Uchwały - 2010 rok

Uchwała Nr XXXVII/207/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 stycznia 2010 r.

 

Uchwała Nr XXXVII/207/2010
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 stycznia 2010 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 257, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 184 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 10 lit. b) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust  4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu Średzkiego, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVI/205/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę 2.185.295,-
do kwoty 39.381.541,-

-zwiększa się dochody bieżące
o kwotę 152.000,-
do kwoty 34.405.070,-

- zwiększa się dochody majątkowe
o kwotę 2.033.295,-
do kwoty 4.976.471,-

2. w § 1 ust.2 dodaje się pkt 6) w brzmieniu:
„dotacje rozwojowe
w wysokości 1.558.295,-
zgodnie z załącznikiem nr 21a"

3. w § 2 ust. 1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę 2.185.295,-
do kwoty 47.991.346,-

- zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę 152.000,-
do kwoty 34.890.069,-

- zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę 2.033.295,-
do kwoty 13.101.277,-

4. § 2 ust. 2 dodaje się pkt 6) w brzmieniu:
„wydatki realizowane z dotacji rozwojowej
w wysokości 1.558.295,-
zgodnie z załącznikiem 21b"

5. w § 4 pkt 1)
zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę 150.000,-
do kwoty 684.733,-

6. § 8 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
„limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.210.139 zł".

7. § 11 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
„dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia oraz wydatków majątkowych, w tym w planie inwestycji oraz w planie zakupów inwestycyjnych - między rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działu".

8. § 12 otrzymuje brzmienie:
W budżecie tworzy się rezerwy:
    1) ogólną w wysokości 100.000 zł,
    2) celowe w wysokości 548.676 zł, z tego:

 • na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 545.676 zł,
 • na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.000 zł.

 

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 4, 5b, 10, 20, 21a, 21b otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4a, 5, 6, 7a, 7b.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady
/-/mgr Andrzej Gniotowski

 

Załączniki do uchwały:

 

 

Uzasadnienie
do uchwały XXXVII/207/2010
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 stycznia 2010r.

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.185.295,- w tym w rozdziałach:

60014 Drogi publiczne powiatowe 625.000,-
Zmiana planu dochodów wynika ze:
1. zwiększenia o kwotę 150.000,- otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na administrowanie drogami powiatowymi na terenie miasta Środa Wlkp. Zwiększenia dokonano na podstawie uchwały Nr XXXVI/612/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego,
2. zwiększenia o kwotę 475.000,- otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

 • przebudowa chodnika w Zielnikach w kwocie 125.000,-
 • przebudowa chodników przy Szkole Podstawowej nr 3 w kwocie 110.000,-
 • przebudowa części ulicy i chodników ulicy Daszyńskiego w Środzie Wielkopolskiej w kwocie 140.000,-
 • projekt przebudowy ulic Brodowskiej - Żwirki i Wigury - Wrzesińska w kwocie 100.000,-

Zwiększenia dokonano na podstawie uchwały Nr XXXVI/613/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego.
Odpowiedniej zmiany dokonuje się także po stronie wydatków.

80120 Licea ogólnokształcące 2.000,-
Zwiększenie planu dochodów Liceum Ogólnokształcącego z tytułu darowizny w postaci pieniężnej od firmy Decora S.A. ze Środy Wlkp. z przeznaczeniem na stypendium dla najlepszego ucznia klasy biznesowej.
Odpowiedniej zmiany dokonuje się po stronie wydatków.

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.558.295,-
Zwiększenie dochodów z tytułu przyznania środków finansowych w postaci dofinansowania w formie dotacji rozwojowej projektu: „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim" nr WND-RPWP.05.04.00-30-021/09. Zwiększenia dokonano na podstawie uchwały Nr 3355/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 grudnia 2009 r.
Odpowiedniej zmiany dokonuje się po stronie wydatków.

3. Poza wskazanymi wyżej zmianami w planie wydatków dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 31.968,-.
Środki te przeznacza się na sfinansowanie programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, realizowanego przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną (rozdział 85404  - kwota 16.968,-).
Ponadto kwotę 15.000,- przeznacza się na opracowanie programu usuwania azbestu (rozdział 90002). Środki na przedmiotowe zadanie zaplanowane były do sfinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku ze zmianą ustawy Fundusz przestał istnieć od 01 stycznia 2010r., zatem żadne środki nie mogą być wydatkowane, a ostateczne dostosowanie uchwały budżetowej musi nastąpić do 31 marca br. Biorąc pod uwagę potrzebę jak najszybszego opracowania programu Zarząd postanowił
o wprowadzeniu zadania do planu wydatków budżetu. Po ostatecznym rozliczeniu Funduszu kwota wydatków zostanie zrefundowana ze środków pozostałych po zlikwidowanym funduszu celowym. 

4. W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między rozdziałami, paragrafami oraz  jednostkami w :

 • Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
 • Zarządzie Dróg Powiatowych
 • Powiatowym Szkolnym Ośrodku Sportowo - Turystycznym
 • Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej -„Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2010" polegających na:

a) wprowadzeniu w rozdziale 60014 nowych zadań:

 • przebudowa chodnika w Zielnikach
 • przebudowa chodników przy Szkole Podstawowej nr 3
 • przebudowa części ulicy i chodników ulicy Daszyńskiego w Środzie Wielkopolskiej
 • projekt przebudowy ulic Brodowskiej - Żwirki i Wigury - Wrzesińska,

finansowanych z pomocy finansowej z gminy Środa Wlkp.

b)   zwiększeniu środków na realizację zadania pn. „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim" o  kwotę 1.558.295,- pochodzącą z dotacji rozwojowej,
c)   wskazaniu kredytu jako źródła finansowania zadań inwestycyjnych. W dniu 8 grudnia 2009 r. Rada Powiatu Średzkiego podjęła uchwałę Nr XXXVI/206/2009 w sprawie zaciągnięcia w roku 2010 długoterminowego kredytu bankowego, w której postanowiła iż zadania:

 • „Przebudowa mostu przez rów b/n na przepust w m. Jeziory Wielkie w ciągu drogi powiatowej nr 2468P Kórnik - Zaniemyśl" w kwocie 65.000,-
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 3679P Boguszyn - Panienka" w kwocie 1.595.000,-
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 3671P Kijewo - Krzykosy na odcinku od Solca do drogi krajowej nr 11" w kwocie 810.000,-
 • „Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp." w kwocie 5.392.000,-
 • „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim" w kwocie 169.432,-,

 sfinansowane zostaną z kredytu bankowego.

6. Dokonuje się zmian w załączniku Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, polegających na uwzględnieniu w planie wydatków projektu „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim", realizowanego przez Starostwo Powiatowe. Kwota wydatków w roku 2010 wynosi 2.077.727,- w tym ze środków dotacji rozwojowej 1.558.295,-

 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r.".
zmieniająca uchwałę Nr IX/53/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010.
w sprawie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego i raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Brodowskiej - Żwirki i Wigury - Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych Nr 3718P, 3726P, 2410P w Środzie Wlkp.", w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".
w sprawie: wyrażenia woli realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Brodowskiej - Żwirki i Wigury - Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410P w Środzie Wielkopolskiej" przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładaniana raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Powiatu Średzkiego lub jego jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą na usuwanie szkód wyrządzonych przez powódź.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3735P Zaniemyśl - Sulęcin , odcinek Zaniemyśl - Majdany" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata gruntów rolnych położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/206/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2010 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na realizację zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/219/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. aparatu rtg i karetki transportowej.
w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego" w roku 2010.
w sprawie udzielenia w roku 2011 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Murzynowo Leśne - Garby.
w sprawie wyrażenia woli kontynuowania realizacji projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w roku 2010.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 , Priorytet VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 - Turystyka, Schemat II - Promocja i informacja turystyczna.
w sprawie nabycia, w trybie bezprzetargowym, na własność Powiatu Średzkiego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Szkolnej 2.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Mącznikach gm. Środa Wlkp., zajętej pod drogę powiatową
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/200/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.
w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu „SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Centralnej i południowo-zachodniej".
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych przy Zespole Szkół w Chociczy gmina Nowe Miasto.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej.", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 , Priorytet III - Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010.
w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Średzkiego na lata 2010 - 2032"
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. aparatu rtg i karetki transportowej.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na wykonanie tablicy upamiętniającej zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie w 70. Rocznicę Sowieckiej Zbrodni Ludobójstwa.
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Średzki od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków i urządzeń około torowych z gruntem związanych oraz ustanowienia nieodpłatnie służebności przesyłu.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Środzie Wlkp., przy ulicy Żwirki i Wigury 3.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
w sprawie powierzenia Gminie Zaniemyśl prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. aparatu ultrasonograficznego.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.