Uchwały - 2010 rok - IV kadencja

Uchwała Nr II/13/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2010 r.

 

Uchwała Nr II/13/2010
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2010 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.


            Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

   § 1. W uchwale Nr XIV/92/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., wprowadza się następującą zmianę:

  1. Ze składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. odwołuje się Zbigniewa Pogorzelskiego - osobę wyznaczoną przez Starostę Średzkiego.
  2. Do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. powołuje się Tomasza Pawlickiego - Starostę Średzkiego. 

    §  2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

   §  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Małgorzata Fertała

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr II/ 13 / 2010
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 16 grudnia 2010 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.

            Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, w skład rady społecznej działającej przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej, utworzonych przez samorząd powiatowy wchodzi starosta jako jej przewodniczący.

            W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmiany w Uchwale Nr XIV/92/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.

           

w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Średzkiego.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu średzkiego na 2011 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2025.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty.
w sprawie wyboru Starosty.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego