Uchwały - 2010 rok - IV kadencja

Uchwała Nr II/9/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2010 r.

 

Uchwała Nr II/9/2010
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2010 r.


w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

              Na   podstawie   art. 38a   ust. 5 pkt 2   ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zmianami ), Rada Powiatu  Średzkiego  uchwala,  co  następuje :

   § 1. Do pracy w  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku deleguje się dwóch radnych w osobach:

1. Julian Kempa
2. Wiesława Strugarek

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu. 

   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Małgorzata Fertała

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr II/9/2010
  
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2010 roku

w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli tworzy się komisję bezpieczeństwa i porządku. W skład komisji wchodzi między innymi dwóch członków delegowanych przez radę powiatu.

W związku z upływem kadencji Komisji, Rada Powiatu winna delegować dwóch radnych, co umożliwi powołanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na nową kadencję w nowym składzie osobowym. 

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Średzkiego.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu średzkiego na 2011 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2025.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty.
w sprawie wyboru Starosty.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego