Uchwały - 2010 rok - IV kadencja

Uchwała Nr II/10/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2010 r.

 

Uchwała Nr II/10/2010
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2010 roku


w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.


         Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz § 8 ust. 2 i 3 Statutu Powiatu Średzkiego ustanowionego uchwałą Nr XXVIII/130/2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie statutu Powiatu Średzkiego ( Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 123, poz. 2398 ze zmianami ) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W skład Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki powołuje się następujące osoby:

1. Zbigniew Cichowlas
2. Róża Doerffer - Jambor
3. Małgorzata Fertała
4. Andrzej Gniotowski
5. Ochowiak Antoni
6. Przemysław Piechocki
7. Anna Zimoch

   2. W skład Komisji Środowiska, Rolnictwa i Polityki Społecznej powołuje się następujące osoby:

1. Róża Doerffer - Jambor
2. Janusz Jaskuła
3. Zdzisław Jędrzak
4. Julian Kempa
5. Stefan Kominek
6. Stanisław Nowakowski

      3. W skład Komisji Strategii i Planowania Rozwoju powołuje się następujące osoby:

1. Małgorzata Fertała
2. Renata Jarzembowska              
3. Zdzisław Jędrzak
4. Paweł Łukaszewski
5. Wiesława Strugarek

   4. W skład Komisji Budżetu i Finansów powołuje się następujące osoby:

1. Marcin Bednarz
2. Renata Jarzembowska
3. Julian Kempa
4. Stefan Kominek
5. Antoni Ochowiak


§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Małgorzata Fertała

UZASADNIENIE
do uchwały Nr II/ 10 /2010
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2010 roku

w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.

         Zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu może powołać spośród radnych stałe i doraźne komisje, określając ich skład osobowy.

Rada Powiatu powołała komisje stałe, określone w § 8 ust. 1 statutu, które będą funkcjonować w obecnej kadencji. Radni zadeklarowali swój udział w poszczególnych komisjach.

W związku z tym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Średzkiego.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu średzkiego na 2011 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2025.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty.
w sprawie wyboru Starosty.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego