Uchwały - 2010 rok - IV kadencja

Uchwała Nr I /1/ 2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 grudnia 2010 r.

Odwołanie Przewodniczącego Rady Powiatu - uchwała Nr  XLV/255/2014 Rady Powiatu Średzkiego z 28 stycznia 2014 r. - http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/prawo/uchwaly-rady-powiatu/uchwaly-2014-rok-iv-kadencja.html 

 

Uchwała  Nr I /1/ 2010
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia  2 grudnia 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), w wyniku tajnego głosowania Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że na Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego wybrana została  radna Pani Małgorzata Fertała.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Małgorzata Fertała

w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Średzkiego.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu średzkiego na 2011 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2025.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty.
w sprawie wyboru Starosty.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego