Uchwały - 2010 rok - IV kadencja

Uchwała Nr II/6/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2010 r.

 

Uchwała Nr II/6/2010
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2010 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 9 ust. 2 i art. 36 ust. 1-5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

    § 1. 1.Ustala się, od 3 grudnia 2010 roku, dla Starosty Średzkiego - Tomasza Pawlickiego,  miesięczne wynagrodzenie brutto, na które składa się:

  • wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny w wysokości maksymalnych stawek określonych dla starosty w powiecie do 60 tys. mieszkańców,
  • dodatek za wieloletnią pracę na zasadach określonych w wyżej cytowanym rozporządzeniu.

    2. Przyznaje się Staroście dodatek specjalny w wysokości 40 % sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Średzkiego.

   § 3. Traci moc uchwała Nr XXX/171/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.

   § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Małgorzata Fertała

U z a s a d n i e n i e
do uchwały Nr II/ 6 /2010
Rady Powiatu Średzkiego
 z dnia 16 grudnia 2010 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego

            Proponowane wynagrodzenie wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398).

Ustalając wysokość wynagrodzenia, wzięto pod uwagę złożoność i zakres zadań, a także problemów związanych z ich wykonywaniem.

Łączna kwota proponowanego wynagrodzenia miesięcznego nie przekracza siedmiokrotności kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej, o której mowa w art. 37 ust. 3, ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

Podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Średzkiego.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu średzkiego na 2011 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2025.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty.
w sprawie wyboru Starosty.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego