Uchwały - 2010 rok

Uchwała Nr XXXIX/231/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Zmiany:

Uchwała Nr XXXIX/231/2010
Rady Powiatu Średzkiego 
z dnia 27 kwietnia 2010 roku

 

w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 , Priorytet VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 - Turystyka, Schemat II - Promocja i informacja turystyczna.

 

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), w związku z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 ze zmianami) oraz ogłoszonym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego  konkursem na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,  Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Mając na celu wzrost atrakcyjności turystycznej oraz promocję Powiatu Średzkiego, Rada Powiatu Średzkiego wyraża wolę realizacji projektu partnerskiego pn. „Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo- zachodniej Wielkopolski" wspólnie z Powiatami: Jarocińskim, Gostyńskim, Śremskim, Leszczyńskim, Kościańskim, którego przedmiotem będzie stworzenie i promocja nowego produktu turystycznego o zasięgu regionalnym.

        2. Przygotowanie i realizacja projektu, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w oparciu o porozumienie o partnerstwie, które zostanie zawarte pomiędzy Powiatem Jarocińskim - Liderem Projektu a Powiatami: Średzkim, Gostyńskim, Śremskim, Leszczyńskim, Kościańskim - Partnerami Projektu, które stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie.

        3. Strony porozumienia określą sposób finansowania projektu:

  • całkowita planowana wartość projektu: 1 440 000 PLN
  • planowana wysokość dofinansowania 85% tj. 1 224 000 PLN
  • planowany wkład własny (Lidera oraz Partnerów Projektu) 15 % tj. 216 000 PLN
  • planowana wartość wkładu własnego Powiatu Średzkiego to 36 000 PLN (1/6 wkładu   własnego w projekcie, którego wartość całkowita wyniesie 216 000 PLN)
  • planowany okres realizacji projektu: lata 2011 - 2013.

 

§ 2. Rada Powiatu Średzkiego deklaruje współfinansowanie projektu wymienionego w § 1 ze środków własnych Powiatu Średzkiego w latach 2011-2013 w następującej wysokości:

  • w roku 2011 - 12 000 PLN
  • w roku 2012 - 12 000 PLN
  • w roku 2013 - 12 000 PLN

           

§ 3. W celu realizacji projektu Rada Powiatu Średzkiego zaplanuje w budżecie Powiatu na lata 2011-2013, odpowiednie środki finansowe.

 

§ 4. Warunkiem przystąpienia do realizacji projektu wymienionego w § 1 jest uzyskanie dofinansowania na jego realizację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją projektu, wykraczających poza dany rok budżetowy.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Andrzej Gniotowski

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIX/231/2010
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 kwietnia 2010 roku

 

w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo- zachodniej Wielkopolski", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 , Priorytet VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 - Turystyka, Schemat II - Promocja i informacja turystyczna.

 

Cel w/w projektu - stworzenie i promocja nowego produktu turystycznego o zasięgu regionalnym - wpisuje się w założenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet VI - turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 - Turystyka, Schemat II - Promocja i informacja turystyczna.
Projekt jest także spójny ze Strategią Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Średzkiego, zakładającą stworzenie warunków do zintegrowanych działań w kierunku wykorzystania historii regionu i walorów turystycznych.
W związku z powyższym przedmiotowe zadanie polegające na wypromowaniu miejsc związanych z pobytem Napoleona na terenie Powiatu Średzkiego i pozostałych powiatów będących partnerami w projekcie, poprzez m. in. opracowanie projektu turystycznego, organizację imprez promocyjnych, oznakowanie szlaku turystycznego oraz wydanie materiałów promocyjnych, planuje się sfinansować z w/w Programu Operacyjnego w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych projektu. Wkład własny, który zgodnie z założeniami działania 6.1. Priorytetu VI WRPO wynosi 15%, zostanie sfinansowany ze środków własnych Lidera i Partnerów Projektu, zgodnie z zapisami porozumienia partnerskiego.
Warunkiem przystąpienia do konkursu o dofinansowanie ww. projektu jest zobowiązanie Lidera i Partnerów Projektu do zaplanowania środków na realizację projektu w budżetach.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r.".
zmieniająca uchwałę Nr IX/53/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010.
w sprawie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Średzkiego i raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Brodowskiej - Żwirki i Wigury - Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych Nr 3718P, 3726P, 2410P w Środzie Wlkp.", w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".
w sprawie: wyrażenia woli realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Brodowskiej - Żwirki i Wigury - Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410P w Środzie Wielkopolskiej" przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładaniana raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Powiatu Średzkiego lub jego jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą na usuwanie szkód wyrządzonych przez powódź.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3735P Zaniemyśl - Sulęcin , odcinek Zaniemyśl - Majdany" w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata gruntów rolnych położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/206/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia w roku 2010 długoterminowego kredytu bankowego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach będących własnością Powiatu Średzkiego, stanowiącego zabezpieczenie na realizację zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/219/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. aparatu rtg i karetki transportowej.
w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego" w roku 2010.
w sprawie udzielenia w roku 2011 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Murzynowo Leśne - Garby.
w sprawie wyrażenia woli kontynuowania realizacji projektu „POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ" dla Poddziałania 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w roku 2010.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 , Priorytet VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 - Turystyka, Schemat II - Promocja i informacja turystyczna.
w sprawie nabycia, w trybie bezprzetargowym, na własność Powiatu Średzkiego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Szkolnej 2.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Mącznikach gm. Środa Wlkp., zajętej pod drogę powiatową
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/200/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.
w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu „SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Centralnej i południowo-zachodniej".
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych przy Zespole Szkół w Chociczy gmina Nowe Miasto.
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej.", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 , Priorytet III - Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2010.
w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Średzkiego na lata 2010 - 2032"
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. aparatu rtg i karetki transportowej.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na wykonanie tablicy upamiętniającej zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie w 70. Rocznicę Sowieckiej Zbrodni Ludobójstwa.
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Średzki od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków i urządzeń około torowych z gruntem związanych oraz ustanowienia nieodpłatnie służebności przesyłu.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej w Środzie Wlkp., przy ulicy Żwirki i Wigury 3.
w sprawie powierzenia Gminie Środa Wielkopolska prowadzenia niektórych zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
w sprawie powierzenia Gminie Zaniemyśl prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. aparatu ultrasonograficznego.
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2010 rok.