Uchwały - 2009 rok

Uchwała Nr XXXVI/206/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 grudnia 2009 r.

Zmiana do uchwały: Uchwała Nr XLII/242/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2010 r.  http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/prawo/uchwaly-rady-powiatu/uchwaly-2010-rok.html?pid=2893

Uchwała Nr XXXVI/206/2009
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 8 grudnia 2009 roku

w sprawie zaciągnięcia w roku 2010 długoterminowego kredytu bankowego.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit „c" ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art. 82 ust 1 pkt 2 i art. 83 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1. Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 8.031.432,- (osiem milionów trzydzieści jeden tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote) na sfinansowanie następujących wydatków inwestycyjnych:

  1. „Przebudowa mostu przez rów b/n na przepust w m. Jeziory Wielkie w ciągu drogi powiatowej nr 2468P Kórnik - Zaniemyśl" w kwocie 65.000zł;
  2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3679P Boguszyn - Panienka" w kwocie 1.595.000 zł;
  3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3671P Kijewo - Krzykosy na odcinku od Solca do drogi krajowej nr 11" w kwocie 810.000zł;
  4.  „Rozbudowa i  modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp." w kwocie 5.392.000 zł;
  5. „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim" w kwocie 169.432 zł.

§ 2. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie kredytu w formie „weksla własnego in blanco".

§ 3. Wyboru banku należy dokonać zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

§ 4. Źródłem spłaty przedmiotowego kredytu będą dochody własne Powiatu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/mgr Andrzej Gniotowski

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVI/206/2009
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 8 grudnia 2009 roku

w sprawie zaciągnięcia w roku 2010 długoterminowego kredytu bankowego.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2010, w załączniku Nr 3 określono źródła finansowania planowanego deficytu budżetowego. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 9.819.944 zł.
Zaciągnięcie kredytów w wysokości 8.031.432,- (osiem milionów trzydzieści jeden tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote) niezbędne jest do realizacji następujących inwestycji określonych w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej:

  1. „Przebudowa mostu przez rów b/n na przepust w m. Jeziory Wielkie w ciągu drogi powiatowej nr 2468P Kórnik - Zaniemyśl" w kwocie 65.000zł;
  2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3679P Boguszyn - Panienka" w kwocie 1.595.000 zł;
  3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3671P Kijewo - Krzykosy na odcinku od Solca do drogi krajowej nr 11" w kwocie 810.000zł;
  4.  „Rozbudowa i  modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp." w kwocie 5.392.000 zł;
  5. „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim" w kwocie 169.432 zł.

W celu realizacji zadań przyjętych w uchwale budżetowej na rok 2010 podjęcie uchwały jest niezbędne i uzasadnione. Podjęcie uchwały jeszcze w roku bieżącym pozwoli na stosunkowo szybkie wyłonienie banku, który udzieli, a następnie zajmie się obsługą kredytu. Powyższe jest o tyle istotne, gdyż biorąc pod uwagę szacunkową wartość kredytu czas niezbędny do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynie na harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych, które zgodnie z założeniami winny zostać zakończone do końca 2010 roku.

         

w sprawie zaciągnięcia w roku 2010 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu średzkiego na 2010 rok.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2009 długoterminowego kredytu bankowego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonych w Środzie Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 3.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009.
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok".
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „DOBRA KADRA - EUROPEJSKA JAKOŚĆ" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.
w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Radgoszcz na usuwanie szkód wyrządzonych przez powódź na przełomie czerwca i lipca 2009 roku.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/248/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3679P Boguszyn - Panienka" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3671P Kijewo - Krzykosy, Odcinek Solec - droga krajowa nr 11 (etap I Krzykosy - droga krajowa nr 11)" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Środa Wlkp. nieruchomości przeznaczonej pod drogę.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „DOBRA KADRA - EUROPEJSKA JAKOŚĆ" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 , Priorytet V - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.4 - Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej.
zmieniająca uchwałę Nr IX/53/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Środa Wielkopolska na realizację zadania pod nazwą „ Opracowanie koncepcji techniczno - ekonomicznej budowy obwodnicy południowej części miasta Środa Wielkopolska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 Śrem - Września".
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/236/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca2006 roku w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie Zestawienia Przychodów i Wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na 2009 r.
w sprawie powierzenia Gminie Dominowo prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2009 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja szpitala SP ZOZ w Środzie Wlkp. w celu podniesienia jakości świadczonych usług zdrowotnych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ...
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu nr POKL.09.02.00-30-041/08, pn. „Bądź przedsiębiorczy - osiągniesz sukces - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej, w ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości", podnoszącego atrakcyjność kształcenia w zakresie przedsiębiorczości uczniów ZSZ w Środzie Wlkp., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
w sprawie wyposażenia powiatowych jednostek organizacyjnych w nieruchomość.
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki pedagogów i doradców zawodowych, prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jarocinie.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu stypendialnego „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytet 2, Działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".
w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Średzki stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu stypendialnego „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytet 2, Działanie 2.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki.
w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład: Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wlkp., Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wlkp. i Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Wójkiewicza w Łęknie.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008-2015".
w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa ..........................., zamieszkałych w Środzie Wlkp. przy ulicy ....................... z dnia 12 marca 2009 r. na działanie Starosty Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu nr POKL.09.02.00-30-041/08, pn. „Bądź przedsiębiorczy - osiągniesz sukces - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej, w ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości", podnoszącego atrakcyjność kształcenia w zakresie przedsiębiorczości uczniów ZSZ w Środzie Wlkp., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009
w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego i włączenia go do Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie zaciągnięcia w roku 2009 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2009 rok.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.