Uchwały - 2010 rok

Uchwała Nr XXXVIII/217/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 r.

 Uchwała Nr XXXVIII/217/2010
Rady Powiatu Średzkiego 
z dnia 23 marca 2010 roku

w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Średzki od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków i urządzeń około torowych z gruntem związanych oraz ustanowienia nieodpłatnie służebności przesyłu.

            Na podstawie art. 12 pkt 8 a i 11 ustawy z dnia 8 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), w związku z art. 39 ust. 3  ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. z 2000 r. Nr 84, poz. 948 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie przez Powiat Średzki od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności budynków i urządzeń około torowych z gruntem związanych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 

1) obręb Środa Wielkopolska, ark. mapy ewid.11, działka nr 1206, pow.0,4379 ha, KW 31877,

2)obręb Środa Wielkopolska, ark. mapy ewid.18, działka nr 3257/15, pow.0,2085 ha, KW 39127,

3) obręb Środa Wielkopolska, ark. mapy ewid.18, działka nr 3257/19 o pow.0,0350 ha, KW 39127,

4) obręb Środa Wielkopolska, ark. mapy ewid.20, działka nr 3082/1 o pow.0,0424 ha, KW 31877,

5) obręb Środa Wielkopolska, ark. mapy ewid.20, działka nr 3082/2 o pow.0,0308 ha, KW 31877,

6) obręb Środa Wielkopolska, ark. mapy ewid.20, działka nr 3083/5 o pow.0,0905 ha, KW 39127,

7) obręb Środa Wielkopolska, ark. mapy ewid.18, działka nr 3257/17 o pow.0,0594 ha, KW 6792,

8) obręb Środa Wielkopolska, ark. mapy ewid.18, działka nr 3257/20 o pow.0,7482 ha, KW 39127,

9) obręb Środa Wielkopolska, ark. mapy ewid.12, działka nr 1279/2 o pow.0,1867 ha,  KW 31877,

10) obręb Środa Wielkopolska, ark. mapy ewid.20, działka nr 3083/4 o pow.0,1918 ha, KW 31877,

11) obręb Środa Wielkopolska, ark. mapy ewid.18, działka nr 2620 o pow.0,2977 ha, KW 31877,

12) obręb Środa Wielkopolska, ark. mapy ewid.12, działka nr 1289 o pow.1,6272 ha, KW 31877,

13) obręb Środa Wielkopolska, ark. mapy ewid.20, działka nr 3079 o pow.0,7127 ha, KW 31877,

14) obręb Środa Wielkopolska, ark. mapy ewid.12, działka nr 1279/1 o pow.0,2991 ha, KW 31877,

15) obręb Środa Wielkopolska, ark. mapy ewid.20, działka nr 3075 o pow.1,0921 ha,  KW 31877,

16) obręb Środa Wielkopolska, ark. mapy ewid.20, działka nr 3074 o pow.0,4398 ha, KW 31877,

17) obręb Środa Wielkopolska, ark. mapy ewid.12, działka nr 1279/3 o pow.0,2298 ha, KW 31877,

18) obręb Słupia Wielka, ark. mapy ewid.1, działka nr 55 o pow.1,0400 ha, KW 42482,

19) obręb Słupia Wielka, ark. mapy ewid.1, działka nr 53/5 o pow.0,3630 ha, KW 42482,

20) obręb Słupia Wielka, ark. mapy ewid.1, działka nr 53/7 o pow.0,1230 ha, KW 34530,

21) obręb Słupia Wielka, ark. mapy ewid.1, działka nr 53/6 o pow.0,0540 ha, KW 34530,

22) obręb Słupia Wielka, ark. mapy ewid.1, działka nr 77 o pow.3,2100 ha, KW 42482,

23) obręb Płaczki, ark. mapy ewid.1, działka nr 9 o pow.0,7376 ha, KW 34532,

24) obręb Płaczki, ark. mapy ewid.1, działka nr 129 o pow.1,6358 ha, KW 34532,

25) obręb Śnieciska ark. mapy ewid.4, działka nr 76 o pow.0,7729 ha, KW 34535,

26) obręb Śnieciska, ark. mapy ewid.4, działka nr 81 o pow.0,4346 ha, KW 34535,

27) obręb Śnieciska, ark. mapy ewid.4, działka nr 82 o pow.0,0337 ha, KW 34535,

28) obręb Śnieciska, ark. mapy ewid.3, działka nr 197 o pow.1,1500 ha, KW 34535,

29) obręb Śnieciska, ark. mapy ewid.3, działka nr 209 o pow.0,0548 ha, KW 34535,

30) obręb Polwica, ark. mapy ewid.2, działka nr 91/1 o pow.0,7495 ha, KW 42482,

31) obręb Polwica, ark. mapy ewid.3, działka nr 81 o pow.0,4555 ha, KW 42482,

32) obręb Polwica, ark. mapy ewid.2, działka nr 33 o pow.0,0177 ha, KW 42265,

33) obręb Polwica, ark. mapy ewid.3, działka nr 91/2 o pow.0,9423 ha, KW 42482,

34) obręb Zaniemyśl, ark. mapy ewid.6, działka nr 81/1 o pow.0,0211 ha, KW 3455,

35) obręb Zaniemyśl, ark. mapy ewid.6, działka nr 81/3 o pow.0,5069 ha, KW 3455,

36) obręb Zaniemyśl, ark. mapy ewid.6, działka nr 81/5 o pow.0,6070 ha, KW 3455,

37) obręb Zaniemyśl, ark. mapy ewid.6, działka nr 83/1 o pow.0,1404 ha, KW 3455,

38) obręb Zaniemyśl, ark. mapy ewid.7, działka nr 103 o pow.0,5686 ha, KW 3455.

 

    2. Wymienione powyżej księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej.

§ 2. Wyraża zgodę na obciążenie nabytego prawa użytkowania wieczystego, o którymmowa w § 1, poprzez ustanowienie na rzecz:

1.PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie nieodpłatnej służebności przesyłu polegającej na nieograniczonym czasowo dostępie do istniejącej na działce nr 3257/17, obręb Środa Wielkopolska, infrastruktury technicznej należącej do ww. Spółki w celu jej eksploatacji, konserwacji i usuwania awarii, przebudowy i modernizacji.

2. Telekomunikacji Kolejowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i jej następców prawnych nieodpłatnej służebności przesyłu polegającej na nieograniczonym czasowo dostępie do istniejącej na działkach nr 3257/15, 3257/20, 3079 i 3257/17, obręb Środa Wielkopolska, infrastruktury technicznej związanej z należącą do ww. Spółki trasą telekomunikacyjnego kabla dalekosiężnego TKD 69x2 w celu jej eksploatacji, konserwacji i usuwania awarii, przebudowy i modernizacji.

3.„PKP Energetyki" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie i jej następców prawnych nieodpłatnej służebności przesyłu polegającej na nieograniczonym czasowo dostępie do istniejącej na działkach nr 3074, 3075 i 3079, obręb Środa Wielkopolska, infrastruktury technicznej związanej z należącym do ww. Spółki kablem elektroenergetycznym nn (YAKY 4x 150 mm2) w celu jej eksploatacji, konserwacji i usuwania awarii, przebudowy i modernizacji.

 

§ 3. Tracą moc:

1. uchwała Nr XXIV/110/2000 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie wyrażenia woli przejęcia mienia Średzkiej Kolei Dojazdowej.

2. uchwała Nr XXXIV/171/2002 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/110/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie wyrażenia woli przejęcia mienia Średzkiej Kolei Dojazdowej.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
/-/mgr Andrzej Gniotowski

 

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXVIII/217/2010
Rady Powiatu Średzkiego

z dnia 23 marca 2010 roku

w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Średzki od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków i urządzeń około torowych z gruntem związanych oraz ustanowienia nieodpłatnie służebności przesyłu.

 

      Uchwałą Nr XXIV/110/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku Rada Powiatu Średzkiego wyraziła wolę przejęcia mienia Średzkiej Kolei Dojazdowej. Przedmiotem tej uchwały była wola nabycia od Polskich Kolei Państwowych w Warszawie nieruchomości i mienia ruchomego Średzkiej Kolei Dojazdowej. Nabycie mienia miało nastąpić nieodpłatnie. Nabyte przez Powiat mienie miało być użyczone Stowarzyszeniu Przyjaciół Średzkiej Kolei Wąskotorowej CIUCHCIA w Środzie Wlkp., celem realizacji zadań związanych z transportem kolejowym. W dniu 22 maja 2002 roku doszło do przejęcia od PKP S.A. mienia kolejki, z tym że Powiat nabył na własność jedynie ruchomości, a nieruchomości przejął do nieodpłatnego używania na podstawie umowy użyczenia. Po przejęciu mienia kolejki nastąpiły zmiany personalne w Stowarzyszeniu Przyjaciół Średzkiej Kolei Wąskotorowej CIUCHCIA w Środzie Wlkp. oraz okazało się, że Stowarzyszenie ze względu na brak środków nie sprosta zadaniu samodzielnego prowadzenia działalności kolejki. Stąd też Zarząd Powiatu Średzkiego postanowił, iż przejęte mienie będzie eksploatowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. Postanowienie w tym zakresie zostało usankcjonowane uchwałą Nr XXXIV/171/2002 Rady Powiatu Średzkiego zmieniającą uchwałę Nr XXIV/110/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku.

      Obecnie zakończone zostały niezbędne prace geodezyjne oraz uzgodnione wszelkie kwestie prawne umożliwiające dokonanie formalno-prawnego nieodpłatnego nabycia przez Powiat Średzki od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności budynków i urządzeń około torowych z gruntem związanych oraz ustanowienia nieodpłatnie służebności przesyłu.

      Do zawarcia przez Zarząd Powiatu Średzkiego z Zarządem PKP S.A. w Warszawie stosownej umowy, w prawem przewidzianej formie aktu notarialnego, koniecznym jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r.".
zmieniająca uchwałę Nr IX/53/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010.
w sprawie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego i raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Brodowskiej - Żwirki i Wigury - Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych Nr 3718P, 3726P, 2410P w Środzie Wlkp.", w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".
w sprawie: wyrażenia woli realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Brodowskiej - Żwirki i Wigury - Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410P w Środzie Wielkopolskiej" przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładaniana raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Powiatu Średzkiego lub jego jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą na usuwanie szkód wyrządzonych przez powódź.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3735P Zaniemyśl - Sulęcin , odcinek Zaniemyśl - Majdany" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata gruntów rolnych położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/206/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2010 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na realizację zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/219/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. aparatu rtg i karetki transportowej.
w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego" w roku 2010.
w sprawie udzielenia w roku 2011 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Murzynowo Leśne - Garby.
w sprawie wyrażenia woli kontynuowania realizacji projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w roku 2010.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 , Priorytet VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 - Turystyka, Schemat II - Promocja i informacja turystyczna.
w sprawie nabycia, w trybie bezprzetargowym, na własność Powiatu Średzkiego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Szkolnej 2.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Mącznikach gm. Środa Wlkp., zajętej pod drogę powiatową
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/200/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.
w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu „SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Centralnej i południowo-zachodniej".
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych przy Zespole Szkół w Chociczy gmina Nowe Miasto.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej.", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 , Priorytet III - Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010.
w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Średzkiego na lata 2010 - 2032"
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. aparatu rtg i karetki transportowej.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na wykonanie tablicy upamiętniającej zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie w 70. Rocznicę Sowieckiej Zbrodni Ludobójstwa.
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Średzki od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków i urządzeń około torowych z gruntem związanych oraz ustanowienia nieodpłatnie służebności przesyłu.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Środzie Wlkp., przy ulicy Żwirki i Wigury 3.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
w sprawie powierzenia Gminie Zaniemyśl prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. aparatu ultrasonograficznego.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.