Uchwały - 2010 rok - IV kadencja

Uchwała Nr II/8/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2010 r.

 

Uchwała Nr II/8/2010
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2010 roku


w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


         Na podstawie § 67 ust. 2 Statutu Powiatu Średzkiego ustanowionego uchwałą Nr XXVIII / 130 / 2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie statutu Powiatu Średzkiego ( Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 123, poz. 2398 ze zmianami ) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:


   § 1.
Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera się radnego Pana Zbigniewa Cichowlasa.

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Małgorzata Fertała

 

UZASADNIENIE
do uchwały NR II/ 8 / 2010
Rady Powiatu Średzkiego
 z dnia 16 grudnia 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

         Zgodnie ze statutem Powiatu Średzkiego wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dokonuje Rada Powiatu.

W związku z powołaniem składu osobowego Komisji Rewizyjnej zachodzi konieczność dokonania wyboru Przewodniczącego  spośród jej członków.

 

w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Średzkiego.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu średzkiego na 2011 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2025.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty.
w sprawie wyboru Starosty.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego