Uchwały - 2010 rok - IV kadencja

Uchwała Nr I /4/ 2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 grudnia 2010 r.Uchwała  Nr I /4/ 2010
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 2 grudnia 2010 roku

w sprawie wyboru Wicestarosty.

Na podstawie art. 12 pkt 2 i art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)  oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego na wniosek Starosty uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że radny Pan Zdzisław Jędrzak wybrany został na Wicestarostę.

§ 2. Uchwała powoduje powstanie stosunku pracy z wyboru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Małgorzata Fertała

w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Średzkiego.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu średzkiego na 2011 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2025.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty.
w sprawie wyboru Starosty.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego