,-

Zwiększenia planu dochodów dokonuje się na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej grupy młodzieży z Ludowego Klubu Sportowego „Orkan" oraz młodzieży Łódzkiego Stowarzyszenia Edukacji Obywatelskiej.                                 

85204 Rodziny zastępcze                                                                   1.000,-

Zwiększenie planu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Zwiększenia dokonano w związku z przyznaniem jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka pochodzącego z terenu powiatu śremskiego, a umieszczonego w rodzinie zastępczej ustanowionej na terenie powiatu średzkiego. Środki wprowadzono do budżetu w oparciu o decyzję administracyjną na podstawie której powiat śremski zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 16 lipca 2008 r. ponosi wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków.

 

85410 Internaty i bursy szkolne                                                            5.339,-

Zwiększenia planu dochodów dokonuje się na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu korzystania z noclegów w internacie grupy młodzieży z Ludowego Klubu Sportowego „Orkan" oraz młodzieży Łódzkiego Stowarzyszenia Edukacji Obywatelskiej.                                 

2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 18.436,- która jest wynikiem zmian w następujących rozdziałach:

60014 Drogi publiczne powiatowe                                                    -20.000,-

Zmniejszenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w związku z rezygnacją udzielenia przez gminę Zaniemyśl pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania dotyczącego remontu drogi nr 3738P Lubonieczek - Czarnotki.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                -120,-

Zmniejszenie celem przeniesienia do rozdziału 75095, realizacja w Starostwie Powiatowym.

75095 Pozostała działalność                                                                    120,-

Zwiększenie w wyniku przeniesienia z rozdziału 75075, realizacja w Starostwie Powiatowym.

 

80110 Gimnazja                                7.030,-

Zwiększenie w wyniku przeniesienia z rozdziałów 80111, 80120, 80123 i 85410, realizacja w Zespole Szkół Rolniczych.

 

80111 Gimnazja specjalne                       - 1.259,-

Zmniejszenie celem przeniesienia do rozdziału 80110, realizacja zadania w Zespole Szkół Rolniczych.

 

80120 Licea ogólnokształcące                          48.097,-

Powyższa kwota jest wynikiem:

a) zwiększenia o kwotę 50.000,- planu wydatków finansowanych z pomocy finansowej otrzymanej z gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na montaż rolet typu Screen na oszklonej ścianie sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp. 

Realizacja zadania w Starostwie Powiatowym.

b) zmniejszenia o kwotę 1.903,- celem przeniesienia do rozdziału 80110, realizacja w Zespole Szkół Rolniczych.

80123 Licea profilowane                                 3.154,-

Powyższa kwota jest wynikiem:

a) zwiększenia o kwotę 4.300,- w wyniku przeniesienia z rozdziału 80130, realizacja w Zespole Szkół Zawodowych,

b) zmniejszenia o kwotę 1.146,- celem przeniesienia do rozdziału 80110, realizacja w Zespole Szkół Rolniczych.

 

80130 Szkoły zawodowe                          11.157,-

Powyższa kwota jest wynikiem:

a) zwiększenia o kwotę 12.919,- w wyniku przeniesienia z rozdziału 85410, realizacja w Zespole Szkół Ekonomicznych,

b) zmniejszenia o kwotę 4.300,- celem przeniesienia do rozdziału 80123, realizacja w Zespole Szkół Zawodowych,

c) zwiększenia o kwotę 2.538,- w wyniku przeniesienia z rozdziału 85410, realizacja w Zespole Szkół Rolniczych.

80148 Stołówki szkolne                            1.574,-

Powyższa kwota jest wynikiem przeniesienia środków z rozdziału 85410, realizacja w Zespole Szkół Ekonomicznych.

85204 Rodziny zastępcze                                1.000,-

Zwiększenie planu wydatków realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z powiatu śremskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.

85410 Internaty i bursy szkolne                    - 69.189,-

Powyższa kwota jest wynikiem:

a) zmian w planie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych, polegających na:

Ø      zmniejszeniu o kwotę 5.260,- celem przeniesienia środków do rozdziału 80110 i 80130,

Ø      zmniejszenia o kwotę 49.436,- celem dostosowania planu wydatków do potrzeb,

b) zmniejszenia o kwotę 14.493,- celem przeniesienia środków do rozdziału 80130 i 80148, realizacja w Zespole Szkół Ekonomicznych.

3. Oprócz wyżej wymienionych zwiększeń i zmniejszeń dochodów oraz wydatków dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w następujących jednostkach:

  • Zespole Szkół Ekonomicznych,
  • Zespole Szkół Rolniczych,
  • Zespole Szkół Zawodowych,
  • Zarządzie Dróg Powiatowych,
  •  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
  • Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej,
  • Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
  • Starostwie Powiatowym.

4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej - pn. „Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru, z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na 2008 rok", polegających na zmniejszeniu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 64.682,- do kwoty 2.985.834,-

5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 18 do uchwały budżetowej pn. „Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok" polegających na:

a)     dokonaniu przeniesień między paragrafami w planie wydatków Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozdział 71097),

b)      dokonaniu przeniesień między paragrafami w planie wydatków Gospodarstwa Obsługi Ośrodka Wypoczynkowego Zwola przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Środzie Wlkp. (rozdział 75497),

c)      dokonaniu zwiększenia o kwotę 86.700,- planu przychodów ZSR Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie (rozdział 80197) w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu: refakturowania na rzecz najemców kosztów ogrzewania,  sprzedaży tuczników, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat oraz zwrotu akcyzy za olej napędowy wykorzystany w gospodarstwie rolnym. O tą samą kwotę zwiększa się wydatki bieżące. Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesień między paragrafami.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej , Zawodowej i Zatrudniania oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2020.
w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej pn. "Aktywna Rodzina" na lata 2009-2013.
w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pn.,, Aktywni w środowisku" na lata 2009-2013.
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009 - 2020.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie zatwierdzenia Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko w m. Sulęcinek" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3678P Klęka - Żerków" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XX/132/2008 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie powierzenia Gminie Zaniemyśl prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Śremie w sprawie przekształcenia Szpitala w Śremie, w wyniku którego nastąpi likwidacja Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości przeznaczonej pod drogę na rzecz Gminy Środa Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok".
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez PFRON w roku 2008.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie powierzenia Gminie Zaniemyśl prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008.
w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Łęknie.
w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i włączenia go do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Bądź przedsiębiorczy - osiągniesz sukces - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej, w ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości".
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i internatów funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie ustanowienia pełnomocnika Powiatu Średzkiego do dokonywania wpisów do księgi rejestrowej instytucji kultury.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego Rady Powiatu Średzkiego w związku z wygaśnięciem mandatu.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Średzkiego.
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl - Czarnotki" przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2008 r.
w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2011" i „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2011".
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2008 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Powiatowi Średzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia opinii w sprawie wartości jednego punktu w złotych, w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Średzkim, (województwo wielkopolskie, Polska) a Kantonem la Capelle (region Pikardia, Francja).
w sprawie zamiaru likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Powiat Średzki projektu „WSPÓLNY JĘZYK - LEPSZE PERSPEKTYWY - szkolenie językowe dla pracujących mieszkańców powiatu średzkiego".
w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2015"
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń, usytuowanych w budynku położonym w Środzie Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 1, na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wlkp.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń, usytuowanych w budynku położonym w Środzie Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 1, na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp.
w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.