Uchwały - 2010 rok - IV kadencja

Uchwała Nr III/16/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r.

 

Uchwała Nr III/16/2010
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Średzkiego.

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu Radnego Powiatu Średzkiego Pana Przemysława Piechockiego wskutek zrzeczenia się mandatu, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.

§ 2. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Średzkiego do niezwłocznego przesłania niniejszej uchwały Wojewodzie Wielkopolskiemu, Komisarzowi Wyborczemu w Koninie oraz doręczenia jej radnemu - Przemysławowi Piechockiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała

Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/16/2010
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Średzkiego.

Zgodnie z art. 190 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu. Wygaśnięcie mandatu radnego w myśl art. 190 ust. 2 ww. ustawy stwierdza rada w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Pan Przemysław Piechocki w dniu 27 grudnia br. na piśmie poinformował o zmianie miejsca stałego zameldowania, poza terenem Powiatu Średzkiego i w związku z tym zwrócił się z prośbą o wygaśnięcie mandatu radnego. Wobec powyższego zachodzi przesłanka do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie jego mandatu. Ze względów formalnych i praktycznych niezwłoczne podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Średzkiego.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu średzkiego na 2011 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2025.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty.
w sprawie wyboru Starosty.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego