Uchwały - 2009 rok

Uchwała Nr XXVI/152/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 stycznia 2009 roku.

 

        

Uchwała Nr XXVI/152/2009
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 stycznia 2009 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.

     Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się co następuje:

         § 1. W uchwale nr XXIV/142/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok,  wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1

zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę 574.203,-
do kwoty 35.884.651,-

2. w § 2 ust. 1

zwiększa się dochody bieżące
o kwotę 200.203,-
do kwoty 32.894.542,-

3. w § 2 ust 2

zwiększa się dochody majątkowe
o kwotę  374.000,-
do kwoty 2.990.109,-

4. w § 2 ust 2 dodaje się pkt 2) w brzmieniu: „dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst

w wysokości 374.000,-
zgodnie z załącznikiem nr 21a".

5. w § 3

zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę 704.203,-
do kwoty 38.534.300,-

6. w § 4 ust. 1

zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę 200.203,-
do kwoty 32.293.359,-

7. w § 4 ust. 1 pkt 1)

zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
o kwotę 203,-
do kwoty 21.933.157,-

8. w § 4 ust. 1 pkt 6)

zwiększa się dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

o kwotę                                             200.000,-
|do kwoty                        493.415,-

9. w § 4 ust. 2

zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę                          504.000,-
do kwoty                        6.240.941,-

10. w § 4 ust. 2 pkt 1)

zwiększa się wydatki inwestycyjne
o kwotę                          504.000,-
do kwoty                        5.339.507,-

11. w § 4 ust 2 dodaje się pkt 5) w brzmieniu: „wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

w wysokości                                     374.000,-
zgodnie z załącznikiem nr 21b"

12. § 5 otrzymuje brzmienie: 

„Uchwala się:
1) przychody w kwocie 3.806.153,-
2) rozchody w kwocie         1.156.504,-

Deficyt budżetu w wysokości 2.649.649,- zostanie sfinansowany przychodami, zgodnie z załącznikiem nr 3."

13. w § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu na kwotę 2.649.649,-"

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 3, 4, 9, 21a, 21b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Andrzej Gniotowski

Załączniki do uchwały:

- załącznik nr 1 - do pobrania (plik .pdf)
- załącznik nr 2 - do pobrania (plik .pdf)
- załącznik nr 3 - do pobrania (plik .pdf)
- załącznik nr 4 - do pobrania (plik .xls)
- załącznik nr 5 - do pobrania (plik .pdf)
- załącznik nr 6a - do pobrania (plik .pdf)
- załącznik nr 6b - do pobrania (plik .pdf)

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVI/152/2009 r.
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 stycznia 2009r.

 

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 574.203,- w tym w rozdziałach:

60014 Drogi publiczne powiatowe                       574.000,-

Zwiększenie planu dochodów o środki pochodzące z:

a) pomocy finansowej otrzymanej z gminy Środa Wlkp. w kwocie 200.000,- z przeznaczeniem na administrowanie drogami powiatowymi na terenie miasta Środa Wlkp. w zakresie bieżącego utrzymania dróg. Środki wprowadzono do budżetu w oparciu o uchwałę Nr XXV/359/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 18 grudnia 2008 r.,

b) dotacji celowej otrzymanej z powiatu jarocińskiego w kwocie 374.000,- z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Klęka - Grab", będącego częścią zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3678P Klęka - Żerków". Środki wprowadzono do budżetu w oparciu o uchwałę XXXI/172/08 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 grudnia 2008 r.

Odpowiednich zwiększeń dokonuje się również po stronie wydatków.

75020 Starostwa powiatowe                               203,-

Zwiększenie planu dochodów związku z uzyskaniem wpływu z tytułu opłaty za przeprowadzony egzamin z zakresu transportu drogowego taksówką. Realizacja w Starostwie Powiatowym.

2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 704.203,- w tym następujących rozdziałach:

60014 Drogi publiczne powiatowe                       704.000,-

Powyższa kwota jest wynikiem:

a) zwiększenia planu dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 200.000,-. Przedmiotowa dotacja zaplanowana została dla gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na administrowanie drogami powiatowymi na terenie miasta Środa Wlkp. w zakresie bieżącego utrzymania dróg. Realizacja zadania w Starostwie Powiatowym,

b) zwiększenia o kwotę 130.000,- planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu przez rów b/n na przepust w miejscowości Jeziory Wielkie, w ciągu drogi powiatowej nr2468P Kórnik - Zaniemyśl". Realizacja zadania w Zarządzie Dróg Powiatowych,

c) zwiększenia o kwotę 374.000,- planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Klęka - Grab", w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3678P Klęka - Żerków". Realizacja zadania w Zarządzie Dróg Powiatowych.

75020 Starostwa powiatowe                                                                    203,-

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej w związku z przeprowadzeniem egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką. Realizacja zadania w Starostwie Powiatowym.

3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej - pn. „Przychody i rozchody związanie z finansowaniem niedoboru, z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na 2009 r." polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 130.000,- do kwoty 3.768.653,-.

4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej - pn. „Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2009", polegających na:

a) wprowadzeniu w rozdziale 60014 nowego zadania pn. „przebudowa mostu przez rów b/n na przepust w miejscowości Jeziory Wielkie, w ciągu drogi powiatowej nr 2468P Kórnik - Zaniemyśl",

b) zwiększeniu środków na realizację zadania pn. „ przebudowa drogi powiatowej nr 3678P Klęka - Żerków" o kwotę 374.000,- pochodzącą z dotacji celowej otrzymanej z powiatu jarocińskiego, 

c) zmianie nazwy zadania zaplanowanego w rozdziale 85111 z „budowa lądowiska helikopterów dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wlkp." na „budowa lądowiska dla helikopterów oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wielkopolskiej w aparaturę medyczną".

d) wskazaniu  kredytu jako źródła finansowania zadań inwestycyjnych. W uchwale nr XXIV/142/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 r. wskazano jako źródła finansowania zadań inwestycyjnych głównie środki własne. Do realizacji większości inwestycji określonych z załączniku nr 4 niezbędne jest zaciągnięcie kredytów w wysokości 3.472.007,-. Stosowny  projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2009 długoterminowego kredytu bankowego z wyodrębnieniem poszczególnych zadań finansowanych z kredytu,  zostanie zaproponowany Radzie Powiatu Średzkiego na sesji w dniu 27 stycznia 2009 r.

5. Dokonuje się przeniesienia między rozdziałami 80123 i 80130 w planie finansowym Zespołu Szkół Zawodowych w ramach posiadanych środków.

 

w sprawie zaciągnięcia w roku 2010 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu średzkiego na 2010 rok.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2009 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonych w Środzie Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 3.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok".
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „DOBRA KADRA - EUROPEJSKA JAKOŚĆ" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Radgoszcz na usuwanie szkód wyrządzonych przez powódź na przełomie czerwca i lipca 2009 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/248/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3679P Boguszyn - Panienka" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3671P Kijewo - Krzykosy, Odcinek Solec - droga krajowa nr 11 (etap I Krzykosy - droga krajowa nr 11)" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Środa Wlkp. nieruchomości przeznaczonej pod drogę.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „DOBRA KADRA - EUROPEJSKA JAKOŚĆ" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 , Priorytet V - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 - Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej.
zmieniająca uchwałę Nr IX/53/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Środa Wielkopolska na realizację zadania pod nazwą „ Opracowanie koncepcji techniczno - ekonomicznej budowy obwodnicy południowej części miasta Środa Wielkopolska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 Śrem - Września".
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/236/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca2006 roku w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2009 r.
w sprawie powierzenia Gminie Dominowo prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2009 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja szpitala SP ZOZ w Środzie Wlkp. w celu podniesienia jakości świadczonych usług zdrowotnych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ...
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu nr POKL.09.02.00-30-041/08, pn. „Bądź przedsiębiorczy - osiągniesz sukces - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej, w ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości", podnoszącego atrakcyjność kształcenia w zakresie przedsiębiorczości uczniów ZSZ w Środzie Wlkp., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
w sprawie wyposażenia powiatowych jednostek organizacyjnych w nieruchomość.
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki pedagogów i doradców zawodowych, prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jarocinie.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu stypendialnego „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytet 2, Działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".
w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu stypendialnego „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytet 2, Działanie 2.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład: Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wlkp., Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wlkp. i Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Wójkiewicza w Łęknie.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008-2015".
w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa ..........................., zamieszkałych w Środzie Wlkp. przy ulicy ....................... z dnia 12 marca 2009 r. na działanie Starosty Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu nr POKL.09.02.00-30-041/08, pn. „Bądź przedsiębiorczy - osiągniesz sukces - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej, w ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości", podnoszącego atrakcyjność kształcenia w zakresie przedsiębiorczości uczniów ZSZ w Środzie Wlkp., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009
w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego i włączenia go do Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2009 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.