Uchwały - 2010 rok - IV kadencja

Uchwała Nr I /5/ 2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 grudnia 2010 r.

 

Uchwała  Nr I /5/ 2010
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 2 grudnia 2010 roku

w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.

Na podstawie art. 12 pkt 2 i art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz § 103 ust. 2, pkt 3 statutu powiatu, Rada Powiatu Średzkiego na wniosek Starosty uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że dokonano wyboru pozostałych członków Zarządu w osobach:

1.     Marcin  Bednarz

2.     Renata  Jarzembowska

3.     Julian  Kempa

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Małgorzata Fertała

 

w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Średzkiego.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu średzkiego na 2011 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2025.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty.
w sprawie wyboru Starosty.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego