Uchwały - 2010 rok - IV kadencja

Uchwała Nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r.

 

Zmiany:

Uchwała Nr III/15/2010
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu średzkiego na 2011 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Powiatu Średzkiego, uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości  51.254.265, z tego:

 • - dochody bieżące w kwocie 36.601.707,
 • - dochody majątkowe w kwocie 14.652.558 ,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 • 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.229.352, zgodnie z załącznikiem Nr 5a,
 • 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000, zgodnie z załącznikiem Nr 6a,
 • 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. w wysokości 300.156 , zgodnie z załącznikiem nr 7a,
 • 4) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 12.848.975 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8a,
 • 5) dochody związane z ochroną środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 198.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9a,
 • 6) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 2.139.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18a.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 53.684.940, z tego:

 • - wydatki bieżące w wysokości 36.601.376,
 • - wydatki majątkowe w wysokości 17.083.564,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 • 1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.229.352, zgodnie z załącznikiem Nr 5b,
 • 2) wydatki na realizację zadań wykonanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000, zgodnie z załącznikiem Nr 6b,
 • 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. w wysokości 300.156, zgodnie z załącznikiem Nr 7b,
 • 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 12.545.556,-, zgodnie z załącznikiem nr 8b,
 • 5) wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 199.503,- zgodnie z załącznikiem nr 9b.

6) wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 2.139.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18b.

3. Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2011 w podziale na poszczególne zadania określa załącznik Nr 4.

§ 3. Określa się:

 • 1. łączną kwotę planowanych przychodów - 3.781.852,
 • 2. łączną kwotę planowanych rozchodów - 1.351.177,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

Deficyt budżetu w kwocie 2.430.675 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz z wolnych środków.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

 • 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 598.898, w tym:
 • - dotacje celowe - 493.898,-
 • - dotacje podmiotowe - 105.000,-

zgodnie z załącznikami Nr 10-13,

 • 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 936.312 ,
 • - dotacje celowe - 54.000,-
 • - dotacje podmiotowe - 882.312,-

zgodnie z załącznikami Nr 14-17.

§ 5.  Określa się:

 • 1) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu wkwocie 1.500.000,
 • 2) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 2.314.150.

§ 6. Określa się wysokość sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 3.000.000 zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 • 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
 • 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 2.314.150 ,
 • 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia oraz wydatków majątkowych, w tym w planie inwestycji oraz w planie zakupów inwestycyjnych - między rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działu,
 • 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 8.  W budżecie tworzy się rezerwy:

 • 1) ogólną w wysokości 50.000,
 • 2) celowe w wysokości 502.594, z tego na:
 • a) nagrody dla uczniów 2.630,
 • b) wydatki związane z realizacją zadań oświatowych - 448.814 zł,
 • c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 51.150 zł,

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
mgr /-/ Małgorzata Fertała

Załączniki do uchwały budżetowej:

- załącznik nr 1 - do pobrania
- załącznik nr 2 - do pobrania
- załącznik nr 3 - do pobrania
- załącznik nr 4 - do pobrania
- załącznik nr 5a - do pobrania
- załącznik nr 5a - II część - do pobrania
- załącznik nr 5b - do pobrania
- załącznik nr 6a - do pobrania
- załącznik nr 6b - do pobrania
- załącznik nr 7a - do pobrania
- załącznik nr 7b - do pobrania
- załącznik nr 8a - do pobrania
- załącznik nr 8b - do pobrania
- załącznik nr 9a - do pobrania
- zalącznik nr 9b - do pobrania
- załącznik nr 10 - do pobrania
- załącznik nr 11 - do pobrania
- załącznik nr 12 - do pobrania
- załącznik nr 13 - do pobrania
- załącznik nr 14 - do pobrania
- załącznik nr 15 - do pobrania
- załącznik nr 16 - do pobrania
- załącznik nr 17 - do pobrania
- załącznik nr 18 - do pobrania

Zmiany do uchwały:
- Uchwała nr 31 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 stycznia 2011 r. - http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/organy-wladzy-publicznej/zarzad-powiatu/uchwaly-zarzadu/2011-rok-iv-kadencja.html?pid=3048

w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Średzkiego.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu średzkiego na 2011 rok.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2011 - 2025.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego.
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Wicestarosty.
w sprawie wyboru Starosty.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego