Uchwały - 2009 rok

Uchwała Nr XXVIII/161/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 kwietnia 2009 r.


Uchwała Nr XXVIII/161/2009
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 21 kwietnia 2009 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa ..........................., zamieszkałych w Środzie Wlkp. przy ulicy ....................... z dnia 12 marca 2009 r. na działanie Starosty Średzkiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 16 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 229 pkt 4, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z § 71 ust. 1, 2 i 4 Statutu Powiatu Średzkiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2001 r. Nr 123, poz. 2398 ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wyniki pracy z rozpatrzenia skargi przekazanej Komisji Rewizyjnej przez Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego (protokół z rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały).

§ 2. Rada Powiatu Średzkiego uznaje, że skarga Państwa ................................ ze względu na drobne niedociągnięcie proceduralne, które nie naruszyło interesu prawnego skarżących, jest jedynie w części zasadna.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego do zawiadomienia skarżących o sposobie załatwienia skargi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Andrzej Gniotowski

UWAGA
Dane dotyczące skarżących tj. imiona i nazwisko oraz miejsce zamieszkania podlegają ochronie, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVIII/161/2009
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 21 kwietnia 2009 r.

w  sprawie rozpatrzenia skargi Państwa ....................................................., zamieszkałych w Środzie Wlkp. przy ulicy ........................ z dnia 12 marca 2009 r. na działanie Starosty Średzkiego.

Skarga Państwa ............................., zamieszkałych w Środzie Wlkp. przy ul. ....................., z dnia 12 marca 2009 r. na działanie Starosty Średzkiego dotyczyła działań Starosty związanych z wydawaniem pozwolenia na budowę budynku gastronomicznego, na działce nr ewid. 1094/2 i 1095 w Środzie Wlkp.
Podstawę prawną rozpatrzenia przedmiotowej skargi stanowił § 71 Statutu Powiatu Średzkiego, który w ust. 1 upoważnia Przewodniczącego Rady do zlecania Komisji Rewizyjnej rozpatrywania skarg dla których organem właściwym do ich rozpatrzenia, jest Rada Powiatu.
Komisja rozpatrywała skargę w oparciu o wyjaśnienia i dokumenty przedstawione przez Kierownika Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej tut. Starostwa.
Biorąc pod uwagę ustalenia dokonane na podstawie złożonych wyjaśnień i przedstawionych dokumentów Komisja Rewizyjna uznała, że skarga Państwa ...................... i zawarte w niej zarzuty pod adresem Starosty Powiatu Średzkiego są jednie  w części uzasadnione, bowiem stwierdzone drobne niedociągnięcie proceduralne, nie naruszyło interesu prawnego skarżących.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

załącznik do Uchwały Nr XXVIII/161/2009
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 21 kwietnia 2009 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia skargi złożonej w dniu 12.03.2009 r. przez Państwo ......................................, zamieszkałych w Środzie Wlkp.., na działanie Starosty Średzkiego.

W związku z wniesioną skargą,  Komisja Rewizyjna w składzie:
- Stefan Kominek - Przewodniczący Komisji
- Róża Doerffer - Jambor
- Zbigniew Cichowlas
- Wojciech Grząślewicz

na posiedzeniach w dniach 19 marca, 23 marca i 1 kwietnia 2009 r. zapoznała się z treścią skargi złożonej przez Państwo ............................... dotyczącej działań Starosty Średzkiego związanych z wydawaniem pozwolenia na budowę budynku gastronomicznego, na działce nr ewid. 1094/2 i 1095 w Środzie Wlkp. oraz wyjaśnieniami i dokumentami przedstawionymi przez Kier. Wydziału AB.

W posiedzeniach Komisji uczestniczyli:
- Maria Bochyńska - Sekretarz Powiatu
- Czesław Guzewski - Kier. Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej
- Przemysław Barczyński - Radca Prawny

Dokładnych wyjaśnień, co do zarzutów podniesionych w skardze udzielił p. Guzewski - Kierownika Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej, który odnosząc się do skargi Państwa ............................. na posiedzeniu w dniu 19 marca 2009 r. wyjaśnił na piśmie, co następuje:
„W dniu 30 maja 2008r. inwestor - Pan ....................... zam. w Środzie Wlkp. na ul.................... - złożył wniosek o pozwolenie na budowę budynku gastronomicznego i zbiornika bezodpływowego w Środzie Wlkp. w rejonie ................ na działce oznaczonej nr ewid. 1094/2 i 1095. Z uwagi na braki w dokumentacji postanowieniem z dnia 17 czerwca 2008 r. wezwano inwestora do ich uzupełnienia (między innymi brak oznaczenia miejsc postojowych). W dniu 23 czerwca 2008r. inwestor dostarczył brakujące dokumenty. W związku z powyższym tut. organ powiadomił strony o zakończeniu postępowania ( jako stronę w postępowaniu organ uznał dysponenta drogi publicznej oraz właścicieli nieruchomości z którą bezpośrednio graniczył projektowany budynek - działka nr ewid. 1094/1, w postępowaniu nie uznano za stronę właściciela nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1096 gdyż zdaniem organu projektowany budynek usytuowany w odległości 3,18 metra od granicy nie oddziałuje negatywnie na daną nieruchomość ). W odpowiedzi na zawiadomienie o zakończeniu postępowania strona w postępowaniu - współwłaściciel działki oznaczonej nr ewid. 1094/1, wniósł zastrzeżenia do przedmiotowej inwestycji. Wniesiony sprzeciw był motywowany utrudnieniami komunikacyjnymi mającymi powstać w wyniku realizacji obiektu oraz uciążliwościami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą ( należy tu zaznaczyć, że Inwestor w momencie ubiegania się o decyzję o pozwoleniu na budowę dysponował prawomocną decyzją o warunkach zabudowy zezwalającą na realizację obiektu gastronomicznego). Po analizie zebranych dokumentów i wniesionych uwagach tut. organ w dniu 14 lipca 2008r. udzielił pozwolenia na budowę przedmiotowego budynku gastronomicznego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym. Za wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę przemawiały dostarczone przez inwestora dokumenty w tym kompletny projekt budowlany, pozytywna opinia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, uzgodnienie obsługi komunikacyjnej oraz prawomocna decyzja o warunkach zabudowy zezwalająca na zabudowę budynku w granicy z działką sąsiednią.
Od decyzji o pozwoleniu na budowę w dniu 21 lipca 2008r. odwołanie wnieśli właściciele działki oznaczonej nr ewid. 1094/1 - Państwo .................................... W związku z decyzją o pozwoleniu na budowę swoje uwagi wnieśli również właściciele działki nr ewid. 1096 - Państwo ............................................... W dniu 4 sierpnia 2008r. tut. organ przekazał akta sprawy wraz z odwołaniami Wojewodzie Wielkopolskiemu. Wojewoda Wielkopolski decyzją z dnia 3 września 2008r. uchylił decyzję o pozwoleniu na budowę oraz przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. W decyzji uchylającej wskazano również, że stronom w postępowaniu winni być właściciele działki nr ewid. 1096. Powodem uchylenia decyzji była sporna sprawa miejsc parkingowych umieszczonych w bezpośrednim sąsiedztwie działki nr ewid. 1096 oraz rzekome niedostosowanie projektu do ustaleń decyzji o warunkach zabudowy w zakresie powierzchni biologicznie czynnej (faktycznie powierzchnia biologicznie czynna oraz powierzchnia zabudowy była zgodna z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy zaś uwagi zawarte w decyzji Wojewody Wielkopolskiego wynikały z błędnej interpretacji pojęcia „udział powierzchni biologicznie czynnej w niezabudowanej części działki). Istotnie jest tu także, że zarzuty Państwa .................... dotyczące spadku wartości oraz utrudnionego wjazdu na działkę stanowiącą ich własność nie zostały uznane przez Wojewodę Wielkopolskiego za zasadne. Reasumując powodem uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę było nieuwzględnienie strony w postępowaniu oraz niewłaściwe usytuowanie miejsc postojowych.
W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego tut. organ w dniu 17 września 2008r. powiadomił strony o wszczęciu postępowania oraz nałożył na inwestora obowiązek wprowadzenia korekt do projektu budowlanego.
W dniu19 września 2008r. inwestor zwrócił się o zawieszenie postępowania. Organ przychylił się do wniosku inwestora i postanowieniem z dnia 23 września 2008 r. przedmiotowe postępowanie zostało zawieszone. 
W okresie zawieszenia postępowania inwestor zwrócił się za pośrednictwem Starosty do Ministra Budownictwa z wnioskiem o wyrażenie zgody na odstępstwo od warunków technicznych w zakresie umiejscowienia dwóch miejsc postojowych w bezpośredniej granicy z działką sąsiednią. W okresie tym strony postępowania zostały powiadomione o złożonym przez Inwestora wniosku do Ministra Budownictwa ( telefonicznie lub osobiście na terenie urzędu - strony miały ciągły wgląd do akt sprawy).
Minister Budownictwa pismem z dnia 25 listopada 2009 r. upoważnił Starostę Średzkiego do wyrażenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych i tym samym umożliwił realizację dwóch miejsc postojowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną nr ewid. 1096 pod warunkiem wykonania pasa zieleni izolacyjnej.
W dniu 9 stycznia 2009 r. tut. organ w związku z uzupełnieniem braków określonych w postanowieniu z dnia 17 września 2008 r. podjął zawieszone postępowanie.
W dniu 20 stycznia 2009 r. w odpowiedzi na postanowienie o podjęciu postępowania strony w postępowaniu Państwo ........................... oraz ................................ wnieśli swoje uwagi (w przypadku Państwa ............................ pismo dotyczyło zażalenia na postanowienie o podjęciu postępowania.)
Zgodnie z art. 133 kpa organ prowadzący postępowanie w terminie siedmiu dni powinien przekazać zażalenie do właściwego organu wyższego stopnia. Przedmiotowe zażalenie wpłynęło do tut. organu 20 stycznia 2009 r. W momencie otrzymania zażalenia przystąpiono do przygotowywania dokumentów w celu przekazania ich do Wojewody Wielkopolskiego. W dniu 25 stycznia 2009 r. w tut. urzędzie Inwestor Pan ......................... po zapoznaniu się z treścią pism złożonych przez strony postępowania oświadczył, że w obecnej sytuacji złoży pismo w sprawie wycofania wniosku o pozwolenie na budowę (w oparciu o który toczyło się postępowanie). Pismo takie zostało złożone w dniu 26 stycznia 2009r. W obecnej sytuacji (szósty dzień terminu w którym należało przekazać zażalenia) przekazanie zażalenia do Wojewody Wielkopolskiego zostało uznane za bezzasadne. Prowadzone postępowania zostało umorzone jako bezprzedmiotowe zgodnie z art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Przyjęcie takiego rozwiązania jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zostało uznane przez organ prowadzący za słuszne gdyż w rezultacie wydania decyzji o umorzeniu postępowania Inwestor nie uzyskał prawa do realizacji obiektu w związku z czym żądania stron (dotyczące braku zgody na realizację obiektu) zostały spełnione, wydanie decyzji umarzającej nie było sprzeczne z interesem społecznym.
Decyzja o umorzeniu postępowania została dostarczona do stron. Żadna ze stron nie zwróciła się do organu o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, decyzja o umorzeniu postępowania w dniu 17 lutego 2009 r. stała się ostateczna.
W dniu 2 lutego 2009 r. Pan ............................ złożył nowy wniosek o pozwolenie na budowę budynku gastronomicznego na działce oznaczonej nr ewid. 1094/2 i 1095 w Środzie Wlkp. w rejonie ul. ............ Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy ma prawo złożyć wniosek o pozwolenie na budowę, zaś organ do którego wniosek został skierowany nie może upatrywać się w złożonym wniosku próby złamania obowiązującego prawa. Nowy wniosek dotyczący prowadzonego wcześniej postępowania umorzonego decyzją, został potraktowany przez tut. organ jako nowa sprawa i w żaden sposób nie wiązano jej ze sprawą wcześniej zakończoną. Po przedłożeniu przez Inwestora kompletu dokumentacji dokonano jej gruntowej analizy. Inwestor wykazał się ostateczną decyzją o warunkach zabudowy nr GiGP - 7331/160/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 r. oraz decyzję o zmianie decyzji o warunkach zabudowy nr GiGP - 7331/318/2007/2008 z dnia 2 stycznia 2008r., warunkami na podłączenie do sieci energetycznej, wodno - kanalizacyjnej oraz gazowej, uzgodnieniem projektu budowlanego przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do wniosku poza wymienionymi wyżej uzgodnieniami Inwestor załączył uzgodnienie zjazdu z drogi publicznej oraz zgodę Starosty Średzkiego na odstępstwo od warunków technicznych w zakresie umiejscowienia miejsc parkingowych (2 sztuki) w bezpośrednim sąsiedztwie z działką oznaczoną nr ewid. 1096. Po dokonanej analizie organ stwierdził, że Inwestor spełnił wszystkie warunki określone w załączonych decyzjach o warunkach zabudowy oraz opiniach, projekt budowlany zdaniem tutejszego organu spełnia również warunki techniczne jakie są stawiane tego typu obiektom. Pismem z dnia 16 lutego 2009 r. strony postępowania oraz wnioskodawca zostali powiadomieni o zakończeniu postępowania i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w trakcie postępowania dokumentów. W rozmowie telefonicznej z dnia 20 lutego 2009 r. przeprowadzonej z jedną ze stron - Panią .......................... - poinformowano zainteresowaną o przedmiocie prowadzonego postępowania oraz o możliwości wniesienia odwołania od decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie, udzielono również wyczerpującej informacji dlaczego złożone zażalenie nie zostało przekazane do Wojewody Wielkopolskiego. Z treścią złożonego wniosku o pozwolenie na budowę zapoznali się również osobiście Państwo ............................... Do dnia wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (tj. do dnia 11 marca 2009 r.) żadna ze stron nie złożyła sprzeciwu w formie pisemnej. W dniu 11 marca 2009 r. tut. organ zakończył postępowanie decyzją udzielającą pozwolenia na budowę budynku.
Podsumowując powodem tego, że zażalenie nie zostało przekazane do Wojewody Wielkopolskiego było umorzenie prowadzonego postępowania, zaś ponowne wszczęcie postępowania w sprawie budowy budynku gastronomicznego było zgodne z obowiązującymi przepisami, gdyż każdemu z obywateli przysługuje prawo do składania stosownych wniosków."
Po zapoznaniu się z ww. wyjaśnieniami i zgłoszeniu wątpliwości przez członków Komisji, co do okoliczności zawieszenia postępowania, a szczególności braku udokumentowania poinformowania skarżących o wydanym w tej sprawie postanowieniu Kierownik Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej na posiedzeniu w dniu 23 marca 2009 r. złożył na piśmie następujące wyjaśnienia uzupełniające:

„W dniu 19 września 2009r. Inwestor Pan ..................... zwrócił się z prośbą o zawieszenie prowadzonego postępowania. Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego organ ma prawo zawiesić postępowanie jeśli wystąpi o to strona na wniosek której postępowanie zostało wszczęte.
W związku z powyższym tut. organ postanowieniem z dnia 23 września 2008 r. zawiesił prowadzone postępowanie. Postanowienie o zawieszeniu postępowania było skierowane do Inwestora oraz do stron w postępowaniu tj. Państwa ........................., Państwa ........................................... oraz Gminy Środa Wlkp. Obecnie w aktach sprawy brak jest potwierdzenia odebrania postanowienia przez Państwo .................................... oraz przez Państwo ................................................... Faktem jest, że zarówno Państwo ....................... oraz Państwo ........................... byli świadomi zawieszenia przez organ prowadzonego postępowania. Państwo .................... zostali poinformowani w rozmowie telefonicznej o biegu sprawy (zawieszeniu postępowania oraz złożeniu przez Inwestora wniosku do Ministra o odstępstwo od warunków technicznych), zaś Państwo ....................    o powyższej sytuacji zostali poinformowani osobiście w tut. urzędzie.     
Zdaniem tut. organu omyłkowe niedostarczenie stronom postanowienia o zawieszeniu postępowania nie miało wpływu na przebieg oraz zakończenie postępowania, postanowienie to bowiem nie rozstrzygało o istocie sprawy. Zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia. Pragnę przypomnieć, że prowadzone przez organ postępowanie dotyczyło kwestii udzielenie pozwolenia na budowę budynku gastronomicznego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym. Strony postępowania tj. Państwo .................................. oraz Państwo ...................................... na każdym etapie postępowania informowali, że nie wyrażają zgody na realizację inwestycji. Przedmiotowe postępowanie zostało zakończone decyzją o umorzeniu postępowania. W związku z powyższym Inwestor nie posiadł prawa do realizacji budynku, co z kolei należy uznać za spełnienie oczekiwać poszczególnych stron wnoszących sprzeciw w związku z zamiarem realizacji budynku. O usatysfakcjonowaniu spowodowanym takim rozwiązaniem sprawy świadczy również brak odwołania od decyzji o umorzeniu postępowania, która została skarżącym w prawidłowy sposób doręczona. Kwestii ponownego złożenia przez Pana ................................... wniosku o pozwolenie nie należy łączyć z postępowaniem zakończonym umorzeniem. Każdemu bowiem przysługuje prawo do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. W przypadku uwag dotyczących projektowanej zabudowy strony postępowania winny wnieść stosowne uwagi na piśmie, a w przypadku zakończenia sprawy decyzją o udzieleniu pozwolenia na budowę stronom przysługuje złożenie odwołania."

           Komisja uznała, przedstawione przez p. Guzewskiego szczegółowe wyjaśnienia za wyczerpujące i stwierdziła jednogłośnie, że skarga wniesiona przez Państwa .................................... na działania Starosty Średzkiego jest jedynie w części zasadna. Powodem uznania w części skargi za zasadną był brak udokumentowania w aktach sprawy zawiadomienia skarżących o wydaniu postanowienia o zawieszeniu  postępowania.
Komisja jednocześnie uznając skargę za zasadną jedynie w części wzięła pod uwagę fakt, iż ww. niedociągnięcie proceduralne nie naruszyło interesu prawnego skarżących ponieważ w kontrolowanym postępowaniu administracyjnym w konsekwencji nie doszło do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z informacją uzyskaną od Kierownika Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej, w obecnie toczącym się nowym postępowaniu, skarżący wnieśli odwołanie od wydanej na wniosek Pana ....................... decyzji o pozwoleniu na budowę. Postępowanie to zatem będzie przedmiotem merytorycznej weryfikacji przez organ II instancji, tj. Wojewodę Wielkopolskiego.

Podpisy Komisji:
Stefan Kominek -  /-/ Stefan Kominek
Róża Doerffer - Jambor - /-/ Róża Doerffer - Jambor
Zbigniew Cichowlas - /-/ Zbigniew Cichowlas
Wojciech Grząślewicz - /-/ Wojciech Grząślewicz

w sprawie zaciągnięcia w roku 2010 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu średzkiego na 2010 rok.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2009 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonych w Środzie Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 3.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok".
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „DOBRA KADRA - EUROPEJSKA JAKOŚĆ" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Radgoszcz na usuwanie szkód wyrządzonych przez powódź na przełomie czerwca i lipca 2009 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/248/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3679P Boguszyn - Panienka" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3671P Kijewo - Krzykosy, Odcinek Solec - droga krajowa nr 11 (etap I Krzykosy - droga krajowa nr 11)" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Środa Wlkp. nieruchomości przeznaczonej pod drogę.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „DOBRA KADRA - EUROPEJSKA JAKOŚĆ" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 , Priorytet V - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 - Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej.
zmieniająca uchwałę Nr IX/53/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Środa Wielkopolska na realizację zadania pod nazwą „ Opracowanie koncepcji techniczno - ekonomicznej budowy obwodnicy południowej części miasta Środa Wielkopolska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 Śrem - Września".
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/236/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca2006 roku w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2009 r.
w sprawie powierzenia Gminie Dominowo prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2009 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja szpitala SP ZOZ w Środzie Wlkp. w celu podniesienia jakości świadczonych usług zdrowotnych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ...
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu nr POKL.09.02.00-30-041/08, pn. „Bądź przedsiębiorczy - osiągniesz sukces - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej, w ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości", podnoszącego atrakcyjność kształcenia w zakresie przedsiębiorczości uczniów ZSZ w Środzie Wlkp., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
w sprawie wyposażenia powiatowych jednostek organizacyjnych w nieruchomość.
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki pedagogów i doradców zawodowych, prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jarocinie.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu stypendialnego „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytet 2, Działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".
w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu stypendialnego „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytet 2, Działanie 2.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład: Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wlkp., Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wlkp. i Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Wójkiewicza w Łęknie.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008-2015".
w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa ..........................., zamieszkałych w Środzie Wlkp. przy ulicy ....................... z dnia 12 marca 2009 r. na działanie Starosty Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu nr POKL.09.02.00-30-041/08, pn. „Bądź przedsiębiorczy - osiągniesz sukces - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej, w ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości", podnoszącego atrakcyjność kształcenia w zakresie przedsiębiorczości uczniów ZSZ w Środzie Wlkp., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009
w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego i włączenia go do Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2009 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.