Uchwały - 2010 rok - IV kadencja

Uchwała Nr II/11/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr II/11/2010
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2010 roku


w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.


         Na podstawie § 96 Statutu Powiatu Średzkiego ustanowionego uchwałą Nr XXVIII / 130 / 2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie statutu Powiatu Średzkiego ( Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 123, poz. 2398 ze zmianami ) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Na przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wybiera się radną p. Annę Zimoch.


§ 2.
Na przewodniczącego Komisji Środowiska, Rolnictwa i Polityki Społecznej wybiera się radnego p. Stanisława Nowakowskiego.

§ 3. Na przewodniczącego Komisji Strategii i Planowania Rozwoju wybiera się radną p. Wiesławę Strugarek.


§ 4.
Na przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów wybiera się radnego p. Stefana Kominka.


§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.


§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Małgorzata Fertała

UZASADNIENIE
do uchwały NR II/ 11 /2010
Rady Powiatu Średzkiego
 z dnia 16 grudnia 2010 roku


w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.


        
Zgodnie ze statutem Powiatu Średzkiego wyboru przewodniczących  komisji dokonuje Rada Powiatu.

Wobec powyższego, w związku z ustaleniem składu osobowego poszczególnych Komisji, zachodzi konieczność dokonania wyboru ich Przewodniczących.

w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Średzkiego.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu średzkiego na 2011 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2025.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty.
w sprawie wyboru Starosty.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego