Uchwały - 2009 rok

Uchwała Nr XXVIII/162/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 kwietnia 2009 r.


Uchwała Nr XXVIII/162/2009
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 21 kwietnia 2009 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008-2015".

Na podstawie art. 3 pkt 3, art. 4 ust.1 i art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 9 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., Nr 227, poz. 1658 ze zmianami) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008-2015" stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIV/96/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia ww. dokumentu, wprowadza się następujące zmiany:

 • 1) punkt 7.2 „Planowane projekty i zadania w okresie 2008-2015 w ramach Programów Operacyjnych" (tabele Programów Operacyjnych) otrzymuje brzmienie jak
  w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały,
 • 2) punkt 7.3 „Wykaz przedsięwzięć Powiatu Średzkiego, realizowanych w cyklu wieloletnim, na lata 2008-2015" (tabele 99, 100 i 101) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmiany, których mowa w § 1. wypełniają określoną wcześniej misję oraz cele strategiczne i nie naruszają ich pierwotnej treści.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Andrzej Gniotowski

Załączniki:
1. załącznik nr 1 - do pobrania (plik .pdf)
2. załącznik nr 2 - do pobrania (plik .pdf)

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVIII/162/2009
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 24 marca 2009 roku

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008-2015".

Zarząd Powiatu Średzkiego 7 września 2007 r. przyjął Uchwałę Nr 99/2007 w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2007-2015. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem prac do 20 września 2007 r. opracowane zostały przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz wydziałów Starostwa „Wnioski Przedsięwzięć Inwestycyjnych do WPI", które były podstawą do sporządzenia przez Radę Powiatu Średzkiego w styczniu 2008 r. dokumentu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008-2015".
Procedura sporządzania WPI pozwala na aktualizację i ewentualne korekty planu,
w szczególności w terminie opracowywania projektu budżetu na kolejne lata.
W przyjętym w styczniu 2008 r. WPI konieczne jest dokonanie zmian z uwagi na:

 • 1) zmiany w kalkulacji kosztów niektórych zadań inwestycyjnych oraz terminów ich realizacji,
 • 2) nie zakwalifikowanie projektu pn.: „WSPÓLNY JĘZYK - LEPSZE PERSPEKTYWY - szkolenie językowe dla pracujących mieszkańców powiatu średzkiego" do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • 3) nie zakwalifikowanie projektu pn.: „Poprawa jakości i dostępności usług w zakresie diagnostyki nieinwazyjnej chorób sercowo - naczyniowych w SP ZOZ w Środzie Wlkp." (część inwestycyjna i część miękka) do dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
 • 4) zakwalifikowanie projektu pn.: „Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935P
  i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl - Czarnotki" (projekt partnerski Powiatu Średzkiego i Gminy Zaniemyśl) do dofinansowania ze środków EFRR w ramach WRPO.
 • 5) zakwalifikowanie projektu pn.: „Bądź przedsiębiorczy - osiągniesz sukces - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej, w ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości" do dofinansowania ze środków EFS w ramach POKL,
 • 6) wprowadzenie zadania pod nazwą „Budowa lądowiska dla helikopterów oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wielkopolskiej w aparaturę medyczną",
 • 7) wprowadzenie zadania po nazwą dotacja celowa dla SPZOZ w Środzie Wlkp.
  z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Adaptacja istniejących pomieszczeń przyziemia na potrzeby laboratoriów szpitalnych oraz pomieszczeń piwnicznych na potrzeby sanitariatów
  i szatni dla pracowników laboratorium oraz bloku operacyjnego".
 • 8) wprowadzenie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3678P Klęka - Żerków",
 • 9) wprowadzenie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3677P Witowo - Orzechowo na odcinku drogi krajowej nr 11 do Witowa",
 • 10) wprowadzenie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko w m. Sulęcinek",
 • 11) wprowadzenie zadania pod nazwą „Przebudowa mostu przez rów b/n na przepust
  w miejscowości Jeziory Wielkie, w ciągu drogi powiatowej nr 2468P Kórnik - Zaniemyśl".

Biorąc powyższe pod uwagę sporządzone zostały aktualizacje Wniosków Przedsięwzięć Inwestycyjnych wymienionych w WPI Powiatu Średzkiego na lata 2008-2015, na podstawie których dokonano koniecznej aktualizacji Programów Operacyjnych i WPI Powiatu Średzkiego na lata 2008-2015.
Podjęcie niniejszej uchwały jest zatem uzasadnione.

 

w sprawie zaciągnięcia w roku 2010 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu średzkiego na 2010 rok.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2009 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonych w Środzie Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 3.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok".
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „DOBRA KADRA - EUROPEJSKA JAKOŚĆ" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Radgoszcz na usuwanie szkód wyrządzonych przez powódź na przełomie czerwca i lipca 2009 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/248/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3679P Boguszyn - Panienka" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3671P Kijewo - Krzykosy, Odcinek Solec - droga krajowa nr 11 (etap I Krzykosy - droga krajowa nr 11)" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Środa Wlkp. nieruchomości przeznaczonej pod drogę.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „DOBRA KADRA - EUROPEJSKA JAKOŚĆ" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 , Priorytet V - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 - Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej.
zmieniająca uchwałę Nr IX/53/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Środa Wielkopolska na realizację zadania pod nazwą „ Opracowanie koncepcji techniczno - ekonomicznej budowy obwodnicy południowej części miasta Środa Wielkopolska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 Śrem - Września".
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/236/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca2006 roku w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2009 r.
w sprawie powierzenia Gminie Dominowo prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2009 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja szpitala SP ZOZ w Środzie Wlkp. w celu podniesienia jakości świadczonych usług zdrowotnych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ...
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu nr POKL.09.02.00-30-041/08, pn. „Bądź przedsiębiorczy - osiągniesz sukces - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej, w ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości", podnoszącego atrakcyjność kształcenia w zakresie przedsiębiorczości uczniów ZSZ w Środzie Wlkp., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
w sprawie wyposażenia powiatowych jednostek organizacyjnych w nieruchomość.
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki pedagogów i doradców zawodowych, prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jarocinie.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu stypendialnego „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytet 2, Działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".
w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu stypendialnego „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytet 2, Działanie 2.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład: Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wlkp., Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wlkp. i Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Wójkiewicza w Łęknie.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008-2015".
w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa ..........................., zamieszkałych w Środzie Wlkp. przy ulicy ....................... z dnia 12 marca 2009 r. na działanie Starosty Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu nr POKL.09.02.00-30-041/08, pn. „Bądź przedsiębiorczy - osiągniesz sukces - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej, w ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości", podnoszącego atrakcyjność kształcenia w zakresie przedsiębiorczości uczniów ZSZ w Środzie Wlkp., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009
w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego i włączenia go do Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2009 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.