Uchwały - 2009 rok

Uchwała Nr XXXVI/205/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 grudnia 2009 r.

 

Uchwała Nr XXXVI/205/2009
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 8 grudnia 2009 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu średzkiego na 2010 rok.

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 257, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 184 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 10 lit. b) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust  4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu Średzkiego, uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości  37.196.246 zł, z tego:

         -  dochody bieżące w kwocie 34.253.070 zł,
         -  dochody majątkowe w kwocie 2.943.176 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.209.380 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5a,
2) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 120.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6a,
3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7a,
4) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 204.726 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a,
5) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w wysokości 65.343 zł, zgodnie zzałącznikiem Nr 9a.

§ 2.1.  Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 45.806.051 zł, z tego:

  • wydatki bieżące w wysokości 34.738.069 zł,
  • wydatki majątkowe w wysokości 11.067.982 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.209.380 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5b,
2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 120.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6b,
3) wydatki na realizację zadań wykonanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b,
4) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 204.726 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8b,
5) wydatki na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej w wysokości 65.343 zł, zgodnie zzałącznikiem Nr 9b.

3.   Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2010 w podziale na poszczególne zadania określa załącznik Nr 4.

 

§ 3. Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów  - 9.819.944 zł,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów - 1.210.139 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 8.609.805 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,  zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 534.733 zł, zgodnie z załącznikami Nr 10-12,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.275.684 zł, zgodnie z załącznikami Nr 13-16.

 

§ 5. Określa się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:

1) przychody 1.123.633 zł,
2) wydatki 1.123.633 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 17.

 

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1) przychody w wysokości 150.000 zł,
2) wydatki w wysokości 111.500 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 18.

 

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

1) przychody w wysokości 410.000 zł,
2) wydatki w wysokości 410.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 19.

 

§ 8. Ustala się:

1) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu wkwocie 2.500.000 zł,
2) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 8.609.805 zł,
3) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.210.139 zł.

 

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 20,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 

§ 10. Określa się wysokość sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 1.500.000 zł.

 

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000 zł,
2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 9.819.944 ,
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz wydatków majątkowych, w tym w planie inwestycji oraz w planie zakupów inwestycyjnych - między rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działu,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

 

§ 12.  W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100.000 zł,
2) celowe w wysokości 580.644 zł, z tego:
   a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 577.644 zł,
    b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.000 zł.

 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Andrzej Gniotowski

 

Załączniki do uchwały:

 

Zmiany do uchwały:

 

 

w sprawie zaciągnięcia w roku 2010 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu średzkiego na 2010 rok.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2009 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonych w Środzie Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 3.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok".
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „DOBRA KADRA - EUROPEJSKA JAKOŚĆ" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Radgoszcz na usuwanie szkód wyrządzonych przez powódź na przełomie czerwca i lipca 2009 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/248/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3679P Boguszyn - Panienka" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3671P Kijewo - Krzykosy, Odcinek Solec - droga krajowa nr 11 (etap I Krzykosy - droga krajowa nr 11)" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Środa Wlkp. nieruchomości przeznaczonej pod drogę.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „DOBRA KADRA - EUROPEJSKA JAKOŚĆ" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 , Priorytet V - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 - Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej.
zmieniająca uchwałę Nr IX/53/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Środa Wielkopolska na realizację zadania pod nazwą „ Opracowanie koncepcji techniczno - ekonomicznej budowy obwodnicy południowej części miasta Środa Wielkopolska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 Śrem - Września".
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/236/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca2006 roku w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2009 r.
w sprawie powierzenia Gminie Dominowo prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2009 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja szpitala SP ZOZ w Środzie Wlkp. w celu podniesienia jakości świadczonych usług zdrowotnych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ...
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu nr POKL.09.02.00-30-041/08, pn. „Bądź przedsiębiorczy - osiągniesz sukces - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej, w ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości", podnoszącego atrakcyjność kształcenia w zakresie przedsiębiorczości uczniów ZSZ w Środzie Wlkp., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
w sprawie wyposażenia powiatowych jednostek organizacyjnych w nieruchomość.
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki pedagogów i doradców zawodowych, prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jarocinie.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu stypendialnego „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytet 2, Działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".
w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu stypendialnego „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytet 2, Działanie 2.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład: Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wlkp., Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wlkp. i Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Wójkiewicza w Łęknie.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008-2015".
w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa ..........................., zamieszkałych w Środzie Wlkp. przy ulicy ....................... z dnia 12 marca 2009 r. na działanie Starosty Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu nr POKL.09.02.00-30-041/08, pn. „Bądź przedsiębiorczy - osiągniesz sukces - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej, w ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości", podnoszącego atrakcyjność kształcenia w zakresie przedsiębiorczości uczniów ZSZ w Środzie Wlkp., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009
w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego i włączenia go do Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2009 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.